Enginyeria Forestal

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El graduat o graduada en Enginyeria Forestal té
formació tècnica per a la gestió dels recursos naturals
(fonamentalment vegetació, fauna, sòl i
paisatge) i, per tant, per al desenvolupament d'activitats
tècniques dirigides al seu aprofitament i/o defensa
i conservació. Té l'opció d'especialitzar-se en
Gestió de Sistemes Naturals o en Gestió del Mitjà
Ambient i del Paisatge. Té capacitat per el
exercici de la professió d'enginyer tècnic o enginyera
tècnica forestal en explotacions forestals.


COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Capacitat tècnica en l'àmbit de la seva especialitat.
Conèixer els components i els fonaments
científi cos del mitjà natural en l'exercici
professional.
Utilitzar la tecnologia i l'enginyeria necessàries per el
desenvolupament i el condicionament de les activitats
forestals.
Utilitzar les eines de gestió econòmica i legal
de l'activitat forestal.


SORTIDES PROFESSIONALS
Administracions públiques agràries: Unió Europea,
Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.
Construcció en l'àmbit de les seves competències.
Empreses de serveis forestals: vivers, maquinària,
tractaments fi tosanitarios, informàtica agrària, etc.
Exercici de la professió d'enginyer o enginyera
forestal.
Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria,
consultoria, peritajes, adreça d'obres, estudis
d'impacte mediambiental, estudis de seguretat
i salut laboral, etc.
Explotacions forestals.
Planifi cación i gestió dels recursos forestals.
Protecció del medi ambient.
Restauració i defensa del mitjà natural.

Temari


Enginyeria Forestal
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X