AULACAT (Girona)

Curs de Tramitació processal i administrativa (auxiliars)

AULACAT (Girona)

Oposicions
Presencial | Semi-presencial

Descripció

Treballa en un jutjat preparant el material necessari per practicar les proves: vídeos, documents testimonials, peritatges, auxiliar als oficials de justícia, compareixences i declaracions als testimonis i les parts del procés.Correspon al Cos de Tramitació Processal i Administrativa col · laborar amb l'activitat processal de nivell superior, així com la realització d'activitats que tinguin caràcter d'ajuda a la gestió processal, segons el nivell d'especialització del lloc exercit, sota el principi de jerarquia i de conformitat amb el que estableixen les relacions de llocs de Treball.Cada any hi ha centenars de places lliures convocades per L'Administració de l'Estat. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).- Jornada laboral continua.- Salari aproximat de 1700? / Mes.- Excedències, dies d'assumptes propis.- Possibilitat de promoció interna.DescripcióAquest curs prepara per afrontar amb èxit la prova teòrica de les oposicions del cos de tramitació processal i administrativa, ja que conté tots els temes necessaris per afrontar amb èxit l'oposició.El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.
Veure més

Temari del curs

TEMARI per al primer exercici:
- 13 temes sobre organització judicial
- 11 temes sobre procediment judicial
- 1 tema sobre normativa nacional i comunitària en matèria d'igualtat d'oportunitats entre l'home i la dona.


Exercicis de l'oposició
El procediment de selecció dels aspirants pel torn lliure és el d'oposició i consta dels exercicis, que es duran a terme amb subjecció al programa que es publica com a annex a aquesta Ordre.

1. Primer exercici. De caràcter teòric, escrit i eliminatori, consisteix a respondre un qüestionari test sobre matèries del programa (segons l'annex I).

2. Segon exercici. De caràcter pràctic, escrit i eliminatori, que consisteix a transcriure mecanogràficament un o diversos textos proposats pel tribunal.

3. Tercer exercici. De caràcter optatiu i que han de fer els aspirants que hagin obtingut plaça en l'oposició, concursin per àmbit territorial de comunitat autònoma amb llengua oficial pròpia (base 1.1) i ho hagin sol · licitar en la instància de participació. Consisteix en l'acreditació del coneixement de la llengua oficial de la comunitat, mitjançant les certificacions que hagi presentat amb la solplicitud de participació o per la realització d'una prova de nivell de coneixements. En ambdós supòsits la valoració es fa d'acord amb els criteris establerts a la base 9.4 d'aquesta convocatòria.

Entre la finalització d'un dels exercicis i el començament del següent ha d'haver un mínim de setanta-dues hores i un màxim de quaranta-cinc dies naturals.
Veure més

Destinataris

requisits- Ser espanyol, major d'edat, i no superar l'edat de la jubilació.- Tenir el títol de Formació Professional de grau II, o el Batxiller o equivalent o estar en condicions d'obtindre'l en la data de publicació de la convocatòria.- En el supòsit de titulacions obtingudes al'estranger s'haurà d'estar en possessió de la documentació que acredita la seva homologació.- No haver estat condemnat ni estar processat ni inculpat per delicte dolós, llevat que s'hagi obtingut la rehabilitació o que en la causa s'hagi dictat interlocutòria de sobreseïment.- No estar inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques.- No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, d'un cos de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les administracions locals, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques, per via disciplinària o judicial, llevat que n 'hagi estat rehabilitat degudament.- No patir defecte físic ni malaltia que l'incapaciti per a la realització del treball.- Els aspirants amb la condició legal de discapacitats hauran d'acreditar la compatibilitat funcional per al desenvolupament de les tasques encomanades al cos d'auxiliars de l'Administració de Justícia, mitjançant dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent, que haurà de presentar juntament amb la instància de participació. És causa d'exclusió la no presentació.Dirigit a:A aquelles persones que tenen titulacions mitjanes i superiors, que vulguin treballar i fer una carrera professional en l'àmbit de la Justícia. Contribuint a millorar el nostre sistema judicial, i alhora assegurant una seguretat i estabilitat laboral en un sector amb necessitats de personal amb qualificació.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Tramitació processal i administrativa (auxiliars)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Tramitació processal i administrativa (auxiliars)