Preparació d'Oposicions a Policia Local

1055 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CODEF Consultors de formació
Preparació d'Oposicions a Policia Local
Sol·licita informació
Oposicions
Presencial | Semi-presencial
Girona
Consulteu el preu

Descripció

Curs de Preparació d'Oposicions a Policia Local.
El curs prepara per policies de l'Ajuntament de Barcelona i resta de Catalunya.
Les proves en alguns ajuntaments són diferents.
Cada setmana al tauler d'anuncis de centre, es pengen les places convocades per tots els ajuntaments.
El centre disposa d'instal·lacions pensades per a la preparació de les proves físiques:
 • Piscina Olímpica
 • Camp de futbol de gespa artificial
 • Pista d'atletisme oficial
 • Gimnàs Fitness
 • Pista de tennis

Temari

Proves d'ingrés:
 • Primera: Prova cultural. Cultura general.
 • Segona: Català quedaran exempts de realitzar-la, qui posseeixin el Nivell B o equivalent.
 • Tercera:
 • Proves físiques:
  • Flexió de braços.
  • Tracció.
  • Circuit d'agilitat.
  • Cursa de llançadora (Course Navette).
 • Quarta: Proves psicotècniques i personalitat.
 • Cinquena Prova: Temari Policia Local.

Destinataris

Compromís de portar armes que es prendrà:
 • Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, excepte els corresponents als apartats 3 i 4 els quals hauran de ser emplenats, per a aquells aspirants que hagin superat la fase d'oposició i el curs selectiu, abans d'iniciar el període de pràctiques .
 • En relació amb els carnets de conduir, els / les aspirants hauran d'estar en possessió de l'Permís de la classe B amb autorització per a la conducció de vehicles de transport públic (BTP) a l'inici de el període de pràctiques.

Requisits

 • Nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no haver complert 35. (També de 18 a 35 anys altres ajuntaments)
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la desenvolupin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • Posseir Títol d'ESO, graduat escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d'un títol estranger, cal disposar de la corresponent homologació de l'Ministeri d'Educació
 • No patir malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Tenir una alçada mínima de 1.70 m. els homes i de 1.60 m. les dones. (1,65 m alguns ajuntaments)
 • No haver estat condemnat per cap delicte, no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari dels serveis de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A i B.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial, Semipresencial. L'estudi de la part teòrica es fa des de casa i al teu ritme amb el suport del teu tutor. Classes presencials de reforç en els centres CODEF. Tutories quan tu les demanis. Atenció personalitzada per telèfon, correu electrònic, tutories, etc., del professorat assignat des del primer moment fins a l'obtenció de la plaça.
Preparació d'Oposicions a Policia Local
CODEF Consultors de formació
Campus i seus: CODEF Consultors de formació
CODEF.cat Consultors de formació
C/ Marquès de Caldes de Montbui,123 bxs 17005 Girona
Sol·licita informació
X