CEASFOR

Tramitació processal i administrativa

CEASFOR

Oposicions
On-line
1 Anys

Descripció

Treballa en un jutjat preparant el material necessari per practicar les proves: vídeos, documents testificals, peritatges, auxiliar els oficials de justícia, compareixences i declaracions als testimonis i les parts del procés.Correspon al cos de tramitació processal i administrativa col·laborar amb l'activitat processal de nivell superior, així com la realització d'activitats que tinguin caràcter d'ajuda a la gestió processal, segons el nivell d'especialització del lloc desenvolupat, sota el principi de jerarquia i en conformitat amb el establert a les Relacions de Llocs de treball.Cada any hi ha centenars de places lliuraments convocades per L'Administració de l'Estat. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).

Jornada laboral continua.

Salari aproximat de 1700? / Mes.

Excedències, dies d'assumptes propis.

Possibilitat de promoció interna.Aquest curs prepara per afrontar amb èxit la prova teòrica de les oposicions del cos de tramitació processal i administrativa, ja que conté tots els temes necessaris per afrontar amb èxit l'oposició.El Mètode de formació CEASFOR, t'ofereix una preparació completament personalitzada per que puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal
Veure més

Temari del curs

TEMARI per al primer exercici:
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Les atribucions de la Corona. Les Corts Generals: Composició, atribucions i funcionament. L'elaboració de les lleis. El Tribunal Constitucional. Composició i funcions.

Tema 2. Els Drets Humans en l'àmbit universal, europeu i espanyol. La igualtat efectiva entre homes i dones. L'article 14 de la CE: La no discriminació per raó de sexe. La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic civil. Conseqüències penals de la discriminació per raó de sexe. La igualtat de sexe en l'àmbit jurídic laboral. La conciliació familiar.

Tema 3. El Govern i l'Administració. El president del Govern. El Consell de Ministres. Organització administrativa espanyola: Ministres, Secretaris d'Estat, subsecretaris i directors generals. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els delegats de Govern a la Comunitat Autònoma i els Subdelegats de Govern.

Tema 4. Organització territorial de l'Estat en la Constitució. L'Estat de les autonomies. Les comunitats autònomes: La seva constitució i competències. Els estatuts d'autonomia. L'Administració Local. La província i el municipi.

Tema 5. La Unió Europea. Competències de la UE. Institucions i òrgans de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de Ministres de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Comptes.

Tema 6. El poder judicial. El Consell General del Poder Judicial: composició i funcions. La jurisdicció: Jutges i Magistrats: funcions i competències. La independència judicial. El Ministeri Fiscal: organització i funcions. Sistemes d'accés a les carreres judicial i fiscal.

Tema 7. Examen de l'organització i competència del Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors i de les audiències provincials.

Tema 8. Examen de l'organització i competencia.-Jutjats de Primera Instància i Instrucció. Jutjats del Penal. Jutjats del Contenciós-Administratiu. Jutjats del Social. Jutjats de Vigilància Penitenciària. Jutjats de Menors. Jutjats Mercantils, i el Tribunal de Marca Comunitària d'Alacant, Jutjats de Violència sobre la dona i Jutjats de Pau.

Tema 9. La carta de Drets dels Ciutadans davant la Justícia. Drets d'informació, d'atenció i gestió, d'identificació d'actuacions i funcionaris, drets lingüístics. Drets enfront dels professionals que assisteixen i representen el ciutadà: Advocats, Procuradors, Graduats Socials. El Dret a la Justícia Gratuïta a la Carta de Drets. El pla de Transparència Judicial.

Tema 10. La modernització de l'oficina judicial. La nova oficina judicial. La seva regulació en la Llei orgànica del poder judicial. L'administració de justícia i les noves tecnologies. Codi de Conducta per a usuaris d'equips i sistemes informàtics al servei de l'Administració de Justícia. L'expedient digital i la presentació telemàtica d'escrits i documents. La signatura digital, el correu electrònic. Incidència de la legislació de protecció de dades en l'ús de les aplicacions informàtiques.

Tema 11. El secretari judicial a la Llei orgànica del poder judicial: funcions i competències. Ordenació del cos superior jurídic de Secretaris Judicials: Secretari de Govern i Secretaris Coordinadors.

Tema 12. Cossos de funcionaris al servei de l'Administració de Justícia. Cossos generals i cossos especials: Definició i cossos que els integren. Cossos especials: El Cos de Metges Forenses: Funcions.

Tema 13. Els cossos Generals (I): Funcions. Formes d'accés. Promoció interna. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionaris. La rehabilitació. Drets, deures i incompatibilitats. Jornada i horaris. Vacances, permisos i llicències.

Tema 14. Els cossos Generals (II): Situacions administratives. Ordenació de l'activitat professional. Provisió de llocs de treball. Règim disciplinari.

Tema 15. Llibertat sindical.el Sindicat en la Constitució Espanyola. Eleccions sindicals segons la Llei d'òrgans de representació i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El dret de vaga. Salut i prevenció de riscos laborals.

Tema 16. Els procediments declaratius en la Llei d'enjudiciament civil: judici ordinari i verbal.

Tema 17. Els procediments d'execució en la Llei d'enjudiciament civil. Classes d'execució: disposicions generals de cadascuna. Especial referència al lliurament de manaments, efectivitat dels embargaments acordats en el decret acordant mesures executives concretes per dur a terme el que disposa l'ordre general d'execució i en els decrets de millora, esbrinament patrimonial, preparació processal de la via de constrenyiment de mobles i immobles, actes de celebració de subhastes i tràmit de dipòsit judicial. Les mesures cautelars.

Tema 18. Processos especials en la Llei d'enjudiciament civil. Especial consideració als processos matrimonials i al procés monitori. El requeriment de pagament en el procediment monitori. El judici canviari.

Tema 19. La jurisdicció voluntària: Naturalesa i classes de procediments. Especial referència als actes de conciliació.

Tema 20. Els procediments penals en la Llei d'enjudiciament criminal; ordinari, abreujat i de jurat.

Tema 21. Procediment de judici de faltes. Judicis ràpids. L'execució en el procés penal, amb especial referència a l'execució de les faltes. La peça de responsabilitat civil en el procés penal.

Tema 22. Recurs contenciós-administratiu. Procediment ordinari, abreujat i especials.

Tema 23. El procés laboral. Procediment ordinari. Procediment per acomiadament. Processos de seguretat social.

Tema 24. Recursos. Qüestions generals sobre el dret al recurs. El dipòsit per recórrer. Els recursos en l'àmbit civil: Reposició, revisió contra resolucions del secretari judicial, queixa, apel·lació, i els recursos extraordinaris d'infracció processal i cassació. Els recursos en el procediment penal: reforma, apel·lació i queixa i Recursos extraordinaris. Els recursos contra les resolucions del Secretari Judicial.

Tema 25. Lloc i Temps de les Actuacions Judicials: dies i hores hàbils; terminis i termes; els termes judicials en el procés penal.

Tema 26. Els actes processals del Jutge: les Resolucions Judicials. Especialitats en el procés penal. Els Decrets del Ministeri Fiscal. Els actes processals del Secretari Judicial: Les Resolucions dels Secretaris Judicials.

Tema 27. Els actes de comunicació amb altres Tribunals i Autoritats: oficis i manaments. L'auxili judicial: els exhorts i els manaments en el procés penal. Cooperació jurídica internacional: les comissions rogatóries.

Tema 28. Actes de comunicació a les parts i altres intervinents en el procés: notificacions, requeriments, citacions i emplaçaments. Notificacions, citacions i manaments en el procés penal. Formes de notificació i noves tecnologies.

Tema 29. El Registre Civil. Organització actual dels Registres Civils a Espanya. Funcionaris encarregats dels mateixos. Llibres i Seccions del Registre. Llibres auxiliars.

Tema 30. Actes del Registre. Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. Nacionalitat i veïnatge civil. Certificacions. expedients del Registre Civil.

Tema 31. Conceptes d'arxiu judicial i de documentació judicial en relació amb la legislació vigent en matèria d'arxius judicials. Formes de remissió de documentació judicial i relacions documentals. Noves tecnologies als arxius judicials de gestió. Les juntes de expurgació de la documentació judicial.

PRIMERA PROVA (obligatòria i eliminatòria)
Constarà de dos exercicis, un escrit i un altre pràctic.
Primer exercici: Consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre la matèria del temari. .
Segon exercici: consistirà a contestar 20 preguntes tipus test referides a un cas pràctic.

SEGONA PROVA (obligatòria i eliminatòria)
Consistirà a reproduir en ordinador un text en Microsoft Word.

TERCERA PROVA (optativa)
Consistirà en l'acreditació del coneixement de la llengua catalana mitjançant les certificacions corresponents o la realització de la prova.
Veure més

Destinataris

A aquelles persones que tenen titulacions mitjanes i superiors, que vulguin treballar i fer una carrera professional en l'àmbit de la Justícia. Contribuint a millorar el sistema judicial, i alhora assegurant una seguretat i estabilitat laboral en un sector amb necessitats de personal amb qualificació.Requisits:

1.- Ser espanyol, major d'edat, i no haver arribat a l'edat de la jubilació.

2.- Tenir el títol de Formació Professional de grau II, o el Batxiller o equivalent o estar en condicions d'obtenir en la data de publicació de la convocatòria.

3.- En el supòsit de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la documentació que acredita la seva homologació.

4.- No haver estat condemnat ni estar processat ni inculpat per cap delicte dolós, llevat que s'hagi obtingut la rehabilitació o que a la causa s'hagi dictat interlocutòria de sobreseïment.

5. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

6.- No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, d'un cos de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les administracions locals, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques, per via disciplinària o judicial, llevat que hagi estat rehabilitat degudament.

7.- No patir cap defecte físic ni cap malaltia que l'incapaciti per a la realització del treball.

8.- Els aspirants amb la condició legal de discapacitats hauran d'acreditar la compatibilitat funcional per al desenvolupament de les tasques encomanades al cos d'auxiliars de l'Administració de justícia, mitjançant dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent, que haurà de presentar-se juntament amb la instància de participació. És causa d'exclusió la no-presentació.
Veure més

Requisits

1.- Ser espanyol, major d'edat, i no haver arribat a l'edat de la jubilació.


2.- Tenir el títol de Formació Professional de grau II, o el Batxiller o equivalent o estar en condicions d'obtenir en la data de publicació de la convocatòria.


3.- En el supòsit de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la documentació que acredita la seva homologació.


4.- No haver estat condemnat ni estar processat ni inculpat per cap delicte dolós, llevat que s'hagi obtingut la rehabilitació o que a la causa s'hagi dictat interlocutòria de sobreseïment.


5.- No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.


6.- No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, d'un cos de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les administracions locals, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques, per via disciplinària o judicial, llevat que hagi estat rehabilitat degudament.

Metodologia

El Mètode de formació CEASFOR, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els teus horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, ens adaptem a la teva situació personal.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

1.- L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés a l'alumne

2.- El seguiment continu de la teva aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tramitació processal i administrativa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tramitació processal i administrativa