Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Títol d'Expert Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita en l'Educació Infantil i Primària

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

L'educació és la millor eina per transformar la societat; la institució escolar hi té un paper primordial com a compensadora dels dèficits culturals i lectors que avui afecten els nois i noies. L'avenç cap a la societat del coneixement quedarà hipotecat si no s'aconsegueix que augmentin els índexs d'èxit escolar al país.Si ens fixem en els resultats d'estudis recents, es constatarà que els hàbits de lectura dels joves es mantenen fins als 13 anys, una edat que coincideix amb el final de l'escolarització obligatòria. Això demostra que l'escola compleix el seu paper de dinamitzadora de la lectura i de l'escriptura.Cal afegir que la competència lectora és indispensable per al desenvolupament harmònic de les persones i l'autèntica via d'accés a la societat del coneixement, una de les branques de la qual és la literatura.Per aquests motius oferim aquest curs, que té un doble vessant: per una banda, la reflexió del marc social actual des de la perspectiva de les diferents disciplines implicades en l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua oral i escrita; per l'altra, facilitar eines i estratègies d'intervenció que permetin donar resposta a les necessitats educatives de tot l'alumnat.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. L'àrea de llengua en les etapes d'infantil i primària. Didàctica de la llengua i de la literatura oral i escrita (2 ECTS).

 1. Les disposicions normatives d'ordenació dels ensenyaments de les etapes d'educació infantil i primària (DECRET 142/2007, DECRET 101/2010 i DECRET 181/2008).
 2. Les disposicions normatives relatives a l'educació per a tothom i l'eliminació de barreres per a l'aprenentatge. 
 3. L'enfocament comunicatiu en el tractament de la llengua a l'escola.
 4. Què és llegir, què és escriure, què és escoltar.
 5. Relacions oralitat- lectura i escriptura.

Mòdul 2. L'escola com a generadora de comunicació oral i escrita. El llenguatge en les diverses situacions de la vida quotidiana a l'escola (5 ECTS).

 1. Els tipus de textos orals i escrits.
 2. La biblioteca d'aula, d'escola. El racó de la biblioteca.
 3. El llibre: repertori bibliogràfic, exploració del text i de la imatge.
 4. Recursos didàctics i estratègies que proporcionen els llibres i els seus arguments.
 5. La llengua en la relació amb el conjunt de la comunitat educativa (família i entorn).

Mòdul 3. Recursos i materials. L'educació sensorial com a element imprescindible per iniciar el camí cap a l' aprenentatge de la lectura i de l'escriptura (5 ECTS).

 1. L'animació com a recurs per fer arribar la literatura de manera visual.
 2. Les noves tecnologies.
 3. Els recursos literaris: la poesia, el conte, la parèmia...
 4. El calendari festiu.
 5. Recursos i estratègies per donar una resposta adequada a l'alumnat.

Mòdul 4. El tractament de la comprensió lectora i de l'escriptura. Anàlisis de casos: alumnes amb dificultats de la lectura i de l'escriptura (3 ECTS).

 1. Tractament de les dificultats lectores. 
 2. Tractament de les dificultats d'escriptura. L'ortografia.
 3. Foment del gust per la lectura.
 4. Bons hàbits lectors.
Veure més

Destinataris

Aquest curs s'adreça, preferentment, a diplomats i graduats en Magisteri d'Infantil i Primària que vulguin aprofundir i actualitzar els seus coneixements i les seves estratègies per millorar el treball de la llengua oral i escrita a l'escola.També s'adreça a logopedes, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals de l'àmbit educatiu que estiguin interessats en el treball de la llengua oral i escrita a l'escola.

Durada

1 any

Objetius

Posar de relleu el paper fonamental de l'aula i de l'escola com a àmbit comunicatiu i d'aprenentatge de la llengua oral i escrita.
Proporcionar formació i recursos per tal d'afavorir el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de la totalitat de l'alumnat.
Donar eines per valorar i desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques de tots els alumnes.
Mostrar la importància de la llengua oral per millorar l'adquisició de la lectura i de l'escriptura.
Oferir diferents estratègies pedagògiques per facilitar l'adquisició dels processos per a l'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura.
Considerar la literatura oral i escrita com un instrument cabdal per a l'adquisició de la competència lingüística: escoltar, mirar, llegir, escriure, etc.
Conèixer estratègies de planificació i d'intervenció que permetin afavorir la competència comunicativa i lingüística dels alumnes tenint en compte la singularitat i les particularitat

Preu

1.700 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Títol d'Expert Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita en l'Educació Infantil i Primària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Títol d'Expert Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita en l'Educació Infantil i Primària