Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Universitat de Lleida (UdL)

Descripció

El curs 2009/10 s'han iniciat les classes del nou grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (CPAV). Aquesta nova titulació suposa una aposta fonamental de la Facultat de Lletres i de la Universitat de Lleida en general. D'una banda, el grau en CPAV ha de suposar la consolidació definitiva dels estudis de comunicació audiovisual i periodisme a la Facultat, que van iniciar-se el curs 2003/04 amb una titulació de segon cicle que encara es mantindrà dos anys més. D'altra banda, el nou títol incorpora, amb caràcter central, ensenyaments de periodisme.

El grau en CPAV s'estructura d'acord amb una lògica molt clara, i entenem que molt pertinent per a l'eficàcia pedagògica: durant els primers cursos s'hi impartiran les assignatures més introductòries o generalistes, i no tan sols en el camp més teòric sinó que també en l'àmbit més aplicat. El currículum docent del grau és molt exhaustiu quant als àmbits que poden resultar útils per a la formació d'un futur professional de la comunicació i del periodisme, entesos aquests àmbits en un sentit molt ampli. Més enllà, la formació prevista pretén desvetllar àmbits d'interès molt diversos entre els nostres estudiants.

La major part de la docència del grau en CPAV correspon a les assignatures que són obligatòries específiques: dinou en total, repartides en quatre cursos, que equivalen a 142,5 crèdits. A més, l'alumne haurà de cursar tres assignatures obligatòries de la Facultat de Lletres, entre primer i segon (22,5 crèdits), una assignatura optativa també de Facultat (6 crèdits) i sis assignatures optatives i específiques del grau; en aquest darrer àmbit, l'alumne podrà triar entre dos blocs temàtics de matèries que li suposaran una inicial especialització i que començaran a preparar-lo per cursar el màster que la Facultat oferirà més endavant en el camp de la comunicació i del periodisme. Per acabar, els alumnes del grau hauran de cursar, a quart, 30 crèdits entre el treball de final de grau i el pràcticum; aquest darrer el faran en institucions públiques i en empreses privades, per la importància que té per a nosaltres el coneixement aplicat del món professional.

Temari


Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Comunicació i Periodisme Audiovisuals
També et recomanem aquests cursos
X