Descripció

Centre docentFacultat de Biociencias

Presentació

La Biotecnologia és l'aplicació de les ciències i les tecnologies en els organismes vius i en els seus comportaments cel·lulars o moleculars, amb la finalitat d'avançar en el seu coneixement i produir béns i serveis.La Biotecnologia és una disciplina integradora de la qual la humanitat s'ha beneficiat des de milers d'anys abans de rebre aquest nom, però els avanços més importants s'han produït en un període recent, impulsats pel desenvolupament de noves metodologies.

És un camp en forta expansió que s'ha diversificat cap a àrees molt diverses, com la medicina i la salut, la producció agroalimentària, la producció industrial i el camp de l'energia i el medi ambient.El grau de Biotecnologia té per objectiu proporcionar una formació interdisciplinària on s'integri el coneixement del funcionament i el potencial dels organismes vius, els mètodes de treball experimental, les aplicacions pioneres i els processos de producció.

Aquesta formació es complementa amb coneixements en els àmbits de la bioinformática, la bioètica, la legislació, l'economia i la gestió, així com la millora de la competència lingüística de l'anglès, especialment en l'ús de la terminologia específica.

Formació complementàriaLa facultat organitzarà cursos propedéuticos si ho considera necessari.

Règim d'estudiTemps complet.

ModalitatPresencial.

Horaris/TornsTorn de matí i tarda.

Període lectiuAnual.

IdiomaCatalà, castellà i anglès.

Tipus d'avaluacióLa metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball dels estudiants.

Pràctiques professionals

Cada curs té programades assignatures de pràctiques, en les quals l'estudiant desenvolupa l'habilitat de treballar en el laboratori i aprendre a integrar els resultats experimentals.

L'assignatura optativa Prácticum, de 12 crèdits, ofereix a l'estudiant la possibilitat de realitzar una estada en una empresa o en un centre d'investigació.Programes d'intercanviIntercanvis amb universitats de l'Estat espanyol.

Intercanvis amb universitats europees.

Programa propi de la UAB amb universitats de tothom.

Preu vigent per crèdit19,45 eurosCompetències generals

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber-los comunicar de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, de persones i de situacions.

Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.Competències transversals

Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.

Dissenyar experiments de continuació per resoldre problemes.

Buscar i gestionar informació procedent de diverses fonts i raonar de manera crítica.

Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació, el tractament de dades o el càlcul.

Llegir textos especialitzats tant en llengua anglesa com en llengües pròpies. Realitzar presentacions orals en qualsevol de les llengües a públics especialitzats o no especialitzats.

Treballar individualment o en equip, i ser capaç de liderar i dirigir equips de treball, desenvolupant capacitats d'organització i planificació.

Aprendre nous coneixements i tècniques de manera autònoma.Competències específiques

Descriure les bases moleculars, cel·lulars i fisiològiques de l'organització, funcionament i integració dels organismes vius en el marc de la seva aplicació en els processos biotecnològics.

Utilitzar els fonaments de les matemàtiques, física i química necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar un procés biotecnològic.

Aplicar les principals tècniques associades a la utilització de sistemes biològics: DNA recombinant i clonació, cultius cel·lulars, manipulació de virus, bacteris i cèl·lules animals i vegetals, tècniques immunològiques, tècniques de microscòpia, proteïnes recombinants i mètodes de separació i caracterització de biomoléculas.

Utilitzar les metodologies analítiques per a l'assaig de l'activitat biològica dels components cel·lulars, especialment enzims in vivo i in vitro.

Obtenir informació de bases de dades i utilitzar el programari necessari per establir correlacions entre estructura, funció i evolució de macromolècules.

Identificar les propietats genètiques, fisiològiques i metabòliques dels microorganismes amb potencial aplicació en processos biotecnològics i les possibilitats de manipulació de microorganismes.

Identificar elements estructurals i funcionals de virus i d'altres microorganismes útils per al disseny de noves estratègies de diagnòstic molecular de malalties infeccioses.

Aplicar els principis ètics i les normes legislatives en el marc de la manipulació dels sistemes biològics.

Comprendre la legislació que regula la propietat intel·lectual en l'àmbit del coneixement i l'aplicació de la biotecnologia. Així mateix, aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per manipular sistemes biològics.

Posseir una visió integrada d'un procés de R+D+I, des del descobriment del coneixement bàsic, el desenvolupament d'aplicacions i la introducció al mercat, i saber aplicar els principals conceptes d'organització i gestió en un procés biotecnològic.

Els processos biotecnològics s'utilitzen en sectors molt diversos, d'entre els quals cap destacar -fortament implantats en el nostre entorn- el farmacèutic i de salut, l'alimentari, el de medi ambient i el dels combustibles.El grau de Biotecnologia aporta una formació transversal que permet la incorporació al món laboral en els àmbits d'investigació, desenvolupament, producció i gestió i protecció de dades, tant en institucions públiques com en empreses privades.Els graduats en Biotecnologia poden treballar en els departaments d'investigació i desenvolupament d'una àmplia gamma d'empreses biotecnològiques de les àrees farmacèutiques, veterinària de química fina, agroalimentària o microelectrònica, així com en les seves línies de producció. També estan capacitats per al disseny d'estratègies de màrqueting i comercialització de productes biotecnològics, així com per exercir professionalment en àrees de gestió i transferència de tecnologia.En institucions d'investigació o de l'àmbit de la salut, poden integrar-se en centres hospitalaris, laboratoris d'anàlisis i centres d'investigació bàsica i aplicada de salut humana i animal, amb derivacions cap a camps afins com la veterinària, el medi ambient o la microelectrònica.Veure més

Destinataris

Perfil d'ingrésEls estudiants que vulguin cursar aquests estudis hauran de tenir un perfil científic equilibrat, amb capacitat per al disseny experimental, una visió aplicada de la ciència i la tecnologia, i una predisposició integradora de tots aquests aspectes per al disseny de processos a nivell industrial. A més, hauran de ser persones amb capacitat de treball i una visió oberta, conscients que accedeixen a un camp en constant creixement, evolució i expansió.

És recomanable posseir coneixements previs de llengua anglesa.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Biotecnologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.