Grau de Musicologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Informació general

Centre docent

Facultat de Filosofia i Lletres


Presentació


L'objectiu del grau de Musicologia és formar futurs professionals capaços d'assumir tasques de gestió musical i d'atenció al patrimoni musical, i de realitzar investigació musicológica, un element clau per entendre el procés històric de la música com a part de la nostra cultura i el paper que juga en la societat actual. En els últims anys, la musicologia ha assumit nous reptes, sobretot a partir del reconeixement social de l'activitat musical, que ha afavorit la creació de noves expectatives i perfils professionals.

La posició central que ocupa la música en els hàbits de consum i d'oci de la població, la creació d'una sòlida xarxa d'auditoris i sales de concert, l'aparició d'entitats i empreses dedicades a l'organització d'activitats musicals i l'atenció que cada vegada més rep la música en les biblioteques, museus i col·leccions d'art i d'antropologia són alguns dels fets remarcables que fan necessària la formació de professionals preparats per satisfer les necessitats de gestió, investigació, comunicació i atenció al patrimoni musical i que s'afegeixen a les tradicionals ocupacions d'investigació i docència.

A Europa, la musicologia té una llarga trajectòria dins de les universitats. Amb l'adaptació a l'EEES es manté com a grau en tota Europa. 20 universitats franceses, 24 italianes, 40 alemanyes i 35 angleses, entre unes altres, ja han implantat el nou grau o estan en ple procés d'implantació. A Catalunya, la UAB serà l'única universitat que oferirà el Grau de Musicologia. Es preveu que en la resta d'Espanya només imparteixin aquesta titulació set universitats.


Règim d'estudi

Presencial.
Modalitat

Temps complet.
Horaris/Torns

Un torn de matí i primera franja de la tarda.
Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català i castellà.
Tipus d'avaluació


La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació contínua en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Programes d'intercanvi


Intercanvis amb universitats europees (Sócrates-Erasmus): universitats de Bolonya, París, Lisboa, Zúric i Tolouse.

Preu vigent per crèdit

13,40 euros

Competències

Competències generals


Demostrar que coneixen els principals conceptes relacionats amb la Musicologia, tant els relatius als coneixements tècnics (llenguatge musical, etc.) com els historiogràfics.
Aplicar els coneixements adquirits a les demandes socials relacionades amb la música (intèrprets, editorials, etc.) i la gestió musical (planificació d'activitats i esdeveniments musicals, administració i organització del producte musical dirigit al consum, etc.).
Reunir dades rellevants dins del camp de la Musicologia, tant procedents de fonts arxivístiques i documentals com de treballs de camp de caràcter oral, i ser capaços d'interpretar-los i emetre judicis raonats sobre aquest tema.
Transmetre els coneixements adquirits sobre Musicologia de manera clara i competent, tant oralment com per escrit, a un públic heterogeni (especialitzat o no en la matèria).
Aplicar les seves competències per emprendre estudis posteriors especialitzats amb un alt grau d'autonomia intel·lectual.


Competències transversals


Utilitzar el vocabulari i les eines bàsiques que permetin descriure i transmetre els coneixements adquirits mitjançant presentacions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Comunicar de manera escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits, tant a través de textos especialitzats com a divulgatius.
Organitzar i planificar el treball de manera eficient.
Resoldre problemes del seu àmbit d'estudi.
Prendre decisions en l'àmbit professional pertinent.
Mantenir el respecte a la diversitat d'idees, persones, situacions i cultures.
Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
Treballar en equip o amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris).
Demostrar habilitats creatives i innovadores en el seu àmbit professional.


Competències específiques


Conèixer i comprendre l'evolució històrica de la música, les seves característiques tècniques, estilístiques, estètiques i interpretatives des d'una perspectiva diacrònica.
Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació a les altres manifestacions artístiques.
Reconèixer els corrents del pensament, en tots les seves ordres, en relació a la música.
Valorar el paper de la música en la formació integral de l'individu i la seva incidència en el conjunt de la societat.
Reconèixer el paper de la música en la societat actual, la seva funció en les arts de l'espectacle, la seva relació amb la cultura audiovisual, la tecnologia i la informàtica, així com amb les empreses d'oci i cultura.
Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musical en la societat i en la cultura de cada època.
Reconèixer i apreciar les manifestacions musicals de les cultures no occidentals, tradicionals i de l'àmbit popular i urbà.
Demostrar un nivell suficient de coneixement del llenguatge i la teoria musicals, incloent el coneixement de l'harmonia i el contrapunt, per abordar, amb propietat, l'estudi de les composicions.
Analitzar críticament les obres musicals des de qualssevol punts de vista de la disciplina musicológica.
Aplicar els coneixements adquirits en relació a les principals tècniques de catalogació, trascripción, edició crítica, estudi, anàlisi i difusió del patrimoni musical.
Vincular els coneixements adquirits amb la praxi musical, col·laborant amb els intèrprets a través de l'anàlisi i la contextualització dels diferents repertoris, tant els relacionats amb la música històrica com amb les diverses manifestacions de la música contemporània.
Conèixer i comprendre el funcionament i evolució històrica dels instruments musicals.
Integrar-se en projectes comuns de caràcter interdisciplinari.
Aplicar estratègies de gestió relacionades amb la programació, producció i difusió d'espectacles musicals.
Demostrar uns coneixements suficients de les metodologies d'investigació a l'ús en el camp de la Musicologia, que permetin accedir a estudis de postgrau i doctorat.
Aplicar mitjans tecnològics i informàtics (Internet, bases de dades, Programari específics d'edició i tractament del so, etc.) a la disciplina musicológica.
Definir temes d'investigació musicológica rellevants, i manejar els mètodes i fonts apropiats per al seu correcte estudi.

Sortides professionals

Sortides professionals


La formació capacita als titulats i titulades per dur a terme treballs en diferents sectors:

Professorat de música d'ensenyament secundari i superior.
Gestió i catalogació del patrimoni musical.
Crítica musical en els mitjans de comunicació.
Inserció en empreses editorials especialitzades.
Arxius, biblioteques i museus especialitzats.
Investigació i docència universitària.
Participació en la difusió i la programació musicals en els mitjans de comunicació i en altres entitats culturals (auditoris, teatres, etc.).
Discogràfiques, estudis d'enregistrament, emissores, etc.

Destinataris

Perfil d'ingrés


Per a l'accés al grau de Musicologia és aconsellable tenir uns coneixements de llenguatge musical equiparables als del grau mitjà de música, que s'imparteix en els conservatoris i escoles de música. Encara que aquest nivell no és una condició prèvia a la matriculació, els coneixements es precisen per superar amb èxit els crèdits de les matèries tècniques troncals que s'imparteixen en la titulació.

Així mateix, el perfil idoni dels futurs alumnes del grau de Musicologia és el d'aquelles persones que tinguin:
- interès per la música i per la història;
- raonament crític;
- capacitat d'organització i planificació;
- capacitat de comunicació;
- capacitat d'anàlisi i síntesi.


Grau de Musicologia
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
X