e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització online

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
5300 €

Descripció

Sens dubte, el sector turístic ha adoptat des dels seus orígens tot el potencial que Internet aporta per augmentar la rendibilitat de les empreses i organitzacions turístiques. A més, tant el sector turístic com el tecnològic són els dos de major creixement mundial, encara en aquesta època de crisi, convertint-se així en una aposta de futur socialment parlant. Sens dubte, la sinergia entre ambdós sectors permetrà ajudar a superar aquest període de crisi.
Aquesta confluència de factors exigeix que les organitzacions turístiques (empreses i entitats) contemplin la plena incorporació de les estratègies i eines associades a Internet, des dels llocs webs fins a les xarxes socials (social media), en els seus plans de màrqueting, de comunicació i de comercialització, principalment, per millorar i potenciar la seva competitivitat, com a eina "virtual" de venda.
En conseqüència, i per a l'aprofitament d'aquest potencial, també cal que les organitzacions comptin amb professionals que sàpiguen optimitzar aquestes eines, incorporant-les en les seves estratègies i plans d'acció corresponents, generant una creixent demanda d'aquests professionals amb competències en tots dos camps de coneixement .
En aquest sentit, la realitat del sector ajuda a aquesta proposta formativa, ja que a nivell professional s'està produint una demanda d'experts qualificats que no s'està cobrint de forma efectiva. En aquest cas, perfils professionals vinculats al "comerç electrònic", "community manager", "web design", "usability", "SEO manager", "SEM manager", la intermediació en línia, l'analítica web, la reputació on line i similars, són molt sol·licitats per les organitzacions turístiques per a la seva incorporació immediata, ja sigui en les seves àrees de màrqueting, comercialització, xarxes socials, comunicació, o en consultories especialitzades en aquests àmbits.
El Màster Universitari en Gestió Estratègica d'Empreses Turístiques, en la seva especialitat a "e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització en línia" permetrà als professionals comptar amb les competències clau necessàries per influir en el desenvolupament competitiu de l'empresa, amb un enfocament estratègic adequat a la realitat del sector i les tendències més innovadores de la societat en general.

Temari

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (18 ECTS):
• Direcció de Màrqueting (9 ECTS)
o Nous models de negocis digitals
o La cadena de valor en un entorn digital
o Emprenedoria digital i pla d'empresa digital
o Investigació de mercats a Internet
• Direcció Econòmica - Financera (3 ECTS)
o Conceptes bàsics
o Anàlisi econòmica i financera
o El pressupost com a eina de gestió
o Aplicacions pràctiques
• Direcció Estratègica (6 ECTS)
o Contextualització
o Estratègies de màrqueting
o Decisions estratègiques
o Quadre de comandament estratègic
ASSIGNATURES DE L'ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS):
• Estratègies d'e-Commerce en turisme (6 ECTS):
o Estratègies d'e-Commerce en el sector turístic: B2B, B2C, compres socials, ..; sistemes de pagament en línia
o Optimització i gestió de la presència a Internet
• Optimització i gestió de la presència a Internet (3ECTS):
o "Social media": pla, estratègies, eines: Facebook, Twitter, Flickr, You Tube, Foursquare, "Social Trips", Control i rendibilitat
o Disseny web i la seva influència en l'e-Commerce: elements clau del disseny web, usabilitat i navegabilitat, anàlisi web, auditoria del web
• Revenue management (3 ECTS):
o Comercialització en línia: intermediació, canals, integració amb "off"
o Eines d'anticipació i previsió de la demanda (Revenue M..)
o Eines de gestió i optimització de la demanda: CRS, PMS, ..
o Pricing: estratègies de preus en línia, preus dinàmics, compra social, subastes, etc
• Estratègies de captació i fidelització on line de clients (3 ECTS):
o Elements principals
o Posicionament en cercadors: SEO, SEM
o Comunicació on line: eAdvertising, Relacions Públiques digitals, Mobile MK, eMail MK
o CRM i Contact Center: Conceptes bàsics, Gestió de clients, Gestió d'operacions.
• El disseny web i la seva influència en l'e-Commerce (3 ECTS):
o Usabilitat i navegabilitat
o Auditoria web
o Realitat augmentada
• Analítica Web orientada al ROI en el "e-Commerce" (3 ECTS):
o Conceptes bàsics d'analítica web
o La mesurament com a part de l'estratègia
o Indicadors clau (KPI 's) en l'analítica web
o Eines de mesura


ASSIGNATURES D'ORIENTACIÓ (6 ECTS):

• Metodologia de la Investigació * (6 ECTS)
o Conceptes bàsics
o Pla de Recerca
o Metodologia Quantitativa
o Metodologia Qualitativa
• Pràcticum * (6 ECTS)
* L'alumne ha de cursar una de les dues assignatures proposades.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS):
Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit del "e-Tourism". Així mateix, també s'incentiva que l'alumne pugui desenvolupar un Pla d'Empresa i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses o entitats públiques del sector turístic.
 

Destinataris

Titulacions d' entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:
 • Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques
 • Grau en Turisme
 • Diplomatura en Ciències Empresarials
 • Llicenciatura / grau en Economia
 • Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Llicenciatura / grau en Investigació i Tècniques de Mercat
 • Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars
 • Llicenciatura / grau en Humanitats
 • Llicenciat / grau en Geografia
 • Qualsevol altra llicenciatura / grau

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Període lectiu: d'octubre de 2016 a juny de 2017 Entrega del Projecte Final de Master: fins septembre de 2017

Objectius

Dotar al alumnado con los conocimientos y las habilidades necesarias para que sea capaz de:
 • Dotar als alumnes dels coneixements i habilitats necessàries per a que siguin capaços de:
 • Desenvolupar una visió global i estratègica de les eines de gestió i comercialització que es deriven de la nova era Internet per millorar la competitivitat de les empreses o destinacions turístiques.
 • Planifi car la incorporació de les noves eines de l'e-Tourism amb l'objectiu de millorar la gestió integral de l'empresa, tant en l'àmbit de la gestió interna com en les relacions amb l'entorn.
 • Conèixer noves fórmules de comercialització i fi delització a través d'Internet i aplicar-les en la venda de productes, serveis i destinacions turístiques.
 • Liderar projectes i iniciatives empresarials, tant en l'àmbit tradicional com en el de l'e-Tourism.
 • Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, des del lideratge fins a la capacitat de prendre decisions complexes, gestor de les noves tecnologies, a l'entorn empresarial; sense oblidar el treball en equip i l'adaptació multicultural.

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Direcció d'Empreses Turístiques. Especialitat e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i comercialització Online

Pràctiques

Si

Perspectives laborals

Les sortides professionals a les que poden optar els participants d'aquest master es centren en càrrecs i funcions a desenvolupar en els següents departaments de les empreses, les entitats i els destins turístics: Departament de Màrqueting Departament de Comunicació Departament Comercial Departament de ?e-Business? Departament de Comercialització electrónica Per altra banda, també pot exercir com "consultor" o crear el seu propi negoci, com "emprenedor", dins del sector turístic.

Preu

5300 €
Preu Màster e-Tourism: Estratègies de Marketing i Comercializació online: Reserva de plaça: 500? Preu Total (pagament únic sense incloure reserva de plaça): 5.300? ** ** Taxes UB no incloses en el preu del curs: 715? aproximadament.

Avantatges del curs

És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona, l?únic a l?Estat espanyol sobre la matèria, amb validesa en tot el territori europeu. Atès que l'e-màrqueting és una activitat en constant expansió, hi ha una creixent demanda de professionals capaços d'aplicarlo en l'àmbit de les empreses turístiques. El quadre docent i els col·laboradors que participen en el Màster són professionals líders en el sector turístic en l'àmbit de l?e-Tourism. La diversitat cultural de l?alumnat del Màster possibilita un enriquidor intercanvi professional i una visió global de l?aplicació de les eines de l?e-Tourism. La metodologia d?aprenentatge s?orienta envers l?acció i garantitza una formació amb aplicabilitat immediata a l?empresa. Es realitza un seguiment personalitzat del Treball Final de Màster de l?alumnat, i es fa èmfasi en els plans d'empresa per a la seva implementació real.

Horari

Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 18.00 a 21.00 h.
e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització online
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Campus i seus: Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT, centro adscrito a la Universidad de Barcelona
Avda. Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Cursos més populars
X