CASAS FORMACIÓN

Cicle Formatiu Grau Mitjà en Tècnic Auxiliar d'Atenció a Persones en situació de dependència.

CASAS FORMACIÓN

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
  • 2
    -
    • Barcelona
    • Tarragona

Descripció

Aprendràs a atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari per tal de millorar la seva qualitat de vida.

.

Temari del curs

MPL: organització de l'atenció a persones en situació de dependència:
UF1. Context de la intervenció sociosanitària: 1. Interpretació de programes d'atenció a persones en situació de dependència.
UF2. Organització de la intervenció sociosanitària: 1. Organització de la intervenció per a l'atenció a les persones en situació de dependència. 2. Organització dels recursos. 3. Gestió de la documentació bàsica.
MP2: atenció sanitària:
UF1. Mobilització de persones en situació de dependència: 1. Organització d'activitats per a la mobilització, trasllat i deambulació de les persones en situació de dependència. 2. Realització d'activitats de mobilització, trasllat i deambulació. 3. Control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.
UF2. Activitats d'assistència sanitària: 1. Organització d'activitats d'atenció sanitària. 2. Realització d'activitats d'assistència sanitària. 3. Control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària.
UF3. Suport a la ingesta: 1. Organització d'activitats d'atenció sanitària. 2. Administració d'aliments i suport a la ingesta. 3. Control i seguiment de les activitats d'alimentació i suport a la ingesta.
UF4. Tractament per a persones en situació de dependència: 1. Organització d'activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals. 2. Activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals. 3. Control i seguiment de les activitats d'administració de medicaments i / o altres tractaments locals.
MP3: atenció higiènica:
UF1. Higiene personal: 1. Organització de les activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència. 2. Realització d'activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència. 3. Control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica. UF2. Higiene de l'entorn: 1. Organització de les activitats d'atenció higiènica de l'entorn. 2. Realització d'activitats d'higiene de l'entorn. 3. Control i seguiment d'activitats d'higiene de l'entorn.
MP4: Atenció i suport psicosocial:
UF1. Suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social: 1. Organització de l'entorn d'intervenció per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 2. Realització d'activitats per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 3. Acompanyament en les activitats de la vida quotidiana. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal.
UF2. Suport en l'estimulació cognitiva de les persones: 1. Organització de l'entorn de la intervenció per a l'estimulació cognitiva. 2. Realització d'activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. 3. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'estimulació cognitiva.
UF3. Suport en l'animació grupal: 1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport a l'animació grupal. 2. Acompanyament en les activitats grupals. 3. Aplicació d'estratègies i tècniques d'animació grupal. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'animació grupal.
UF4. Suport en el desenvolupament de les relacions socials: 1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport psicosocial. 2. Aplicació d'estratègies de suport psicosocial i habilitats socials. 3. Informació a les persones assistents no formals. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport psicosocial.
MP5: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència:
UF1. Autonomia personal: 1. Caracterització del concepte d'autonomia personal. 2. Descripció de les malalties generadores de dependència UF2. Gent gran: 1. Classificació del procés d'envelliment.
UF3. Persones amb malaltia mental: 1. Descripció de les malalties generadores de dependència.
UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual: 1. Reconeixement de les caract. de les persones amb discapac. intel·lectual.
UF5. Persones amb discapacitat física: 1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat física.
MP6: Teleassistència:
UF1. TELEASSISTÈNCIA: 1. Organització del lloc de treball. 2. Gestió de trucades sortints. 3. Gestió de trucades entrants. 4. Seguiment de trucades entrants i sortints.
MP7: Suport domiciliari:
UF1. Organització del treball domiciliari: 1. Organització del pla de treball. 2. Seguiment del pla de treball.
UF2. Gestió i administració de la llar: 1. Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència. 2. Organització del proveïment de la unitat de convivència.
UF3. Gestió i preparació de l'alimentació: 1. Selecció dels aliments del menú. 2. Dieta familiar i planificació de menús diaris i setmanals. 3. Aplicació de tècniques bàsiques de cuina. 4. Tècniques bàsiques de cuina. 5. Conservació, processament i higiene dels aliments.
UF4. Manteniment i neteja de la llar.
MP8: Suport en la comunicació:
UF1. Suport a la comunicació: 1. Identificació de sistemes de comunicació. 2. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa amb ajuda. 3. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa sense ajuda. 4. Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació.
MP9: Destreses socials:
UF1. Habilitats socials del professional: 1. Caracterització d'estratègies i tècniques de comunicació i relació social. 2. Aplicació de tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes.
UF2. El treball en equip: 1. Aplicació de tècniques de treball en grup. 2. Valoració de la pròpia competència social.
MP10: Primers auxilis:
UF1. Recursos i trasllat d'accidentats: 1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència. 2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització.
UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors: 1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic.
UF3. Atenció sanitària d'urgència: 1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència. 2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol.
UF2. Gent gran: 1. Classificació del procés d'envelliment.
UF3. Persones amb malaltia mental: 1. Descripció de les malalties generadores de dependència.
UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual: 1. Reconeixement de les caract. de les persones amb discapac. intel·lectual.
UF5. Persones amb discapacitat física: 1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat física.
MP6: Teleassistència:
UF1. Teleassistència: 1. Organització del lloc de treball. 2. Gestió de trucades sortints. 3. Gestió de trucades entrants. 4. Seguiment de trucades entrants i sortints.
MP7: Suport domiciliari:
UF1. Organització del treball domiciliari: 1. Organització del pla de treball. 2. Seguiment del pla de treball.
UF2. Gestió i administració de la llar: 1. Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència. 2. Organització del proveïment de la unitat de convivència.
UF3. Gestió i preparació de l'alimentació: 1. Selecció dels aliments del menú. 2. Dieta familiar i planificació de menús diaris i setmanals. 3. Aplicació de tècniques bàsiques de cuina. 4. Tècniques bàsiques de cuina. 5. Conservació, processament i higiene dels aliments.
UF4. Manteniment i neteja de la llar.
MP8: Suport en la comunicació:
UF1. Suport a la comunicació: 1. Identificació de sistemes de comunicació. 2. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa amb ajuda. 3. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa sense ajuda. 4. Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació.
MP9: Destreses socials:
UF1. Habilitats socials del professional: 1. Caracterització d'estratègies i tècniques de comunicació i relació social. 2. Aplicació de tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes.
UF2. El treball en equip: 1. Aplicació de tècniques de treball en grup. 2. Valoració de la pròpia competència social.
MP10: Primers auxilis:
UF1. Recursos i trasllat d'accidentats: 1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència. 2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització.
UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors: 1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic.
UF3. Atenció sanitària d'urgència: 1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència. 2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol.
UF1. Recursos i trasllat d'accidentats: 1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència. 2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització.
UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors: 1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic.
UF3. Atenció sanitària d'urgència: 1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència. 2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol.
MP11: formació i orientació laboral (fol):
UF1.Incorporación a la feina: 1. Recerca activa d'ocupació. 2. Gestió del conflicte i equips de treball. 3. Contractació. 4. Seguretat Social, ocupació i desocupació.
UF2. Prevenció de riscos laborals: 1. Avaluació de riscos professionals. 2. Planificació de la prevenció de riscos a l'empresa. 3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa.
MP12:Empresa i iniciativa emprenedora (EIE):
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora: 1. Iniciativa emprenedora. 2. L'empresa i el seu entorn. 3. Creació i posada en marxa de l'empresa. 4. Gestió empresarial.
MP13: Anglès tècnic:
UF1. ANGLÈS TÈCNIC: 1. Comprensió de missatges orals. 2. Interpretació de missatges escrits. 3. Producció de missatges orals. 4. Emissió de textos escrits. 5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional.
MP14: Síntesi
MP15: Formació en centres de treball (FCT) (383 hores)

Exempció del crèdit FCT: 383 hores (o equivalent en dies) treballades en el sector.
Pràctiques del tècnic / a en atenció a persones en situació de dependència

 
Veure més

Requisits

Tenen accés directe les persones que compleixin amb algun dels següents requisits: Tenir el títol de graduat / ada en educació secundària, tenir el títol de FP1 (o equivalent), tenir el segon de BUP aprovat, haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM), superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Prova d'accés

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o es pot: cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà, accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª
08014 Barcelona

C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos
43001 Tarragona

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és aconseguir la competència general d'aquest títol que consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials , no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Titulació obtinguda

Títol oficial de Tècnic / a en Atenció a Persones en Situació de Dependència, un cop aprovats tots els crèdits de les proves lliures que convoqui la Generalitat de Catalunya.

Perspectives laborals

Assistent / a de persones en situació de dependència en institucions i / o domicilis.
Governant / a i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions.
Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.
Auxiliar d'ajuda a domicili.
Assistent d'atenció domiciliària.
Treballador familiar.
Auxiliar d'educació especial.
Assistent / a personal.
Teleoperador de teleassistència.
En el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

Preu

El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs i la coordinació de pràctiques en centres especialitzats (això últim és voluntari).

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu Grau Mitjà en Tècnic Auxiliar d'Atenció a Persones en situació de dependència.

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu Grau Mitjà en Tècnic Auxiliar d'Atenció a Persones en situació de dependència.