Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

1104 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Facultat de Geologia (UB)
Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és un màster conjunt de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona que pretén proporcionar a l'estudiant una formació que integri les principals línies d'R+D+I que s'estan desenvolupant en el camp de l'exploració i la caracterització tant geològica com geofísica de reservoris geològics. En aquest sentit, un dels objectius principals d'aquest màster es familiaritzar l'estudiant amb l'ús de les tècniques i les eines més modernes que, en aquest entorn, actualment estan desenvolupant els equips d'investigació involucrats en la docència d'aquest màster. Entre aquestes últimes tècniques i eines, cal destacar les que fan referència a la caracterització tridimensional de reservoris i la modelització tant analògica com numèrica de processos geològics. Amb una implantació creixent i accelerada, aquestes tècniques són bàsiques per caracteritzar eficaçment sistemes estructurals i reservoris sedimentaris.
Objectius 

L'objectiu principal del màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és completar la formació en el coneixement de les tècniques geològiques i geofísiques (d'us comú, noves o en desenvolupament) per aplicar-les en l'estudi i la caracterització eficaç de sistemes estructurals i reservoris sedimentaris. L'objectiu és que l'estudiant es familiaritzi amb la utilització de les tècniques i les eines més modernes que actualment desenvolupen i fan servir tant els equips d'investigació capdavanters com les principals empreses d'exploració de recursos naturals. En aquest sentit, amb el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris es pretén:


  • Adquirir una preparació professional altament qualificada, capaç de satisfer les demandes més exigents de les empreses d'exploració i de gestió de reservoris sedimentaris.

  • Millorar la formació metodològica per adequar la capacitat investigadora en l'àmbit de l'anàlisi i la modelització de reservoris geològics i sistemes estructurals.

  • Complementar i consolidar el coneixement de la caracterització i modelització dels processos que controlen la gènesi i l'evolució posterior dels reservoris geològics sedimentaris.

  • Adquirir aquesta formació en un marc conceptual sòlid de coneixement geològic i geofísic, general i especialitzat, que permeti assolir un criteri general per aplicar aquestes tècniques en cada circumstància.

Per assolir aquests objectius generals, el màster busca completar la formació de l'estudiant en els aspectes conceptuals, metodològics i tècnics que els equips d'investigació implicats estan desenvolupant en l'àmbit de la caracterització geològica i geofísica de reservoris sedimentaris.
 

Interuniversitari:
Universitat Coordinadora: Universitat Barcelona
Universitats Participants Universitat Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Crèdits ECTS:60

 

Temari

Competències 

A més de les competències pròpies de qualsevol màster universitari, es pretén que, en acabar el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, l'alumnat sigui capaç de:

' Conèixer i aplicar els recursos necessaris per caracteritzar un reservori sedimentari.
' Classificar i analitzar els materials sedimentaris i les estructures tectòniques presents.
' Conèixer els procediments per modelitzar els sistemes estructurals corticals.
' Comprendre els sistemes geològics corticals per millorar la quantificació i la predicció dels fenòmens que intervenen tant en la gènesi com en l'evolució d'aquests sistemes.
' Integrar en un model únic la informació obtinguda a partir de dades multidisciplinàries.
' Comprendre els fonaments matemàtics, físics i geològics rellevants per a la geofísica.
' Identificar els processos dominants i les escales temporals i espacials de cada situació geodinàmica.
' Adquirir una visió crítica per utilitzar les diferents tècniques geofísiques i geològiques.
' Preparar, processar, interpretar i presentar les dades geològiques i geofísiques amb les tècniques apropiades, i disposar de les destreses para resoldre problemes numèrics.
' Entendre els sistemes petrolers, prospectar potencials reservoris i avaluar el comportament que tenen.
' Integrar coneixements i metodologies per estudiar processos de gran i petita escala.

Destinataris

 Requisits generals 

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
Requisits específics 

Per accedir al màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, els estudiants han de tenir una titulació oficial de grau, llicenciatura o titulació superior en Geologia, Física, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines. En el cas d'estudiants procedents d'altres països, també s'admeten els que tinguin titulacions no previstes a Espanya i que desenvolupin, englobin o incloguin en els seus plans d'estudis la geologia i la geofísica, per exemple, titulacions de geociències, geofísica, enginyeria geofísica o enginyeria del petroli.

A banda d'aquestes titulacions preferents, també es considera la possibilitat d'accedir al màster venint d'altres carreres.

Complements de formació

Els estudiants que hi accedeixin amb les titulacions de Geologia, Física, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines obtingudes a l'espai europeu en principi no han de cursar complements de formació.
La resta d'estudiants han de cursar fins a un màxim de trenta crèdits de complements de formació, segons els plans d'estudis de les titulacions cursades anteriorment.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Durada

60 - 120 variable en funció dels estudis previs

Lloc on s'imparteix el curs

Interuniversitari
Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris
Facultat de Geologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Geologia (UB)
Facultad de Geología (UB)
Martí i Franquès, s/n 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X