Batxillerat

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

L'actual Batxillerat forma part de l'Educació Secundària Postobligatòria i consta d'un cicle de dos cursos acadèmics.

Per accedir al Batxillerat, en qualsevol de les seves modalitats, l'alumne/a haurà:

    d'estar en possessió del títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria.

    d'haver obtingut qualsevol dels títols de tècnic/a a què fan referència els articles 44.1, 53.2 i 65.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en les condicions que estableix aquesta Llei.

El currículum del Batxillerat s'organitza en tres modalitats:

a) Arts.

b) Ciències i tecnologia.

c) Humanitats i ciències socials.

Un cop aprovades totes les matèries cursades, s'obté el títol de Batxiller i té com a finalitat la formació integral dels alumnes, així com la seva orientació i preparació per a les diferents opcions posteriors:

    Ensenyament universitari,
    Cicles Formatius de Grau Superior,
    Vida activa professional.

Coneixedors de les tres opcions que pot triar un alumne quan acaba Batxillerat (CFGS, Universitat o món laboral), atenem la diversitat de capacitats i projectes de futur que presenten els estudiants, i valorem l'esforç, el procés continu d'aprenentatge i la voluntat de superació, mitjançant un seguiment exhaustiu de la seva evolució, tant acadèmica com personal.

El tracte que reben els alumnes quan arriben al nostre Batxillerat és proper i adult a la vegada, respectuós i distès i, sobretot, personalitzat. Intentem que cada noi i noia es mogui dins dels marges de llibertat que l'han d'ajudar a conduir el seu funcionament acadèmic de manera autònoma. Aprendre a decidir i a ser conseqüent amb les decisions preses, en definitiva, madurar és un dels objectius que ens proposem per als nostres alumnes, per la qual cosa optem per acompanyar-los en el seu creixement intel·lectual, emocional i espiritual, més que no pas per teledirigir-los. L'imprescindible grau de llibertat que va associat a tot procés de maduració, però, no està renyit amb el control regular de cada trajectòria personal, que ens ha de permetre detectar i valorar els canvis de conducta, de rendiment escolar, etc. que es vagin produint i actuar en conseqüència.

Amb tot, sabem que la formació integral dels alumnes no és només cosa nostra. Ben al contrari, la col·laboració amb les famílies ha de ser estreta i constant. Atès que compartim l'objectiu de forjar personalitats sòlides i equilibrades i de preparar ciutadans que sàpiguen triomfar en l'art del diàleg, de la comprensió i de la tolerància, hem de treballar units per aconseguir-ho. La comunicació família-escola, doncs, és fonamental i, per a nosaltres, prioritària.

Segons la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE),"El batxillerat és l'etapa de l'educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l'educació superior."

D'acord amb el que preveu el capítol IV de la LOE, "el batxillerat s'organitza en diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s'organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l'educació superior, tant universitària com no universitària, que es poden cursar després del batxillerat i han estat establerts a la Llei esmentada. Això permet, a més de la formació general de l'alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral."

Objectius del batxillerat
El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin:
a) Exercir la ciutadania democràtica.
b) Consolidar una maduresa personal i social (...) i desenvolupar el seu esperit crític.
c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones.
d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina.
e) Dominar (...) la llengua catalana i la llengua castellana.
f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s'hi amb fluïdesa i correcció.
g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució
i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.
j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics
k) Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.
l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.
m) Utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat viària

Competències del batxillerat
S'entén per competència la capacitat d'aplicar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Tanmateix, resulta pertinent distingir les competències en dues gran tipologies: les competències generals del batxillerat i les específiques de cada matèria, que es presenten en el desplegament curricular de cadascuna.
En el batxillerat cada matèria posseeix una epistemologia pròpia: el seu objecte de coneixement, el mètode que utilitza, els valors que fa intervenir i els resultats que
obté juntament amb les seves finalitats o aplicacions
En el batxillerat s'identifiquen com a competències generals i comunes les
sis competències següents:

    Competència comunicativa
    Competència en recerca
    Competència en la gestió i el tractament de la informació
    Competència digital
    Competència personal i interpersonal
    Competència en el coneixement i la interacció amb el món.

Aquestes competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l'etapa educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.
Batxillerat
Dominiques de l'Ensenyament Barcelona
Campus i seus: Dominiques de l'Ensenyament Barcelona
Dominiques de l'Ensenyament Barcelona
C. Mallorca, 349 08013 Barcelona
Cursos més populars
X