Desenvolupament d?aplicacions multiplataforma

1090 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Escola del Treball
Desenvolupament d?aplicacions multiplataforma
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

La convalidació de les parts comunes dels diferents cicles de grau superior de la família d'informàtica, una vegada completat un d'ells, permet cursar l'altre cicle amb tan sols un any més. D'aquesta forma els dos cicles es poden cursar en un total de tres cursos.

Temari

Sistemes informàtics - Primer
Bases de dades - Primer
Programació - Primer/Segon
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació - Primer
Entorns de desenvolupament - Segon
Accés a dades - Segon
Desenvolupament d'interfícies - Segon
Programació multimèdia i dispositius mòbils - Segon
Programació de serveis i processos - Segon
Sistemes de gestió empresarial - Segon
Formació i orientació laboral - Primer
Empresa i iniciativa emprenedora - Primer
Projecte de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. - Segon
Formació en centres de treball - Segon

Destinataris

Amb titulació
La superació del Batxillerat
Haver superat un mòdul professional 3 experimental
Títol d'FP-2 o equivalent
També podrà accedir-hi l'alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.
Sense titulació
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 19 anys o bé els compleixin durant l'any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu. La prova d'accés té una part comuna i una part específica, d'acord amb el cicle formatiu. Les persones que acreditin, com a mínim, un any d'experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d'accés.
Els alumnes que superin qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Superior.
Els alumnes que superin qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà, si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior de la mateixa família professional i d'altres famílies professionals que es determinin. Aquests alumnes cal que es preparin per superar la prova.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.683 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 317 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Superior Desenvolupament d?aplicacions multiplataforma

Pràctiques

Si

Horari

Horari de tarda
Desenvolupament d?aplicacions multiplataforma
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X