Grau de Biologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Biociencias


Presentació


La Biologia, com a ciència que estudia els éssers vius, constitueix una de les branques més àmplies del coneixement científic. La Biologia condiciona el desenvolupament de la humanitat, tant pel seu impacte sobre el pensament com per les seves implicacions en el benestar i la salut de la població, el medi ambient, l'economia i els recursos naturals.
La Biologia és una ciència integradora. L'explicació de qualsevol aspecte de la vida requereix un raonament integrador que tingui en consideració tots i cadascun dels factors implicats que, en molts casos, interaccionen.
En l'actualitat, disposem de nous procediments analítics que ens permeten estudiar, cada vegada amb major precisió, els diferents nivells d'organització dels éssers vius, les seves interrelacions i les interaccions d'aquests amb el medi ambient, i els canvis que s'han produït al llarg del temps durant el procés evolutiu.
El títol de grau de Biologia prové del de Llicenciat en Biologia, impartit actualment en la Universitat Autònoma de Barcelona, i vol proporcionar una formació sòlida en les diverses matèries que comprenen el coneixement d'aquesta ciència en constant evolució, combinant dos nivells de coneixement: un general, amb un enfocament integrador i multidisciplinari; i un altre instrumental i aplicat, que capaciti per a l'activitat professional.



Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català, castellà i anglès.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Preu vigent per crèdit

19,45 euros

Competències

Competències generals


Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.


Competències transversals


Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Aplicar recursos estadístics i informàtics en la interpretació de dades.
Capacitat d'organització i planificació.
Treball en equip.
Sensibilització cap a temes mediambientals.

Competències específiques


Comprendre i interpretar els fonaments físic químics dels processos bàsics dels éssers vius.
Comprendre, interpretar i utilitzar eines matemàtiques i estadístiques en la resolució de problemes biològics.
Descriure i identificar els nivells d'organització dels éssers vius.
Obtenir, manejar, conservar i observar espècimens.
Identificar i classificar els éssers vius.
Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius en cadascun dels seus nivells d'organització.
Aïllar, identificar i analitzar material d'origen biològic.
Dissenyar i realitzar diagnòstics biològics i identificar i utilitzar bioindicadores.
Aïllar, conrear i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricelulares.
Realitzar proves funcionals i determinar, valorar i interpretar paràmetres vitals.
Analitzar i interpretar el desenvolupament, creixement i els cicles biològics dels éssers vius, així com el seu origen, evolució, diversitat i comportament.
Comprendre els mecanismes de l'herència i els fonaments de la millora genètica.
Realitzar anàlisis genètiques.
Comprendre les característiques biològiques de la naturalesa humana.
Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.
Avaluar l'impacte ambiental.
Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats biològics.
Controlar processos i proporcionar serveis relacionats amb la Biologia.
Integrar els coneixements del grau en un entorn professional.

Sortides professionals


La professió de biòleg té unes competències, reconegudes legalment, que queden recollides en els Estatuts del Col·legi Oficial de Biòlegs i que, de manera resumida, són les següents:

Professional d'investigació i desenvolupament en tots els àmbits, tant fonamentals com a aplicats, de les ciències experimentals i de la vida.
Professional sanitari en laboratori clínic, reproducció humana i salut pública.
Professional de la indústria farmacèutica, agroalimentària i clínica.
Professional del medi ambient, principalment en sectors com l'ordenació, conservació i control del territori, gestió de recursos, de residus, avaluació d'impactes i restauració del mitjà natural.
Professional d'informació, documentació i divulgació en museus, parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa o televisió, etc.
Professional del comerç i el màrqueting de productes i serveis relacionats amb la biologia en tots els àmbits descrits en els apartats anteriors.
Professional de la gestió i organització d'empreses en l'àmbit relacionat amb la formació i professió del biòleg.

Destinataris

Perfil d'ingrés


Aquest grau va dirigit a estudiants interessats en l'estudi de la vida en totes les seves manifestacions: origen i evolució, diversitat, estructura i funcionament, les relacions dels éssers vius entre si i amb el mitjà, les lleis que les regeixen.
El perfil de l'estudiant és el d'una persona amb capacitat d'anàlisi i síntesi, capacitat d'observació i de deducció, creativitat i capacitat d'innovació, sentit crític rigorós i interès per la investigació.
És recomanable el coneixement previ de la llengua anglesa.


Grau de Biologia
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X