Grau de Relacions Laborals

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Dret


Presentació


El Grau de Relacions Laborals atorgarà una formació solvent en tots els àmbits que directa o indirectament es relacionen amb el factor treballo. Permetrà a tots els graduats resoldre amb garantia tots els problemes que planteja la gestió de recursos humans, tant en l'empresa privada com en l'àmbit de l'administració pública.

Aquest grau ofereix una formació en els diferents factors que emmarquen el treball humà, des d'una perspectiva interdisciplinària i amb una orientació de professionalització vinculada a les opcions que demanda el mercat laboral. Per tant, s'han establert dos itineraris dirigits a la professionalització en l'àmbit jurídic laboral i a l'organització i gestió dels recursos en l'empresa.
Així mateix, aquest grau proveeix de competències per a la investigació i la intervenció en entorns sociolaborals.Règim d'estudi

Temps complet.
Modalitat

Presencial.
Horaris/Torns

Dos torns, un de matí i un de tarda.
Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català i castellà.
Tipus d'avaluació


La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació contínua en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Preu vigent per crèdit

13,75 euros

Sortides professionals

Sortides professionals

Els principals àmbits d'actuació dels nous titulats i titulades seran:

Graduat Social: tècnic en matèries socials, laborals i fiscals.
Direcció i gestió de recursos humans: contractació, condicions de treball, formació professional, relacions laborals, mediació i arbitratge, etc.
Gestió, mediació i intervenció al mercat de treball: agents d'ocupació i desenvolupament social. Aquest perfil en vies de consolidació es pot considerar un perfil emergent.
Prevenció de riscos laborals.
Administracions públiques.
Auditoria soci-laboral.
Ensenyament.

Competències

Competències generals


Demostrar posseir una formació adequada de caràcter interdisciplinari i comprendre coneixements avançats de l'ordenació jurídica del treball i de la Seguretat Social, així com l'organització del treball i la gestió de personal.
Aplicar els coneixements adquirits d'una manera professional a l'assessorament d'organitzacions sindicals i empresarials i als seus afiliats, i a la gestió del personal en les empreses públiques i privades (administració, selecció i formació, assessorament i gestió en matèria de Seguretat Social, assessorament i gestió dels sistemes de prevenció de riscos laborals).
Reunir i interpretar dades rellevants en el camp del treball humà en el seu vessant jurídic i organitzativa per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre dret laboral individual o col·lectiu i de la Seguretat Social, a més del relatiu a salut laboral, organització i planificació del treball en l'empresa, mètodes i mesures de treball, planificació de plantilles, selecció de personal, definició de tasques i llocs de treball, formació i promoció i els processos i instruments psicològics relacionats amb els diferents aspectes de la gestió de personal.
Transmetre informació d'idees, problemes o solucions oralment o per escrit a un públic especialista en relacions laborals com a llec en la matèria.
Posseir un alt grau d'autonomia que permeti l'inici d'estudis posteriors en haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per comprendre la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.


Competències transversals


Competències instrumentals:

Treballar de manera autònoma.
Organitzar i gestionar la planificació del temps.
Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
Capacitat de decidir, agudesa per prendre decisions i capacitat de jutjar.
Expressar idees o fets clarament i de manera persuasiva.
Convèncer als altres del punt de vista propi.
Comunicar i defensar un projecte oralment.
Redactar i formalitzar informes, escrits.
Conèixer un tercer idioma.
Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació als diferents àmbits d'actuació.


Competències interpersonals:

Treballar en equip.
Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
Reconèixer i orientar les necessitats de les persones del seu entorn laboral.
Respectar el secret professional.
Assimilar els valors ètics i les normes morals en la presa de decisions.
Respectar els usos i els costums socials.


Competències sistémicas:

Demostrar sensibilitat per la qualitat.
Capacitat d'iniciativa, creativitat i esperit emprenedor.
Capacitat per liderar un conjunt de persones, amb l'ús dels mètodes més apropiats per guiar a individus o grups per aconseguir un objectiu.
Capacitat per percebre l'impacte i les implicacions de decisions i activitats en altres parts de l'empresa.


Competències específiques


Identificar els fonaments de les principals àrees de relació jurídica i organització en el camp del treball humà.
Identificar, analitzar i resoldre els problemes i situacions complexes des d'una perspectiva interdisciplinària (econòmica, històrica, jurídica, psicològica, sociològica).
Reconèixer les qüestions laborals i de la Seguretat Social i l'aplicació de la legislació i els criteris jurisprudencials als supòsits que se'ls presentin en la pràctica.
Representar tècnicament a les persones o a les entitats en l'àmbit administratiu, fiscal i processal i de defensa davant els tribunals socials.
Preparar, redactar i formalitzar els escrits més generals en els tràmits administratius i judicials.
Solucionar els conflictes laborals i les situacions que puguin provocar-los a través de la mediació i de la negociació.
Elaborar projectes de comunicació interna en els grups laborals.

Facultat de Dret

Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)


Destinataris

Perfil d'ingrés


El futur estudiant del Grau de Relacions Laborals haurà de posseir una preocupació pels valors ètics i socials. Haurà de tenir capacitat per a les relacions interpersonals, de negociació i de persuasió. Es mostrarà compromès amb els grups socials, i respectuós amb els quals no comparteixen les seves idees.
És aconsellable el coneixement d'un tercer idioma.Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X