Grau en Ingenieria Forestal

1034 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Universitat de Lleida (UdL)
Grau en Ingenieria Forestal
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

El Grau en Enginyeria Forestal és una titulació reconeguda en tots els països del món amb diferents denominacions i peculiaritats però amb un perfil professional comú: un tècnic per a la gestió, el projecte i la planificació d'activitats forestals, gestió de sistemes forestals, disseny d'infraestructures, gestió ambiental, etc.
D'acord amb les dades ofertes per la encuuesta que va realitzar el Col·legi d'Enginyers de Montes l'any 2003, aproximadament el 86% dels titulats forestals realitzen la seva activitat laboral en sectors relacionats amb la seva formació acadèmica:
 • Gestió del Mitjà Natural
 • Vivers i repoblacions
 • Construccions de protecció ambiental
 • Indústries i aprofitaments forestals
 • Ensenyaments forestals
 • Gestió de zones de caça i pesca
 • Energies renovables
 • Jardineria i Paisatgisme
 • Oficines tècniques forestals
D'aquestes variades activitats, la més freqüent és la Gestió del Mitjà Natural (12,3%).

Temari

Mòdul de formació bàsica:
 • Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobri: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 • Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
 • Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps, i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
 • Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
 • Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
Mòdul comú a la branca forestal:
 • Botànica Forestal.
 • Zoologia i Entomologia Forestals.
 • Ciències del Mitjà Físic: Geologia, Climatologia i Edafologia.
 • Ecologia Forestal.
 • Avaluació i correcció de l'impacte ambiental.
 • Topografia, Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció.
 • Hidràulica Forestal.
 • Electrotècnia i electrificació forestals.
 • Maquinària i Mecanització forestals.
 • Construccions forestals. Vies forestals.
 • Selvicultura.
 • Dasometría i Inventariación forestal.
 • Aprofitaments Forestals.
 • Certificació Forestal.
 • Legislació Forestal.
 • Sociologia i Política Forestal.
 • Metodologia, organització i gestió de projectes.

Mòdul de tecnologia específica: Explotacions forestals:
 • Pascicultura i Sistemes Agroforestales.
 • Repoblacions Forestals.
 • Ordenació de Montes.
 • Millora Forestal.
 • Jardineria i Vivers.
 • Malalties i Plagues Forestals.
 • Gestió de Caça i Pesca. Sistemes Acuícolas.
 • Ordenació i Planificació del Territori.
 • Paisatgisme Forestal.
 • Hidrologia i Restauració Hidrològic-Forestal.
 • Recuperació d'Espais Degradats.
 • Prevenció i lluita contra Incendis Forestals.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per comprendre els fonaments biològics, químics, físics, matemàtics i dels sistemes de representació necessaris per al desenvolupament de l'activitat professional, així com per identificar els diferents elements biòtics i físics del mitjà forestal i els recursos naturals renovables susceptibles de protecció, conservació i aprofitaments en l'àmbit forestal. Capacitat per analitzar l'estructura i funció ecològica dels sistemes i recursos forestals, incloent els paisatges. Coneixement dels processos de degradació que afectin als sistemes i recursos forestals (contaminació, plagues i malalties, incendis, etc.) i capacitat per a l'ús de les tècniques de protecció del mitjà forestal, de restauració hidrològic forestal i de conservació de la biodiversitat. Capacitat per avaluar i corregir l'impacte ambiental, així com aplicar les tècniques de auditoria i gestió ambiental. Coneixement de les bases de la millora forestal i capacitat per a la seva aplicació pràctica a la produc

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

L'objectiu fonamental Grau en Enginyeria Forestal és formar als titulats per poder exercir la seva activitat professional en el sector forestal. La Llei regula en algunes professions els qui són els titulats que poden realitzar certes labors (per exemple, només un metge pot receptar medicaments i només un arquitecte pot signar el projecte d'un gratacel). En el cas dels Enginyers Tècnics Forestals i els Graduats Forestals, les competències per Llei vénen recollides en el Decret 2095/1971 i el Reial decret 2220/1982.

Perspectives laborals

Tècnic per a la realització i execució d'estudis i projectes de planificació i gestió dels recursos forestals. Tècnic per a la realització i execució d'estudis i projectes de restauració i defensa del mitjà natural. Tècnic per a la realització i execució d'estudis i projectes de protecció del medi ambient. Tècnic per a la realització i execució de projectes de construcció en l'àmbit de les seves competències. Gestió Tècnica d'explotacions forestals. Tècnic d'empreses de serveis forestals: vivers, maquinària, tractaments fitosanitaris, informàtica agrària, etc. Tècnic d'administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments. Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, adreça d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
Grau en Ingenieria Forestal
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Escola Politécnica Superior, Campus de Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8 08700 Igualada (Barcelona)
Facultat d'Enfermería i Fisioterapia, Campus Igualada
Plaça del Rei, 15 08700 Igualada (Barcelona)
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya INEFC Pirineus
Plaça de les Monges, 2 2ªplanta 25700 La Seu d'Urgell (Lleida)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Escola Politécnica Superior, Campus de Cappont
Carrer de Jaume II, 69 25001 Lleida
Sol·licita informació
X