Diploma d'Especialització d'Art Contemporani (UOC)

7 Persones han demanat informació
1016 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització d'Art Contemporani (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El postgrau d'Art contemporani és una proposta formativa avançada que se centra en l'art universal del segle XX.
Des d'un enfocament interdisciplinari intenta explicar el paper de les arts com a representació del món contemporani, i al mateix temps, explica com els valors i significats simbòlics que aquestes porten són decisius en la construcció d'aquest món.
L'enfocament del postgrau combina els coneixements específicament artístics amb la història cultural, el pensament contemporani, i les modernes aproximacions de les ciències socials als fenòmens culturals, prestant especial atenció a les noves formes de subjectivitat emergides en les darreres dècades del segle XX. Al mateix temps fa incís en les relacions, sovint ambigües, entre modernitat i tradició, espai i cultura, i en el pluralisme característic del nostre temps.
L'estudiant, per mitjà de l'anàlisi d'obres, autors, corrents, i gèneres, així com de les condicions sociohistòriques de la producció literària, adquireix una mirada crítica i profunda sobre la cultura contemporània i el paper de les arts en aquesta.

Temari

El contingut i l'enfocament del Postgrau d'Art contemporani permet aprofundir i conèixer bé els autors i pensadors clau de les arts escèniques i plàstiques.
1r semestre
Filosofia contemporània (5 crèdits ECTS)

La història de la filosofia és la història per trobar la manera correcta de viure. "Com s'ha de viure?" és, des de Sòcrates, la recerca que ha marcat un dels camins principals del pensament filosòfic. Una pregunta que vol saber què és allò que més ens convé fer des de la nostra condició humana com individu, que lluita per la seva singularitat i, com a ser social, que cerca la integració en el grup. [més informació]
Arts plàstiques (5 crèdits ECTS) 
Aquesta matèria aborda els tres grans gèneres de l'art escènic: el teatre, l'òpera i la dansa. S'estudiarà la singularitat de cada un d'ells a partir d'algunes de les obres o creadors més rellevants del segle XX des d'una perspectiva diacrònica que permeti entendre la seva evolució, tenint en compte de manera transversal qüestions com la relació entre literatura i escena, la centralitat del llenguatge corporal, i la imbricació entre text, cos i música.
Arts en pantalla (5 crèdits ECTS) 
Aquesta assignatura pretén donar eines per comprendre les principals transformacions succeïdes en el camp del cinema durant els anys seixanta i setanta del segle XX. El curs s'articula vers la crisi de la representació que suposa la modernitat cinematogràfica i les principals contribucions des de les pràctiques documentals, experimentals i la ficció en el cinema mundial a partir de la II Guerra Mundial. [més informació]
2n semestre
Arts escèniques (5 crèdits ECTS) 

Aquesta matèria aborda els tres grans gèneres de l'art escènic: el teatre, l'òpera i la dansa. S'estudiarà la singularitat de cada un d'ells a partir d'algunes de les obres o creadors més rellevants del segle XX.
Cultura i subjectivitat (5 crèdits ECTS)
La matèria estudia com diverses formes de producció cultural representen i són part activa dels processos de construcció de la subjectivitat. Es posa èmfasi especial en l'anàlisi entre el fet social i el fet psíquic i es reflexiona sobre els problemes epistemològics i ètics que planteja la construcció del subjecte, la relació del jo amb el seu entorn i la seva capacitat d'autoreflexió, la relació entre el subjecte i la materialitat social i cultural, el desig, la regulació dels plaers i la transgressió, la relació entre subjectivitat i estètica. Es posa especial atenció a qüestions de gènere i sexualitat.
Surrealisme, poesia i arts visuals (5 crèdits ECTS)
Amb Joan Miró com a focus, l'objectiu d'aquesta assignatura és examinar la complexa relació del surrealisme amb la literatura i les arts visuals. I l'obra de Joan Miró ofereix una plataforma perfecta per a considerar el Surrealisme des d'aquesta doble perspectiva.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. Capacitat d'analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa. Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional. Buscar, seleccionar i processar informació...

Destinataris

Perfils:
 • Graduats, llicenciats o diplomats en qualsevol branca de les Ciències Humanes o Socials, així com persones amb interès i formació bàsica en el món artístic.
 • Llicenciats o graduats en Belles Arts, Història de l'Art, Arts Escèniques o Música.
 • Persones que per raons personals sentin fascinació pel món de l'art i que disposant de coneixements bàsics, vulguin adquirir un coneixement més aprofundIt de l'art contemporani.
 • Professors d'art d'ensenyament obligatori, secundari o d'escoles artístiques.
 • Llicenciats o graduats en Escoles artístiques.
 • Programadors de centres culturals públics i privats.
 • Responsables de sales d'exposicions.
 • Professionals del sector de la comunicació.
 • Professionals del món de les institucions culturals que vulguin aprofundir els seus coneixements en aquest àmbit.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per la via d'accés d'experiència laboral cal acreditar 2 anys d'experiència en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració positiva de la direcció del programa que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en el cas que sigui necessari. Els àmbits afins al programa són la gestió cultural i institucions culturals, la documentació i creació de continguts al sector cultural, turístic o de l'oci, la crítica literària i de les arts, la comunicació i les arts escèniques, visuals i plàstiques.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Comprendre i situar el paper de l'art en la configuració del món contemporani.
 • Conèixer les diverses disciplines artístiques del segle XX des d'una perspectiva interdisciplinària.
 • Comprendre la naturalesa de l'art com a representació del món, i a la vegada reconèixer-lo com un element central en la cultura contemporània que contribueix a la construcció d'aquesta cultura i aquest món.
 • Entendre la naturalesa central de l'art i les avantguardes en les cultures modernes.
 • Analitzar l'art com a element constructor d'identitats.
 • Entendre el paper de l'art com a elaboració crítica en el pensament del segle XX.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Institucions culturals. Mitjans de comunicació. Educació. Indústries de creació de continguts. Arts escèniques i música. Organització de mostres i exposicions.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització d'Art Contemporani (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X