Diploma d'Expert de Sistemes de Qualitat Interna en Educació (UOC)

1012 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Sistemes de Qualitat Interna en Educació (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
18 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Els sistemes educatius d'arreu promouen, en la seva majoria, l'autonomia universitària i, en conseqüència, que la universitat tingui com a responsabilitat principal garantir la qualitat de la seva oferta formativa. La gestió de la qualitat interna esdevé un dels instruments principals per fer-ho.
En aquest context, la finalitat d'aquesta especialització és que els estudiants sàpiguen dissenyar un sistema intern de garantia de la qualitat de la universitat, i també les eines i tècniques específiques per dissenyar-lo, gestionar-lo, implementar-lo i millorar-lo, ajudant-los a entendre i a analitzar la seva complexitat.
Al Diploma d'Expert de Sistemes de Qualitat Interna en Educació es treballarà entorn als sistemes d'educació superior, tenint en compte les diverses concepcions i perspectives de la qualitat educativa que influeixen en la seva avaluació. 
La posada en marxa de sistemes interns d'assegurament de la qualitat de les institucions d'educació superior requereix processos, eines i tècniques apropiades, ajustades a aquesta finalitat de garantir la qualitat de tots els serveis que ofereix la universitat. 
A l Diploma d'Expert, no solament es treballen els criteris i tècniques de qualitat que permeten el disseny de sistemes interns, metodologies i instruments d'avaluació adequats als objectius que es pretenen assolir, sinó també altres elements necessaris per a la seva posada en marxa. En aquest sentit, es presenten les diverses polítiques i estratègies de qualitat de l'educació superior, les funcions que desenvolupen les agències nacionals o territorials que operen als estats i la relació necessària, i fins i tot simbiòtica, entre la qualitat externa i la qualitat interna.

Temari

Per obtenir aquest diploma d'Expert, els estudiants hauran de superar 18 crèdits ECTS.
Cada crèdit ECTS equival a 25 hores de dedicació, aproximadament.
El procés d'aprenentatge està basat en el model d'avaluació continuada (AC) i, per tant, no es fan proves finals presencials de cap assignatura.
El programa es cursa en un únic semestre.
 • La qualitat en l'educació superior: concepte, dimensions, avaluació i millora (6 crèdits ECTS).
 • Direcció de projectes de qualitat en educació (6 crèdits ECTS).
 • Sistemes de gestió interna de la qualitat (6 crèdits ECTS).

Competències per a les quals et prepara el curs

Entendre l'estructura i les polítiques subjacents en els sistemes d'educació superior, i també l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa per valorar de manera crítica com uns i altres influeixen en els sistemes d'avaluació de l'educació superior que es porten a terme. Valorar críticament el paper i l'abast de les xarxes de qualitat internacionals, i també el de les agències nacionals o territorials que operen als estats. Identificar el paper que juguen els grups d'interès o agents externs, tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració d'aquesta, per integrar-los de manera equitativa en el disseny i l'aplicació tant de les polítiques de qualitat com dels sistemes d'avaluació d'aquesta. Dissenyar sistemes, metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat, que siguin sostenibles en el temps, i en la utilització de recursos adequats, sense detriment d'altres processos...

Destinataris

Perfils:
El Diploma d'Expert de Sistemes de Qualitat Interna en Educació es dirigeix a aquelles persones interessades a desenvolupar la seva carrera professional en llocs de gestió, assessoria, recerca o innovació, especialment en els sistemes interns de garantia de la qualitat de les institucions d'educació superior.
A qui es dirigeix:
El Diploma d'Expert de Sistemes de Qualitat Interna en Educació es dirigeix a aquelles i aquells professionals interessats a desenvolupar o millorar tot un seguit de competències i tècniques necessàries per portar a terme sistemes i metodologies destinats a orientar l'avaluació externa en els diversos àmbits de l'educació superior.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o profesional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Tenir 2 anys d'experiència laboral i/o professional en els àmbits* professionals relacionats amb:
 • Educació
 • Economia i Empresa
 • Enginyeries
 • Investigació i cooperació en l'àmbit social
 • Recursos Humans
 • Generació, gestió i anàlisi de dades i documents
 • Información, Comunicació i divulgació
 • Dret, Ciència política i administració pública
 • Cultural i Editorial
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Identificar els organismes internacionals que condicionen les polítiques d'educació superior i de qualitat, i les línies d'actuació que promouen.
 • Valorar críticament el paper i l'abast de la xarxes de qualitat internacionals, i també el de les agències nacionals o territorials que operen als estats.
 • Entendre l'abast de les diferents concepcions i perspectives de la qualitat educativa i les conseqüències de la internacionalització de l'educació superior, valorant de manera crítica com influeixen en els sistemes d'avaluació que es duen a terme.
 • Identificar el paper que juguen els grups d'interès o agents externs tant en l'establiment de criteris de qualitat com en la valoració d'aquesta.
 • Identificar o formular evidències i interpretar-les d'acord amb els objectius de l'avaluació que es dugui a terme.
 • Conèixer i distingir els principis i metodologies de l'elaboració i direcció de projectes i els diferents rols i responsabilitats que se'n deriven.
 • Dissenyar estratègies, sistemes i metodologies d'avaluació interna de la qualitat de les institucions o programes, sostenibles en el temps, amb la utilització adequada dels recursos i integrant els grups d'interès de manera equitativa. 
 • Aplicar de forma ètica, eficaç i precisa, els principals sistemes d'avaluació interna de la qualitat de les institucions o programes, establint processos, indicadors i evidències adients.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

quest Diploma d'Expert permetrà al titulat o a la titulada exercir com a: Coordinadora o coordinador de polítiques educatives d'educació superior, sigui a nivell institucional o a l'administració educativa corresponent. Directora o director, coordinadora o coordinador, o gestora o gestor de programes i cursos d'educació superior. Avaluadora o avaluador de programes educatius d'educació superior i polítiques educatives. Coordinadora o coordinador docent o gestora o gestor de programes, cursos i assignatures d'educació superior. Tècnica o tècnic en qualitat d'educació superior en agències de qualitat, unitats de qualitat de les universitats o departaments governamentals. Investigadores o investigadors en l'àmbit de l'avaluació i la gestió de la qualitat a l'educació superior. Responsables estratègics de la qualitat a les institucions d'educació superior.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Sistemes de Qualitat Interna en Educació (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X