Batxillerat

1047 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Dominiques de l'Ensenyament Barcelona
Batxillerat
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

L'actual Batxillerat forma part de l'Educació Secundària Postobligatòria i consta d'un cicle de dos cursos acadèmics.

Per accedir al Batxillerat, en qualsevol de les seves modalitats, l'alumne/a haurà:

    d'estar en possessió del títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria.

    d'haver obtingut qualsevol dels títols de tècnic/a a què fan referència els articles 44.1, 53.2 i 65.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en les condicions que estableix aquesta Llei.

El currículum del Batxillerat s'organitza en tres modalitats:

a) Arts.

b) Ciències i tecnologia.

c) Humanitats i ciències socials.

Un cop aprovades totes les matèries cursades, s'obté el títol de Batxiller i té com a finalitat la formació integral dels alumnes, així com la seva orientació i preparació per a les diferents opcions posteriors:

    Ensenyament universitari,
    Cicles Formatius de Grau Superior,
    Vida activa professional.

Coneixedors de les tres opcions que pot triar un alumne quan acaba Batxillerat (CFGS, Universitat o món laboral), atenem la diversitat de capacitats i projectes de futur que presenten els estudiants, i valorem l'esforç, el procés continu d'aprenentatge i la voluntat de superació, mitjançant un seguiment exhaustiu de la seva evolució, tant acadèmica com personal.

El tracte que reben els alumnes quan arriben al nostre Batxillerat és proper i adult a la vegada, respectuós i distès i, sobretot, personalitzat. Intentem que cada noi i noia es mogui dins dels marges de llibertat que l'han d'ajudar a conduir el seu funcionament acadèmic de manera autònoma. Aprendre a decidir i a ser conseqüent amb les decisions preses, en definitiva, madurar és un dels objectius que ens proposem per als nostres alumnes, per la qual cosa optem per acompanyar-los en el seu creixement intel·lectual, emocional i espiritual, més que no pas per teledirigir-los. L'imprescindible grau de llibertat que va associat a tot procés de maduració, però, no està renyit amb el control regular de cada trajectòria personal, que ens ha de permetre detectar i valorar els canvis de conducta, de rendiment escolar, etc. que es vagin produint i actuar en conseqüència.

Amb tot, sabem que la formació integral dels alumnes no és només cosa nostra. Ben al contrari, la col·laboració amb les famílies ha de ser estreta i constant. Atès que compartim l'objectiu de forjar personalitats sòlides i equilibrades i de preparar ciutadans que sàpiguen triomfar en l'art del diàleg, de la comprensió i de la tolerància, hem de treballar units per aconseguir-ho. La comunicació família-escola, doncs, és fonamental i, per a nosaltres, prioritària.

Segons la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE),"El batxillerat és l'etapa de l'educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l'educació superior."

D'acord amb el que preveu el capítol IV de la LOE, "el batxillerat s'organitza en diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s'organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l'educació superior, tant universitària com no universitària, que es poden cursar després del batxillerat i han estat establerts a la Llei esmentada. Això permet, a més de la formació general de l'alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral."

Objectius del batxillerat
El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin:
a) Exercir la ciutadania democràtica.
b) Consolidar una maduresa personal i social (...) i desenvolupar el seu esperit crític.
c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones.
d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina.
e) Dominar (...) la llengua catalana i la llengua castellana.
f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s'hi amb fluïdesa i correcció.
g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució
i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.
j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics
k) Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.
l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.
m) Utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat viària

Competències del batxillerat
S'entén per competència la capacitat d'aplicar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Tanmateix, resulta pertinent distingir les competències en dues gran tipologies: les competències generals del batxillerat i les específiques de cada matèria, que es presenten en el desplegament curricular de cadascuna.
En el batxillerat cada matèria posseeix una epistemologia pròpia: el seu objecte de coneixement, el mètode que utilitza, els valors que fa intervenir i els resultats que
obté juntament amb les seves finalitats o aplicacions
En el batxillerat s'identifiquen com a competències generals i comunes les
sis competències següents:

    Competència comunicativa
    Competència en recerca
    Competència en la gestió i el tractament de la informació
    Competència digital
    Competència personal i interpersonal
    Competència en el coneixement i la interacció amb el món.

Aquestes competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l'etapa educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Batxillerat
Dominiques de l'Ensenyament Barcelona
Campus i seus: Dominiques de l'Ensenyament Barcelona
Dominiques de l'Ensenyament Barcelona
C. Mallorca, 349 08013 Barcelona
Sol·licita informació
X