Diploma d'Especialització d'Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS) (EDRMS)

1040 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització d'Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS) (EDRMS)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La gestió documental sempre ha necessitat metodologies clares de disseny i implementació.
No obstant això, diferents esdeveniments esdevinguts en els últims anys fan imprescindible obtenir una formació específica en aquest àmbit, per fer front als nous reptes plantejats.
Exemples d'aquests esdeveniments són: el creixement exponencial de documents electrònics a les organitzacions, la necessitat de gestionar les evidències de l'activitat empresarial i de les administracions públiques per retre comptes, el desenvolupament de l'administració electrònica i les normes tècniques d'operabilitat, la implementació de la factura i signatura electrònica, les peculiaritats dels documents electrònics i el seu manteniment, l'ampliació del marc normatiu vinculat als sistemes de gestió documental, la certificació dels sistemes de gestió documental mitjançant la sèrie ISO 30300 i la selecció d'eines metodològiques adequades.
El professional de la gestió de documents per fer front a aquests reptes i desenvolupar amb eficiència la seva funció precisa:
 • Saber com analitzar el context organitzatiu en el marc del qual dissenyar i implementar sistemes de gestió de documents electrònics
 • Identificar i dissenyar processos i eines de gestió documental
 • Conèixer i comprendre les normes i informes tècnics en els quals basar una bona sistemàtica de la gestió documental
 • Estar familiaritzat amb els fonaments tecnològics, formats i estàndards
 • Saber identificar els requisits que ha de complir una eina informàtica de gestió documental d'acord a les necessitats organitzatives detectades, i procedir a la seva selecció i implementació
 • Avaluar el correcte funcionament del sistema de gestió documental implementat en l'organització
En el postgrau Implantació de projectes de gestió de documents electrònics (EDRMS), traduïm aquests reptes en continguts, i són objecte d'estudi, individual i col·lectiu mitjançant el debat, la discussió i les pràctiques a l'aula virtual de la universitat.
 

Temari

Semestre 1: Anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental (13 ECTS).
 • Anàlisi del context organitzatiu (6 ECTS)
  • Gestió de documents electrònics en el context de gestió de la informació.
  • Gestió de documents (GD) en el context de sistemes de gestió ISO.
  • Entorn legal i normatiu en organitzacions públiques i privades.
  • Normes tècniques i estàndards relacionats amb la GD.
  • Entorn de producció de documents electrònics.
  • Entorn de manteniment i conservació de documents electrònics.
  • Identificació riscos en la producció, gestió i manteniment de documents electrònics.
  • Determinació de l'abast dels projectes d'implantació d'un SGD.
 • Processos i eines de gestió documental (3 ECTS)
  • Processos de creació i control de documents (creació, captura i registre de documents, classificació, accés, emmagatzematge, valoració i disposició, preservació, i metadades).
  • Anàlisi de continguts (resum i llenguatges documentals).
 • Anàlisi i disseny d'un model documental (4 ECTS)
  • Pautes per a l'anàlisi i disseny de SGD (funció, processos de treball, requisits d'autenticitat i integritat, regles d'accés, regles de conservació i disposició, i desenvolupament d'un esquema de metadades)
  • Estructura organitzativa, responsabilitat i documentació de suport (responsabilitats, equip de desenvolupament, formació, gestió del canvi, documentació del sistema, i indicadors d'acompliment).
Titulació: Certificat d'especialització en anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental (13 ECTS)
Semestre 2: Eines tecnològiques de gestió documental (13 ECTS).
 • Fonaments tecnològics, formats i estàndards (4 ECTS)
  • Fonaments tecnològics (arquitectura de sistemes i llenguatges de programació, aplicacions de bases de dades orientades a objectes, motors de cerca, ECM i mòduls)
  • Formats i estàndards documentals en entorn electrònic (MoReq2010, DoD 5015, OOXML, PDF, METS, OAIS, digitalització, etc.)
 • Selecció de les eines i implementació (9 ECTS)
  • Criteris de selecció (identificació de requisits, avaluació d'ofertes, contractes, i assistència)
  • Implementació: parametrització i personalització d'eines (objectes documentals, rols i permisos, workflows, signatures electròniques, aplicació de polítiques de disposició, visualització i integració amb altres aplicacions).
  • Pràctiques en una eina tecnològica (EDRMS).
  • Gestió de projectes tecnològics (metodologia com CCMI, mètrica 3, planificació i fases del projecte, i fases d'implementació).
Titulació: Certificat d'especialització en eines tecnològiques de gestió documental
Projecte final de postgrau (4 ECTS)
A més dels materials propis de cada assignatura, l'estudiant tindrà a l'aula les normes ISO més representatives a la pràctica de la gestió documental, i disposarà d'un EDRMS a l'aula per aplicar els coneixements teòrics obtinguts al llarg del curs.

Competències per a les quals et prepara el curs

Compromís ètic. Orientació a la qualitat. Saber aplicar la metodologia adequada per analitzar el context organitzatiu, dissenyar i implementar un SGD i un EDRMS. Capacitat per definir i aplicar polítiques, mètodes i tècniques per gestionar, protegir, conservar i preservar documents electrònics i el seu contingut informatiu. Capacitat d'elaborar i aplicar criteris i procediments per crear, capturar, classificar, valorar i eliminar, i preservar documents electrònics. Saber analitzar els continguts dels documents per a la seva indexació i posterior recuperació en un EDRMS. Capacitat d'exercir el lideratge en projectes d'implementació d'un EDRMS, en organitzacions públiques o privades. Saber identificar les necessitats i fluxos d'informació d'una organització. Saber identificar els riscos dels errors en la gestió de documents i dissenyar accions de prevenció o esmena. Saber establir requisits de seguretat i accés als documents.

Destinataris

A qui es dirigeix:
Llicenciats / Graduats en Informació i Documentació.
Diplomats en Biblioteconomia i Documentació.
Llicenciats / Graduats en informàtica.
Llicenciats / Graduats en ADE que vulguin familiaritzar en sistemes de gestió documental, associats a la responsabilitat corporativa.
Arxivers i gestors documentals de les administracions públiques i organitzacions privades.
Professionals que vulguin implementar i / o participar en un projecte d'implementació de EDRMS (Electronic Document & Records Management Systems)
Professionals en el disseny, implementació i auditoria de Sistemes de gestió INTEGRATS i responsabilitat social: Sistemes de Qualitat (ISO 9000), Sistemes de Gestió mediambiental (14000), i OHSAS 18001, Responsabilitat Social (ISO 26000), Sistemes de gestió de R + D + I (UNE 166.000), i la nova norma de sistemes de gestió per documents ISO 30300 Management Systems for Records.

Requisits

Requisits d'accés:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: un mínim d'un any d'experiència en l'àmbit de la informació i la documentació.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Aprendre la metodologia necessària per dissenyar sistemes de gestió dels documents com evidències de l'activitat de l'organització, per provar el compliment del marc legal i normatiu, i poder accedir a la informació continguda en els documents.
 • Saber analitzar el context organitzatiu de l'organització en la qual s'ha d'implementar un SGD i un EDRMS.
 • Identificar el valor operatiu i estratègic dels sistemes de gestió documental en el marc dels altres sistemes de gestió existents a l'organització, i la gestió del coneixement.
 • Saber dissenyar processos i procediments en el marc del model de gestió documental de l'organització, complint amb els requisits de la norma 30301.
 • Saber avaluar els processos i procediments de gestió de documents implementats en una organització.
 • Integrar els sistemes de gestió de documents en la gestió de la responsabilitat corporativa.
 • Conèixer els requeriments per preservar documents electrònics.
 • Vincular els sistemes de gestió de documents amb sistemes informàtics (ERP, EMC, BPM, SCM) per facilitar l'accés a la informació corporativa pública.
 • Familiaritzar-se amb les eines de suport com a normes, llenguatges documentals, metadades, sistemes de seguretat, digitalització i aplicatius.
 • Saber identificar els criteris per seleccionar eines informàtiques de suport a la gestió documental.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Gestor documental en organitzacions tant públiques com privades. Líder de projectes per a la implementació de l'administració electrònica. Líder de projectes per a l'anàlisi, disseny i implementació de sistemes de gestió de documents electrònics (EDRMS). Consultor per analitzar i dissenyar SGD. Consultor extern per al disseny d'un sistema de gestió per a documents d'acord a la norma 30301. Auditor extern del sistema de gestió dels documents d'acord amb la norma 30301.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització d'Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS) (EDRMS)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X