Cicle Formatiu Grau Mitjà en Tècnic Auxiliar d'Atenció a Persones en situació de dependència.

1215 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Cicle Formatiu Grau Mitjà en Tècnic Auxiliar d'Atenció a Persones en situació de dependència.
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Aprendràs a atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari per tal de millorar la seva qualitat de vida.
.

Temari

MPL: organització de l'atenció a persones en situació de dependència:
UF1. Context de la intervenció sociosanitària: 1. Interpretació de programes d'atenció a persones en situació de dependència.
UF2. Organització de la intervenció sociosanitària: 1. Organització de la intervenció per a l'atenció a les persones en situació de dependència. 2. Organització dels recursos. 3. Gestió de la documentació bàsica.
MP2: atenció sanitària:
UF1. Mobilització de persones en situació de dependència: 1. Organització d'activitats per a la mobilització, trasllat i deambulació de les persones en situació de dependència. 2. Realització d'activitats de mobilització, trasllat i deambulació. 3. Control i seguiment de les activitats de mobilització, trasllat i deambulació.
UF2. Activitats d'assistència sanitària: 1. Organització d'activitats d'atenció sanitària. 2. Realització d'activitats d'assistència sanitària. 3. Control i seguiment de les activitats d'atenció sanitària.
UF3. Suport a la ingesta: 1. Organització d'activitats d'atenció sanitària. 2. Administració d'aliments i suport a la ingesta. 3. Control i seguiment de les activitats d'alimentació i suport a la ingesta.
UF4. Tractament per a persones en situació de dependència: 1. Organització d'activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals. 2. Activitats d'administració de medicaments i altres tractaments locals. 3. Control i seguiment de les activitats d'administració de medicaments i / o altres tractaments locals.
MP3: atenció higiènica:
UF1. Higiene personal: 1. Organització de les activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència. 2. Realització d'activitats d'higiene i neteja de la persona en situació de dependència. 3. Control i seguiment de les activitats d'atenció higiènica. UF2. Higiene de l'entorn: 1. Organització de les activitats d'atenció higiènica de l'entorn. 2. Realització d'activitats d'higiene de l'entorn. 3. Control i seguiment d'activitats d'higiene de l'entorn.
MP4: Atenció i suport psicosocial:
UF1. Suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social: 1. Organització de l'entorn d'intervenció per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 2. Realització d'activitats per al desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social. 3. Acompanyament en les activitats de la vida quotidiana. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal.
UF2. Suport en l'estimulació cognitiva de les persones: 1. Organització de l'entorn de la intervenció per a l'estimulació cognitiva. 2. Realització d'activitats de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. 3. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'estimulació cognitiva.
UF3. Suport en l'animació grupal: 1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport a l'animació grupal. 2. Acompanyament en les activitats grupals. 3. Aplicació d'estratègies i tècniques d'animació grupal. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport en l'animació grupal.
UF4. Suport en el desenvolupament de les relacions socials: 1. Organització de l'entorn d'intervenció de suport psicosocial. 2. Aplicació d'estratègies de suport psicosocial i habilitats socials. 3. Informació a les persones assistents no formals. 4. Avaluació i seguiment de les intervencions de suport psicosocial.
MP5: Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència:
UF1. Autonomia personal: 1. Caracterització del concepte d'autonomia personal. 2. Descripció de les malalties generadores de dependència UF2. Gent gran: 1. Classificació del procés d'envelliment.
UF3. Persones amb malaltia mental: 1. Descripció de les malalties generadores de dependència.
UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual: 1. Reconeixement de les caract. de les persones amb discapac. intel·lectual.
UF5. Persones amb discapacitat física: 1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat física.
MP6: Teleassistència:
UF1. TELEASSISTÈNCIA: 1. Organització del lloc de treball. 2. Gestió de trucades sortints. 3. Gestió de trucades entrants. 4. Seguiment de trucades entrants i sortints.
MP7: Suport domiciliari:
UF1. Organització del treball domiciliari: 1. Organització del pla de treball. 2. Seguiment del pla de treball.
UF2. Gestió i administració de la llar: 1. Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència. 2. Organització del proveïment de la unitat de convivència.
UF3. Gestió i preparació de l'alimentació: 1. Selecció dels aliments del menú. 2. Dieta familiar i planificació de menús diaris i setmanals. 3. Aplicació de tècniques bàsiques de cuina. 4. Tècniques bàsiques de cuina. 5. Conservació, processament i higiene dels aliments.
UF4. Manteniment i neteja de la llar.
MP8: Suport en la comunicació:
UF1. Suport a la comunicació: 1. Identificació de sistemes de comunicació. 2. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa amb ajuda. 3. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa sense ajuda. 4. Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació.
MP9: Destreses socials:
UF1. Habilitats socials del professional: 1. Caracterització d'estratègies i tècniques de comunicació i relació social. 2. Aplicació de tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes.
UF2. El treball en equip: 1. Aplicació de tècniques de treball en grup. 2. Valoració de la pròpia competència social.
MP10: Primers auxilis:
UF1. Recursos i trasllat d'accidentats: 1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència. 2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització.
UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors: 1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic.
UF3. Atenció sanitària d'urgència: 1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència. 2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol.
UF2. Gent gran: 1. Classificació del procés d'envelliment.
UF3. Persones amb malaltia mental: 1. Descripció de les malalties generadores de dependència.
UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual: 1. Reconeixement de les caract. de les persones amb discapac. intel·lectual.
UF5. Persones amb discapacitat física: 1. Reconeixement de les característiques de les persones amb discapacitat física.
MP6: Teleassistència:
UF1. Teleassistència: 1. Organització del lloc de treball. 2. Gestió de trucades sortints. 3. Gestió de trucades entrants. 4. Seguiment de trucades entrants i sortints.
MP7: Suport domiciliari:
UF1. Organització del treball domiciliari: 1. Organització del pla de treball. 2. Seguiment del pla de treball.
UF2. Gestió i administració de la llar: 1. Planificació de la gestió del pressupost de la unitat de convivència. 2. Organització del proveïment de la unitat de convivència.
UF3. Gestió i preparació de l'alimentació: 1. Selecció dels aliments del menú. 2. Dieta familiar i planificació de menús diaris i setmanals. 3. Aplicació de tècniques bàsiques de cuina. 4. Tècniques bàsiques de cuina. 5. Conservació, processament i higiene dels aliments.
UF4. Manteniment i neteja de la llar.
MP8: Suport en la comunicació:
UF1. Suport a la comunicació: 1. Identificació de sistemes de comunicació. 2. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa amb ajuda. 3. Suport a la comunicació mitjançant sistemes de comunicació alternativa sense ajuda. 4. Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació.
MP9: Destreses socials:
UF1. Habilitats socials del professional: 1. Caracterització d'estratègies i tècniques de comunicació i relació social. 2. Aplicació de tècniques de gestió de conflictes i resolució de problemes.
UF2. El treball en equip: 1. Aplicació de tècniques de treball en grup. 2. Valoració de la pròpia competència social.
MP10: Primers auxilis:
UF1. Recursos i trasllat d'accidentats: 1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència. 2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització.
UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors: 1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic.
UF3. Atenció sanitària d'urgència: 1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència. 2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol.
UF1. Recursos i trasllat d'accidentats: 1. Valoració inicial de l'assistència en una urgència. 2. Aplicació de procediments d'immobilització i de mobilització.
UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors: 1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic.
UF3. Atenció sanitària d'urgència: 1. Aplicació de primers auxilis en patologia d'urgència. 2. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol.
MP11: formació i orientació laboral (fol):
UF1.Incorporación a la feina: 1. Recerca activa d'ocupació. 2. Gestió del conflicte i equips de treball. 3. Contractació. 4. Seguretat Social, ocupació i desocupació.
UF2. Prevenció de riscos laborals: 1. Avaluació de riscos professionals. 2. Planificació de la prevenció de riscos a l'empresa. 3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa.
MP12:Empresa i iniciativa emprenedora (EIE):
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora: 1. Iniciativa emprenedora. 2. L'empresa i el seu entorn. 3. Creació i posada en marxa de l'empresa. 4. Gestió empresarial.
MP13: Anglès tècnic:
UF1. ANGLÈS TÈCNIC: 1. Comprensió de missatges orals. 2. Interpretació de missatges escrits. 3. Producció de missatges orals. 4. Emissió de textos escrits. 5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional.
MP14: Síntesi
MP15: Formació en centres de treball (FCT) (383 hores)

Exempció del crèdit FCT: 383 hores (o equivalent en dies) treballades en el sector.
Pràctiques del tècnic / a en atenció a persones en situació de dependència

 

Requisits

Tenen accés directe les persones que compleixin amb algun dels següents requisits: Tenir el títol de graduat / ada en educació secundària, tenir el títol de FP1 (o equivalent), tenir el segon de BUP aprovat, haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM), superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Prova d'accés

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o es pot: cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà, accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és aconseguir la competència general d'aquest títol que consisteix a atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials , no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Titulació obtinguda

Títol oficial de Tècnic / a en Atenció a Persones en Situació de Dependència, un cop aprovats tots els crèdits de les proves lliures que convoqui la Generalitat de Catalunya.

Pràctiques

100 hores de pràctiques (voluntàries).

Perspectives laborals

Assistent / a de persones en situació de dependència en institucions i / o domicilis. Governant / a i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions. Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat. Auxiliar d'ajuda a domicili. Assistent d'atenció domiciliària. Treballador familiar. Auxiliar d'educació especial. Assistent / a personal. Teleoperador de teleassistència. En el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs i la coordinació de pràctiques en centres especialitzats (això últim és voluntari).

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Cicle Formatiu Grau Mitjà en Tècnic Auxiliar d'Atenció a Persones en situació de dependència.
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X