Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Filología (UB)
Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?


Conèixer i usar, oralment i per escrit, les llengües àrab i hebrea, com també escriure l'aramea i conèixer una tercera llengua, usant mètodes lingüístics i literaris, i noves tecnologies, amb la finalitat de formar professionals en un gran ventall d'especialitats.
Comprendre i analitzar críticament textos literaris fonamentals de les llengües estudiades.
Conèixer aspectes fonamentals de les cultures àrab, islàmica i jueva, com també les institucions principals, els fets històrics més destacats i línies de pensament significatives.
Valorar la rellevància de la cultura araboislàmica a l'Al-Andalus i jueva a Sefarad.
Conèixer les grans qüestions socials del nostre temps des de la diversitat i els valors de les cultures de l'Orient Pròxim, i reflexionar-hi críticament, amb la finalitat d'afavorir processos interculturals, l'extensió dels drets humans i els valors constitucionals i democràtics.

Temari

Matèries

Matèria  Crèdits  Caràcter
Llengua  18  FB
Idioma Modern  12  FB
Literatura  6  FB
Història  12  FB
Lingüística  6  FB
Llengua Clàssica  6  FB
Literatura Semítica  6  OB
Segona Llengua Semítica  18  OB
Llengua Àrab / Llengua Hebrea  54  OB
Literatura Àrab / Literatura Hebrea  24  OB
Història i Cultura Àrabs / Història i Cultura Hebrees  18  OT
Lingüística Àrab / Lingüística Hebrea  24  OT
Ampliació de Llengua Semítica / Ampliació d'Història i Cultura Semítiques  30  OT
Treball de Grau  6  OT
CRÈDITS TOTALS  240 

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.
El pla d'estudis comprèn dos itineraris en les matèries obligatòries:
· Estudis àrabs (120 crèdits): llengua àrab, literatura àrab, història i cultura àrabs, lingüística àrab.
· Estudis hebreus (120 crèdits): llengua hebrea, literatura hebrea, història i cultura hebrees, lingüística hebrea.

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
Capacitat de treball.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
Coneixements d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.
Interès en el coneixement de les llengües i cultures de l'àmbit semític i de l'Orient Mitjà i Pròxim, de les cultures àrab, islàmica, judaica, i bíblica, com també del llegat de l'Al-Andalus i de Sefarad.

Requisits

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a Admissions a ensenyaments de grau.
En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:
Admissió Preinscripció 2012
Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a Admissió amb estudis estrangers.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Perspectives laborals

Podràs treballar en els àmbits següents: Docència. Traducció i interpretació. Comissariat i assessorament d'exposicions permanents i temporals. Gestió sociocultural. Treball editorial. Assessoria, traducció i realització d'informes en camps com ara els mitjans de comunicació. Mediació cultural. Cooperació i desenvolupament. Assessorament al món comercial i empresarial. Processament informàtic de l'àrab i l'hebreu en empreses de noves tecnologies dedicades a l'enginyeria lingüística.
Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus
Facultat de Filología (UB)
Campus i seus: Facultat de Filología (UB)
Facultat de Filología (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X