Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

1067 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
5 anys
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

Amb aquest Grau es pretén que s'assoleixin coneixements sobre la literatura i la cultura de país de parla anglesa i francesa, en la mesura que aquests són necessaris per a la comunicació intercultural.

Temari

Primer Curs
 • Introducció als estudis literaris
 • Introducció i història de la lingüística
 • Llengua i norma
 • Metodologia de la feina Acadèmic i de la investigació científica
 • Llengua anglesa I
 • Llengua francesa I
 • Història de la llengua espanyola
 • Literatura espanyola moderna i contemporània I
 • Recursos expressius Escrits en espanyol
 • Recursos expressius orals en espanyol
 • Llengua anglesa II
 • Llengua francesa II
Segon Curs
 • Literatura hispanoamericana I
 • llengua catalana
 • lexicologia hispànica
 • morfologia espanyola
 • Assignatura optativa de el Grau en Filologia Hispànica:
 • Teatre clàssic espanyol
 • pensament romà
 • Llatí vulgar (no oferida curs 2020-2021)
 • Llengua anglesa III
 • Literatura espanyola medieval I
 • lingüística aplicada
 • Teoria de la comunicació
 • Tècniques de comunicació oral i escrita (català)
 • Tecnologies de l'llenguatge
 • Llengua francesa III
Tercer Curs
 • Edició de textos
 • Fonaments i recursos per a la traducció
 • Influència de la literatura francesa a la literatura espanyola
 • Llengua Francesa IV
 • sintaxi espanyola
 • Mediació lingüística i comunicació intercultural
 • Fonètica i ortólogo espanyoles
 • Literatura espanyola dels Segles d'Or I
 • traducció
 • Llengua Anglesa IV
 • Llengües en contrast
 • Pràctica traductològica I (Anglès> Català / Castellà)
Quart Curs
 • Introducció a la llengua llatina
 • Literatura hispanoamericana II
 • Pragmàtica de la llengua espanyola
 • Cultura i comunicació dels països de parla anglesa
 • Pràctica traductològica inversa I (Català / Castellà> Anglès / Francès)
 • Traducció de textos cientificotècnics Tècnics (Anglès i Francès> <Català / Castellà) (no oferida curs 2020-2021)
 • Assignatura optativa de el Grau en Filologia Hispànica:
 • Crítica literària hispànica
 • Dona i gènere en les lletres hispàniques
 • Estilística i retòrica (no oferida curs 2020-2021)
 • lexicografia espanyola
 • Literatura francesa i cinema (no oferida curs 2020-2021)
 • Espanyol col·loquial
 • Pervivència de la literatura grega en les lletres hispàniques
 • Dialectologia espanyola i espanyol d'Amèrica (no oferida curs 2020-2021)
 • Literatura hispanoamericana III
 • Literatura francesa contemporània i societat europea (no oferida curs 2020-2021)
 • cultura francesa
 • Ensenyament i aprenentatge de l'espanyol llengua estrangera
 • Mitologia clàssica i cultura hispànica
 • Sociolingüística espanyola i hispanoamericana
 • Pràctica traductològica II (Anglès / Francès> Català / Castellà)
Cinquè Curs (inici curs 2021-2022)
 • Assignatura optativa de el Grau en Filologia Hispànica:
 • Lingüística història espanyola
 • Literatura espanyola moderna i contemporània III
 • Literatura espanyola medieval II
 • Pervivència de la literatura llatina en la literatura espanyola
 • Literatura espanyola dels Segles d'Or II
 • La traducció literària i de textos d'assaig (Anglès> <Català / Castellà)
 • La traducció literària i de textos d'assaig (Francès> <Català / Castellà)
 • Introducció a la llengua grega
 • Literatura espanyola moderna i contemporània II
 • Pràctiques externes
Treball final de grau
 

Competències per a les quals et prepara el curs

Que el estudiant hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. Que el estudian sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

Destinataris

 • Estudiants amb PAU i assimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de FP
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d'accés + 25 anys
 • Estudiants majors de 45 anys

Requisits

Es recomana que s'accedeix a aquests estudis des del itinerari d'Humanitats o Ciències Socials, tot i que també puc cursar aquest grau estudiants que tinguin interès per la temàtica de l'grau i provinguin d'altres itineraris.
Es ha d'haver assolit prèviament un bon nivell en l'ús de les diferents llengües estudiades en el grau:
 • Un nivell avançat de llengua catalana i castellana
 • Un nivell mitjà-alt d'anglès i un nivell mitjà de francès.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Presencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà (55%), Francès (20%), Anglès (18%), Català (7%)

Durada

Temps complert

Objectius

 • Produir i corregir textos en les llengües catalana i castellana amb un nivell d'expert i en les de les llengües anglesa i francesa amb un nivell avançat.
 • Traduir textos del francès i de l'anglès a elcatalà i a el castellà. Gestionar la multiculturalitat i els entorns multilingües de forma eficient en diversos entorns.
 • Avaluar i dissenyar plans de dinamització i revitalització lingüística.
 • Avaluar i dissenyar planificacions i materials docents relacionats amb l'ensenyament de llengües. Participar en l'elaboració de recursos i aplicacions de la tecnologia lingüística.
 • Conèixer la literatura produïda en les llengües esmentades i la cultura de països de llengua anglesa i llengua francesa en tant per tal de poder incidir en la millora dels processos de comunicació en un marc multicultural.

Titulació obtinguda

Graduat o Graduada en Llengües Aplicades i Traducció per la Universitat de Lleida i Graduat o Graduada en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida

Pràctiques

Pràctiques externas

Promocions

 • Beques del Ministeri d'Educació
 • Beques de l'AGAUR
 • Beques i ajuts propis de la UdL
 • Beques de mobilitat - Programes de Mobilitat
 • Beques adscrites a contractes, convenis o projectes de recerca
 • Altres beques i ajuts externs
Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Escola Politécnica Superior, Campus de Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8 08700 Igualada (Barcelona)
Facultat d'Enfermería i Fisioterapia, Campus Igualada
Plaça del Rei, 15 08700 Igualada (Barcelona)
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya INEFC Pirineus
Plaça de les Monges, 2 2ªplanta 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Escola Politécnica Superior, Campus de Cappont
Carrer de Jaume II, 69 25001 Lleida
Sol·licita informació
X