Doble grau en Veterinària i Ciència i producció Animal

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Lleida
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

El campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida, localitzat a 3 km de la ciutat de Lleida, és el principal campus agroalimentari-ramader i forestal de Catalunya. Per la seva ubicació dins de l'àrea de major producció d'animals de granja a Catalunya, la ETSEA és especialment idònia per oferir aquest doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal.
Aquest doble grau reuneix en un únic itinerari estudis que habiliten legalment per exercir la professió de Veterinari i estudis que permeten formar titulats experts en gestió i maneig d'animals de granja, especialment quant a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d'una manera respectuosa amb el medi ambient.
Així doncs, els graduats en el doble grau rebran una formació integral que els permetrà desenvolupar un perfil professional molt especialitzat adequat per satisfer les demandes laborals d'aquest sector. Seran veterinaris i, a més, experts en ciència i producció animal, característiques indispensables per facilitar la inserció laboral i millorar la empleabilidad dins del sector productiu ramader. També podran incorporar-se al mercat laboral propi de cadascuna de les dues titulacions.
En el Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal:
  • Els estudiants rebran una formació especialitzada impartida per investigadors de prestigi i per professionals en contacte estret amb el sector.
  • Les activitats pràctiques constituiran un dels eixos principals d'aquesta formació. Moltes d'elles es realitzaran en grups reduïts que contribueixen a millorar notablement l'aprenentatge.
  • La recerca que es desenvolupa en la ETSEA permetrà enriquir i actualitzar la formació teòric-pràctica.
  • El contacte amb el món professional serà un altre dels pilars de la formació. Les visites a empreses i explotacions formaran part de les activitats docents del doble grau.
  • Tots els estudiants realitzaran Pràctiques Externes (18 crèdits), Pràctiques Tutelades (9 crèdits) en empreses ramaderes i Rotatoris (9 crèdits) en clíniques, hospitals veterinaris i escorxadors.
  • Per tot això, els titulats rebran una formació integral d'alta qualitat i especialitzada que els permetrà millorar la seva inserció laboral.

Temari

  • Formar especialistes en gestió d'animals de granja, especialment, pel que fa a la gestió tècnica, empresarial i sanitària d'empreses ramaderes i amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i econòmicament rendibles, en què és respecti el medi ambient.
  • Ajudar a entendre i aplicar els coneixements de la seva feina als diversos àmbits professionals de la titulació: sistemes i gestió de producció, tecnologies agroramaderes i sanitat animal.
  • Formar professionals en el sector de la medicina veterinària dels animals de companyia, en el camp de la producció i la sanitat dels animals dels explotacions ramaderes i a l'àrea de la higiene, seguretat i tecnologia alimentària, així com en altres àmbits on és desenvolupa l'activitat professional del veterinari com podin ser els àrees de la indústria químic-farmacèutica o de l'experimentació en ciències biomèdiques.
Doble grau en Veterinària i Ciència i producció Animal
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X