Descripció del centre

Els estatuts de la UPC defineixen l’ Institut de Ciències de l’Educació com una unitat bàsica que contribueix a la millora de la qualitat docent mitjançant, entre altres, la promoció de la millora i la innovació de l’activitat docent i la formació de caràcter docent del professorat.

Línies d'actuació
Formació del Professorat
llapissos.jpg

    Formació del personal docent i investigador (PDI) de la UPC
    L'ICE és responsable de dur a terme el Pla de Formació del PDI de la UPC, orientat a la millora de la seva activitat acadèmica. Aquest Pla de Formació és executat amb el criteri de coordinar totes les accions formatives adreçades al PDI, impulsar-ne la generalització i integrar-les en un marc comú d'actuació.

    L'activitat acadèmica de la UPC s'insereix en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i l'Espai Europeu de Recerca (ERA), i comprèn la docència, l'estudi, la recerca, la transferència dels resultats de recerca, l'extensió universitària i també les activitats de direcció i de coordinació.
    Formació del professorat de secundària
    L’ICE és la unitat de la UPC responsable d’impartir el màster de formació del professorat de secundària que capacita per a l’exercici de la docència en aquest àmbit educatiu. De forma paral·lela s'imparteix el postgrau sobre Formació del professorat de Tecnologia de secundària, i mitjançant convenis amb la Generalitat de Catalunya es realitzen activitats de formació permanent del professorat d’ESO, batxillerat i formació professional dels àmbits que li són afins.

Promoció de la millora i la innovació de l’activitat docent
L'ICE col·labora amb el PDI i amb les unitats bàsiques donant suport a les actuacions adreçades a millorar els processos d'aprenentatge, d'acord amb els plantejaments del model docent de la UPC.

Per tal d'assolir aquest objectiu, entre d'altres actuacions, l'ICE col·labora en la incorporació efectiva de les TIC a la docència, i proporciona informació i suport en la implantació de metodologies docents. En aquest sentit es destaquen el suport i desenvolupament de projectes TIC, les Factories i les actuacions de, coordinació en el desenvolupament i manteniment, proposta de millores i promoció de la utilització de la plataforma Atenea.

Campus i seus

institut de Ciències de l'Educació (UPC)
Plaça Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X