Descripció del centre

Què és el Col · legi d'Administradors de Finques?

És una agrupació de professionals que es dediquen a l'administració del patrimoni immobiliari. La seva activitat comprèn les províncies de Barcelona i Lleida i agrupa un total de 2400 col · legiats que administren gairebé el 80% dels habitatges de la zona d'influència.
Funcions del Col · legi

     VELA perquè l'activitat professional, en base a principis ètics, sigui adequada als interessos i drets dels ciutadans, sent un dels puntals principals la preservació del dret fonamental a l'Habitatge. També vetlla per garantir la conservació i administració dels béns i del patrimoni immobiliari.
     DEFENSA els interessos professionals dels seus col · legiats evitant la mala praxi i la competència deslleial.
     ORGANITZA activitats amb contingut social i cultura per als seus col · legiats.
     Arbitra i mitja en els conflictes que se suscitin entre col · legiats, entre col · legiats i els seus clients i entre els clients dels col · legiats.
     EMET informes i dictàmens sobre qüestions que entrin dins de l'àmbit professional dels col · legiats.
     VISA treballs professionals.
     REPRESENTA els interessos generals de la professió davant l'Administració i davant altres institucions representatives d'àmbit autonòmic i estatal.
     FOMENTA acords amb altres entitats, organitzacions o col · legis dins del seu àmbit d'influència.
     FORMA I RECICLA oferint formació universitària als futurs integrants a través dels estudis Universitaris oficials de Grau. També organitza periòdicament cursos de formació professional, per actualitzar i ampliar els coneixements dels col · legiats i dels seus empleats i col · laboradors.
     INFORMA al consumidor i usuari dels seus drets i obligacions.

I a més totes les funcions necessàries per assolir els objectius col · legials que es considerin favorables per als interessos professionals.

Campus i seus

Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca 214, entresòl 5a 08008 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X