Descripció del centre

La Fundació Escolta Josep Carol, creada per Escoltes Catalans, té com a missió promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania responsable i en els valors propis de l’escoltisme laic català, a través del suport a la tasca educativa i associativa d’Escoltes Catalans, de la generació de reflexió i pensament i de prestació de serveis en l’entorn educatiu. Per tant, des de la Fundació, es treballa per promoure els valors de la democràcia, laïcitat, catalanitat, coeducació, compromís, esperit crític, honestedat, solidaritat, participació i estima per la natura.

Per tal d’aconseguir aquestes fites, la Fundació treballa en dos àmbits: l’educació, entesa en un sentit ampli, i el suport a l’escoltisme. Per això, ofereix serveis de formació, presta serveis educatius i de lleure, i dur a terme estudis i suport a la recerca.

L’entitat va ser creada des d’Escoltes Catalans per oferir serveis educatius i de lleure complementaris a l’escola i a les activitats dels agrupaments escoltes. Totes dues entitats comparteixen els ideals i valors de la democràcia, la laïcitat i la catalanitat, així com el mètode educatiu que es fomenta en la transmissió de valors, la coeducació, la pedagogia de l’acció i el compromís individual.

A més, la Fundació Escolta Josep Carol canalitza el suport a Escoltes Catalans a través d’Amescoltes, la xarxa de suport a Escoltes Catalans.

La Fundació estructura els seus serveis en 6 àmbits:

- la formació de joves a través de cursos i activitats per tal de reflexionar i analitzar les qüestions que els envolten per tal d’aconseguir una societat més crítica i capacitada per a dur a terme la transformació d’aquesta
- l’acció educativa, que s’estructura en diversos projectes destinats a infants i joves. Aquests projectes s’estructuren en la gestió d’espais i el desenvolupament d’activitats amb una clara intencionalitat educativa i a través de la metodologia escolta, que es basa en la pedagogia de l’acció
- el suport a la recerca a altres institucions, potenciant el treball en xarxa en temes d’interès per a la comunitat educativa i social i oferint el suport i l’experiència de la Fundació.
- la formació d’educadors/es, tant generalista com específica per tal de millorar la preparació i qualitat educativa d’aquests.
- la gestió de recursos, que consisteix en la creació i difusió de recursos educatius, tècnics i logístics per tal de donar suport a professionals i voluntaris.
- la recerca en el camp educatiu i social així com l’assessorament a institucions i organitzacions en l’àmbit de l’educació a través de l’experiència de la Fundació.


FORMACIÓ DE JOVES

L’objectiu de la Fundació Escolta Josep Carol és promoure una ciutadania responsable, que es basa en l’educació d’infants i joves per tal d’aconseguir la transformació de la societat. Per això, alguns dels serveis de la FEJC estan destinats a la formació i la reflexió d’aquests, per tal d’obtenir les eines necessàries per canviar i intervenir en la societat en la que viuen. Aquestes activitats formatives són les següents:

Salt/curs de premonitors: curs de formació d’introducció al camp de l’educació en el lleure per a futurs educadors i educadores en el temps de lleure.

Escola de participació: jornades de reflexió i treball en equip entorn a la participació (concepte, metodologies, tècniques, etc.) destinades a joves.

Educació en valors: sessions adreçades a nois i nois d’ESO i Batxillerat, dins l’horari escolar, per tal de treballar un seguit de valors, valors propis de l’escoltisme laic català, que sovint manquen de tractament específic dins del currículum escolar. Es tracta d’un espai per reflexionar, en grup, sobre temes d’interès, com ara el paper dels delegats/des a la classe, el bulling, la presa de decisions, la superació dels prejudicis i el treball cooperatiu.

Servei d’inserció laboral: servei de formació, orientació, assessorament i tutorització de joves que pretenguin inserir-se en el mercat de treball en l’àmbit de l’educació en el lleure.


FORMACIÓ D’EDUCADORS/ES

La Fundació Escolta Josep Carol duu a terme a través de l’Escola Forca la formació d’educadors i educadores per a dur a terme activitats amb infants i joves que siguin de qualitat. Per això, existeixen diferents formats:

Formació reglada: comprèn la formació de responsables d’activitats educatives
Cursos de caps d’agrupament/directors/es: formació de coordinadors d’agrupaments, esplais, casals, colònies, etc
Cursos de caps d’unitat/monitors/es: formació d’educadors en el lleure

Formació especialitzada: formació en matèries específiques relacionades amb l’àmbit social i educatiu. A més, formen part del pla d’estudis per a l’obtenció del títol de caps d’agrupament (directors/es). La tipologia d’aquests cursos és variable. A destacar: cultura de pau, escoltisme, gestió i organització, etc

Monogràfics: formació específica sobre determinades matèries incloses en el pla d’estudis dels cursos de monitors/es. A tall d’exemple, mencionem cursos per a monitors/es de menjadors escolars o de transport escolar.

Seminaris/jornades: organització de grups d’estudi especialitzats en temes concrets, guiats per una persona coordinadora que promouen la participació de tots els seus membres.

Conferències: organització de conferències entorn a temes educatius i socials que compten amb la presència i el suport de referents en aquests àmbits.

Escola de participació: jornades de reflexió i treball en equip entorn a la participació destinades a professionals que treballen con infants i joves, ja siguin tècnics/ques d’ajuntaments, dinamitzadors/es, informadors/es, mestres i professors/es, etc o educadors/es en el temps d’oci.


ACCIÓ EDUCATIVA

L’acció educativa és el conjunt de serveis i activitats organitzats per la FEJC que complementen l’activitat educativa de l’àmbit formal i no formal. Es tracta d’activitats que es caracteritzen per la seva intencionalitat educativa i que es basen en la metodologia escolta.

Camps de treball: acció comunitària de voluntariat i, alhora, experiència formativa on els joves es responsabilitzen de realitzar una feina de suport en l’àmbit social, mediambiental, cultural, etc., a canvi d’una gran experiència vivencial. És una experiència d’aprenentatge i servei així com mitjà de participació en un medi determinat amb la intenció de crear sinèrgies entre els voluntaris i les persones que viuen en l’entorn proper.

Intercanvis internacionals: activitats organitzades a nivell internacional que ofereixen un espai de coneixença i intercanvi de punts de vista a un grup internacional de joves majors d’edat. Els intercanvis permeten crear vincles d’unió amb joves de diferents cultures i donen eines per potenciar la participació juvenil en societat.

Estades solidàries: projectes de cooperació que pretenen que un grup de joves prèviament formats duguin a terme una acció en un país en vies de desenvolupament o necessitats concretes per tal de capacitar els membres de la contrapart per seguir treballant en el projecte. També inclou una fase de sensibilització tant en el país d’origen com en el que s’ha dut a terme l’acció.

Ludoteques: gestió d’espais que permeten crear i integrar, mitjançant el joc en convivència amb els altres infants, les eines necessàries per esdevenir ciutadans/es que intervinguin de manera crítica i activa en la societat diversa i plural d’avui dia.

Casals infantils: activitats educatives diàries realitzades després de l’horari escolar on es desenvolupen activitats lúdiques i de reforç escolar. Aquest espai potencia el desenvolupament i l’enriquiment personal, i fomenta el coneixement i el respecte cap a sí mateix, cap als altres i cap a tot allò que els envolta.

Casals de vacances: espai de convivència on els infants i/o joves desenvolupen unes activitats lúdiques concretes, amb tota la seva vessant educativa. Aquestes activitats estan englobades en un centre d’interès que ens és útil per treballar uns objectius pedagògics específics. El casal es du a terme durant el període de vacances escolars, ja siguin d’estiu, d’hivern o de primavera, i de dilluns a divendres.
Casals infantils
Casals per a joves

Gestió de casals de joves: gestió d’equipaments juvenils en els quals s’organitzen activitats i s’ofereixen serveis als joves, que esdevenen espai de trobada i que tenen com a objectiu principal el foment de la participació dels joves del barri o poble.

Punts d’Informació Juvenils: espai d’atenció presencial estable que posa a l’abast dels adolescents i joves tot un seguit de recursos informatius d’interès i, d’altra banda, accions i d’estratègies que promouen experiències de participació par part dels i de les adolescents.

Acollida: per tal de facilitar la conciliació dels horaris laborals dels pares i de les mares amb els escolars. El servei es dinamitza amb activitats lúdiques plantejades de manera tranquil•la i distesa i amb voluntat educativa.

Activitats extraescolars: programació i realització d’activitats educatives fora de l’horari escolar que complementen l’activitat duta a terme a l’escola. Aquestes activitats es poden dur a terme tant en el centre escolar com en d’altres espais i poden ser esportives, artístiques o d’altra tipologia (informàtica, contacontes, aula d’estudi, etc).

Acompanyament: la FEJC ofereix serveis de monitoratge de reforç actiu a l’equip educatiu dels centres educatius, tant en sortides puntuals com en colònies. Les seves funcions poden ser molt variades segons les característiques de la colònia.

GESTIÓ DE RECURSOS

La Fundació Escolta Josep Carol disposa i elabora de forma contínua recursos per facilitar la tasca educativa dels educadors, tant en l’àmbit de l’educació formal com en l’àmbit de l’educació informal, que posa a disposició de totes les persones i organitzacions que ho requereixin.

Centre de recursos i documentació: servei de préstec i de consulta de materials relacionats amb l’educació i les activitats que se’n deriven. Conté llibres, jocs, DVD, vídeos i altres materials amb la finalitat de donar suport a la tasca educativa.

Elaboració de recursos pedagògics (publicacions i material de suport): publicació de diverses col•leccions com ara “Reflexions en veu alta” per aprofundir i debatre els valors en què es basa l’escoltisme laic a Catalunya, o “Tambali”, de generació de recursos pedagògics per facilitar la tasca de professorat, caps escoltes i monitors i monitores.

Gestió de terrenys d’acampada: gestió d’una xarxa de terrenys d’acampada, a més de serveis com cessió d’espais on programar sortides i campaments amb informació, mapes, activitats i material pedagògic; préstec de material (tendes, material de cuina, pavellons i carpes, etc); tramitació del lloguer de transport, informació per a la compra de material d’acampada de gran format i cessió de sales per a reunions.

Lloguer d’espais: la seu de la Fundació disposa de sales a disposició d’altres organitzacions que vulguin dur a terme activitats, com formacions, reunions, seminaris, conferències, etc.

SUPORT A LA RECERCA

La Fundació Escolta Josep Carol ofereix els seus serveis per al suport d’estudis i projectes innovadors en el camp de l’ educació.

Crèdits de síntesi: disseny, suport, implementació i coordinació de crèdits de síntesi conjuntament amb els centres educatius de secundària.

RECERCA

La Fundació Escolta Josep Carol, amb més de 10 anys d’experiència en l’educació en el lleure de forma professional, elabora estudis d’interès per a la comunitat educativa així com serveis de consultoria en l’àmbit educatiu i social.

Recerca aplicada: generació de coneixement a partir de l’observació, l’estudi i avaluació de projectes, programes i polítiques relacionats amb l’àmbit educatiu i social.

Consultoria: assessorament en temes educatius en els quals la Fundació és especialista.

Campus i seus

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
c/ Mare de Déu del Pilar, 16 08003 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X