Màster Universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
Observa. Entén. Fes. Dissenya la interacció i lexperiència dusuari tenint en compte per a qui i per a què
  • La universitat espanyola amb més experiència en disseny UX
  • Visió integral del disseny UX, el disseny d'interacció i interfícies
  • Especialitza't en l'etapa d'UX que més t'interessa
El màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) de la UOC és un màster en línia que forma professionals amb una visió integral del disseny UX i del disseny d'interacció i interfícies (UI).
La tecnologia és cada vegada més múltiple, ubiqua i omnipresent. En aquest context, l'adequació als usuaris i la facilitat d'ús s'ha convertit en el factor clau per a l'èxit de qualsevol producte o servei digital.
En aquest context, el perfil del dissenyador UX en els seus diferents rols -estratega UX, consultor UX, consultor d'usabilitat, arquitecte de la informació, dissenyador d'interacció o dissenyador d'interfícies (UI) - ha anat guanyant protagonisme en els últims anys i ha passat a incorporar-se de manera estable en els equips de professionals encarregats de crear productes i serveis digitals interactius.
Les disciplines de la interacció persona-ordinador (IPO) i de l'experiència d'usuari (UX) coordinen els aspectes essencials que intervenen en la interacció entre les persones i la tecnologia: les característiques i necessitats humanes, les funcionalitats dels productes digitals interactius, el seu context d'ús, la implementació dels sistemes tecnològics, l'arquitectura de la informació, els elements gràfics, visuals i d'interacció, i el procés de desenvolupament d'aquests productes.
El màster universitari en línia de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) de la UOC permet conèixer tots els aspectes fonamentals d'aquest àmbit de coneixement i de la seva pràctica professional. A més, les assignatures optatives ofereixen una intensificació en cada un dels àmbits principals del disseny centrat en l'usuari: la investigació amb usuaris, el disseny d'interacció, el disseny d'interfícies i l'avaluació de la usabilitat i l'experiència d'usuari.
En acabar el màster de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari, l'estudiant haurà creat el seu portafoli, que li permetrà, juntament amb el treball final de màster, presentar-se a les empreses per incorporar-se o desenvolupar-se en aquest àmbit professional.
La UOC ofereix formació en UX des de fa més de deu anys i disposa de professorat expert en aquesta disciplina. Podeu seguir l'actualitat professional relacionada amb l'experiència d'usuari, disseny d'interacció, usabilitat, tecnologies accessibles i disseny centrat en l'usuari (notícies, materials didàctics, projectes dels estudiants, recursos, esdeveniments ...) en aquests espais, coordinats i actualitzats per l'equip docent i col·laborador del màster i altres programes relacionats:
• Revista Mosaic
• Bloc Design Matters de la Càtedra Telefònica-UOC de Disseny i Creació Multimèdia
Dins de les activitats que organitzem, destaca la Jornada Anual sobre Experiència d'Usuari, amb un objectiu tant formatiu com social. Reuneix ponents de primera línia, de l'àmbit acadèmic o professional, especialitzats en el disseny centrat en l'usuari, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari. A més, constitueix un punt de trobada per a totes les persones que, ja siguin estudiants o professionals, estan immerses en l'àmbit de coneixement.

Competències:
Competències generals
• Analitzar i sintetitzar informació complexa.
• Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions, i portar-les a la pràctica.
• Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció en la vida de les persones.
• Exercir professionalment de manera responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.
Competències transversals
• Expressar de manera oral i escrita coneixements complexos en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.
• Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques
• Comprendre els processos, els mètodes i les tècniques propis del disseny d'interacció i saber aplicar-los al disseny, el desenvolupament i l'avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.
• Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia, i saber aplicar-los adequadament al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies.
• Planificar i aplicar metodologies d'investigació, modelat i síntesi que permetin observar problemes, detectar oportunitats i definir objectius que liderin propostes de disseny que s'ajustin a les necessitats reals dels usuaris.
• Analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l'estructura que defineix la interacció amb serveis i continguts, mitjançant l'aplicació de mètodes, tècniques i eines d'arquitectura d'informació.
• Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipat.
• Conceptualitzar i formalitzar mitjançant text, imatges, veu i gestos l'aspecte i el comportament de la interfície d'ús, respectant els objectius funcionals i estratègics que defineixen el projecte.
• Planificar i dur a terme una acció d'avaluació de la usabilitat mitjançant diferents mètodes, tècniques i eines, seleccionant críticament els que millor s'ajusten a la tipologia de producte o servei que es dissenyi.
• Definir la interfície prenent consciència de les conseqüències emocionals que exerceix en les persones i garantir que el disseny sigui respectuós amb les diferències socials, culturals i de gènere.

Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
• Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú
• Titulacions obtingudes en la resta de països
Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú:
Si has cursat un títol universitari oficial a Colòmbia, Equador o Perú pots enviar la documentació d'accés en format digital. Tots els documents hauran de ser en format PDF.
Així, doncs, un cop feta la sol·licitud d'accés a l'estudi que es vol fer, podràs enviar la documentació seguint la ruta del Campus Virtual:
Tràmits / Requisits i documentació d'accés / Per cursar un grau o màster universitari / Documentació per accedir a un màster universitari / He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o en altres països de fora de la Unió Europea
Titulacions obtingudes a Colòmbia (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula de ciutadania.
En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència ).
• Fotocòpia del diploma universitari que acrediti la teva titulació de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• postil·la electrònica del diploma de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària. Si no has fet el tràmit de postil·la del diploma, pots sol·licitar en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia. Recorda que perquè la Cancelleria doni la postil·la, has d'haver legalizadopreviamente el document original en les instal·lacions del Ministeri d'Educació de Colòmbia.
Per a les postil·les expedides abans del 30 de gener de 2001, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i, posteriorment, enviar-la en físic a l'Oficina de Colòmbia, o sol·licitar la postil·la electrònica en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia .
• Constància del Sistema Nacional d'Informació de l'Educació Superior, que acrediti una formació universitària d'un nivell acadèmic de pregrau i amb una durada mínima de sis semestres acadèmics, que pots obtenir en aquesta web amb el codi SNIES del programa cursat.
• Certificat acadèmic personal (història acadèmica amb notes, rècord acadèmic ...) escanejat de la teva titulació de pregrau.
Titulacions obtingudes a Equador (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula d'identitat.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• Fotocòpia de la postil·la del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant l'Oficina de Serviciosmás propera del Ministeri de Relacions Exteriors i Mobilitat Humana del Govern equatorià.
• Constància del registre del títol de tercer nivell en la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT).
Titulacions obtingudes a Perú (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu DNI.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional, degudament signat pel funcionari a càrrec de la Direcció de Documentació i Informació Universitària i Registre de Graus i Títols de la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU). Com el tràmit és per a Espanya, les constàncies expedides per la SUNEDU han de ser annexades amb segell d'unió al document original atorgat per les universitats nacionals.
• Fotocòpia de la postil·la del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant el Ministeri de Relacions Exteriors del Govern peruà.
Constància d'inscripció del diploma de grau acadèmic o títol professional en el Registre Nacional de Graus i Títols del Perú per mitjà de la SUNEDU.
Titulacions obtingudes en la resta de països (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del document d'identitat o del passaport del país d'origen.
• Estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
• Estar legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
o Si el títol s'ha obtingut en un país membre del Conveni de l'Haia (com Mèxic) ha d'incloure la postil·la de l'Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de l'Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la.
o Si el títol s'ha obtingut en un país que no és membre del Conveni de l'Haia cal legalitzar el títol per via diplomàtica. Per fer-ho has de presentar el títol en tres organismes perquè acrediten la validesa del document per mitjà dels seus segells respectius:
? a) Ministeri d'Educació del país emissor del títol;
? b) el Ministeri d'Afers Exteriors del país que va expedir el títol i;
? c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
• Fotocòpia compulsada del certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada permet accedir a estudis superiors de màster o doctorat.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, caldrà presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en el web del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que estan compresos en l'àrea i camp específic de formació del que s'hagi declarat l'equivalència, amb exclusió dels efectes professionals respecte als títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte al que s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
• Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol del meu títol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels posseïdors de títols espanyols que habilitin per a tal exercici.
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
Requisits del curs:
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents de:
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions
• graus de l'àmbit de Multimèdia
També es poden acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació.
Es recomana un nivell de competència d'anglès equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de TIC.
Per cursar el màster és recomanable haver realitzat algun dels estudis:
graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica; graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions; graus de l'àmbit de Multimèdia.
Per titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiant haurà de realitzar fins a un màxim de 18 ECTS de complements de formació.

Temari

Per obtenir la titulació de Màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per adquirir les competències associades a aquesta. Un crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de treball de l'estudiant.
Semestres: planificació d'1 any
semestre 1
• Disseny d'interacció: processos, mètodes i tècniques
• Requisits d'usuari: investigació i anàlisi
• Arquitectura de la informació
• Avaluació de la usabilitat
• Optativa I
semestre 2
• Optativa II
• Optativa III
• Optativa IV
• Treball final de màster
Aquesta planificació només es recomana als estudiants que cursin el màster a temps complet i que, per tant, puguin dedicar quaranta hores setmanals a l'estudi.
Semestres: planificació de 2 anys
semestre 1
• Disseny d'interacció: processos, mètodes i tècniques
• Requisits d'usuari: investigació i anàlisi
semestre 2
• Arquitectura de la informació
• Avaluació de la usabilitat
• Optativa I
semestre 3
• Optativa II
• Optativa III
• Optativa IV
semestre 4
• Treball final de màster
Aquesta planificació es recomana als estudiants que cursin el màster a temps parcial.

Destinataris

El màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari s'adreça especialment a titulats o professionals vinculats al disseny, les ciències socials o la tecnologia, que vulguin especialitzar-se en el camp del disseny d'interacció i l'experiència d'usuari de serveis i productes digitals interactius .
El programa forma professionals reflexius, crítics i autosuficients, capaços d'integrar-se en equips interdisciplinaris o treballar per compte propi. El context professional d'aquest àmbit està determinat pel seu caràcter interdisciplinari i inclou professionals vinculats a departaments de disseny de grans empreses o bé professionals independents que proporcionen serveis tant de consultoria com de disseny i que treballen per projectes, integrant-se en equips de treball més amplis.
El pla d'estudis del màster s'ha dissenyat per formar en competències relacionades amb cada un d'aquests perfils d'especialització: 1) UX Strategist o líder d'equip en projectes UX, consultor UX i consultor d'usabilitat; 2) User Researcher o investigador en disseny centrat en les persones; 3) Dissenyador UX, dissenyador d'interacció i dissenyador d'interfície.
El màster ofereix una visió transversal dels fonaments del disseny centrat en l'usuari, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari. A partir d'aquí, les assignatures s'articulen al voltant de les etapes i les metodologies pròpies del disseny centrat en l'usuari en contextos d'innovació tecnològica o de transformació digital: recerca, disseny i avaluació. Aquestes etapes, que conformen blocs d'assignatures, es corresponen amb els tres perfils professionals dels àmbits esmentats: 1) investigació, 2) disseny i 3) consultoria i avaluació.

Requisits

Criteris d'admissió: No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.
Perfil d'ingrés recomanat:
A causa del seu caràcter interdisciplinari, el màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari s'adreça a qualsevol graduat universitari que tingui interès en aquest àmbit.
Aquest programa pot ser especialment interessant per a titulats de les àrees següents:
disseny
• Multimèdia
• Psicologia
• Sociologia
• Antropologia
• Enginyeria de disseny industrial
• Enginyeries relacionades amb les TIC
• Informació
• Documentació
• Comunicació
Coneixements previs:
• Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
• Es recomana una competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Propera convocatòria: 19 setembre 2023. Matricula't!

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster universitari és la formació d'especialistes en disseny d'interacció i experiència d'usuari (UX) per a serveis digitals i productes interactius.
El màster està dissenyat per proporcionar coneixements tant teòrics com pràctics per exercir professionalment i de manera responsable en equips interdisciplinaris vinculats al disseny i la tecnologia.
De manera transversal, el màster persegueix dos objectius:
• Capacitar els estudiants per reflexionar de manera crítica sobre la pràctica professional del disseny d'interacció i la UX.
• Fomentar la capacitat d'iniciativa i autonomia en l'aprenentatge com una competència necessària per desenvolupar-se en un entorn professional de caràcter interdisciplinari i en la millora contínua.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: El màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES)

Perspectives laborals

Les sortides professionals del màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari són les següents: UX Strategist o líder d'equip en projectes UX (experiència d'usuari). Consultor UX i consultor d'usabilitat. User Researcher o investigador en disseny centrat en l'usuari d'interfícies.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajudes i finançament disponibles).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Daniel Riera i Terrén. Director del màster universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari: Enric Mor Pera.
Màster Universitari de Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X