Grau en Biotecnologia

1049 Persones estan visitant aquest curs
Més de 10.000 €
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IQS Institut Químic de Sarrià
Grau en Biotecnologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Més de 10.000 €

Descripció

El  grau de biotecnología, aportan els coneixements i les aptituds necessàries per superar qualsevol repte en l'àrea de la biotecnologia, desde qüestions experimentals fins a ètiques i també de propietat intel·lectual i patents

Temari

Primer curs
Química General
Matemàtiques Aplicades
Fonaments de Física
Biologia Cel·lular i Genètica
Aplicacions Informàtiques
Termodinàmica i Cinètica
Biologia Animal i Vegetal
Microbiologia
Laboratori 1+2: Química i Biologia
 
Segon curs
Fonaments d'Enginyeria de Processos
Química Orgànica Biològica
Biologia Molecular
Estructura i Funció de Biomolècules
Anàlisi Bioquímica i Bioassajos
Laboratori 3: Bioquímica
Tecnologia d'ADN recombinant
Bioreactors
Metabolisme i Regulació
Gestió i Economia de l'Empresa
Estadística Aplicada
Laboratori 4: Biologia Molecular
 
Tercer curs
Bioinformàtica
Enginyeria de Proteïnes
Processos de Separació i Purificació
Fisiologia Molecular
Ètica
Laboratorio 5: Bioreactors i Bioprocessos
Genòmica, Proteòmica i Metabolòmica
Tècniques Experimentals Avançades
Dianes Terapèutiques i Farmacologia
Cultius cel·lulars
Inmunologia
Laboratori 6: Biotecnologies per a la Salut
Oral and written communication
 
Quart curs
Biocatàlisis i Biotransformacions
Tecnologies Biomèdiques i Biomaterials
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Laboratori Integrat
Creació de Bioempreses i Emprenedoria
Seminaris Interdisciplinaris
Optativa 4
Pràcticum
Treball Final de Grau
 
Optatives
Opció Enginyeria de Bioprocessos
 Biotecnologia Alimentària, Ambiental i Energètica
 Biotecnologia Vegetal
 Productes i Fàrmacs Biotecnològics
 Simulació i Anàlisi de Bioprocessos
Opció Biotecnologia per a la Salut
 Fisiopatologia Molecular
 Biotecnologia Vegetal
 Enginyeria de Teixits
 Animals transgènics i Teràpia gènica
 
Treball de Final de Grau
El TFG consisteix en la realització individual per part de l'alumne d'un projecte en el qual existiran elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. El Treball es realitzarà sota la direcció d'un professor del grau, incorporant l'alumne a un equip de recerca. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podrà realitzar-se en altres institucions, com altres universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa enfront d'un tribunal

El Treball Final de Grau està constituït per tres parts ben diferenciades:

1. Realització d'un treball individual per part de l'alumne:

a) El treball es realitzarà, sota la direcció d'un professor del grau, en el si d'un equip de recerca del propi centre o d'altres institucions o empreses amb les quals existeixi un conveni que inclogui aquesta activitat.

b) El treball a desenvolupar ha d'estar prèviament definit com un projecte en el qual es detallin tema a estudiar, rellevància del mateix, objectius plantejats i metodologia a emprar.

c) El treball ha d'incloure elements de recerca o d'innovació, no acceptant treballs solament de recopilació bibliogràfica o d'aplicació rutinària de procediments coneguts.

2. Redacció d'una memòria sobre el treball realitzat:

a) El treball realitzat es plasmarà en una Memòria escrita que serà tutelada pel mateix professor director del TFG.

b) El format de la Memòria serà l'habitual d'un treball científic.

3. Presentació i defensa del treball enfront d'un tribunal designat a aquest efecte:

a) L'alumne exposarà el treball enfront d'un tribunal designat pel Degà de l'Escola. La durada de la presentació serà d'uns 20 minuts, més un període de preguntes i aclariments que podrà formular el tribunal.

b) El tribunal estarà format habitualment per tres professors del grau, si bé podrà participar també un especialista d'altres centres universitaris o de la indústria.

Per iniciar el TFG l'alumne haurà de tenir superats el 80% dels continguts del grau. Per a la presentació del TFG l'alumne haurà d'haver superat la totalitat de les altres matèries del grau.

 

Competències per a les quals et prepara el curs

Posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. Saber aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i que posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt gr

Destinataris

El perfil d'ingrés idoni correspon al d'un estudiant amb interès per la biologia, química, les matemàtiques, la física, la informàtica i l'enginyeria, motivat per l'experimentació i amb una gran curiositat intel·lectual, que desitgi adquirir una sòlida formació en Biotecnologia que li permeti integrar-se com a futur professional al món de la biotecnologia industrial, alimentària o de la salut per al disseny, síntesi, anàlisi i aplicacions de processos i productes biotecnològics d'aplicació en camps molt diversos.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

QS School of Engineering estableix per als alumnes de nou ingrés en el Grau en Biotecnologia una prova d'admissió que consisteix en la realització d'un test psicotècnic i la revisió de l'expedient ac

Idiomes en els quals s'imparteix

Primer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat.

Objectius

Els objectius formatius generals del Grau en Biotecnologia són els següents:

a) Adquirir coneixements suficients de les diferents disciplines científiques en biociències (biologia cel·lular, biologia molecular, bioquímica, microbiologia, genètica, estadística, ... ) i de l'enginyeria (matemàtiques, física, enginyeria de processos, simulació,..) que permetin a l'alumne identificar i raonar varietat de problemes biològics i d'enginyeria, els seus fonaments i metodologies de treball.

b) Adquirir coneixement i capacitat d'aplicació de les eines biotecnològiques per al desenvolupament i producció de productes i serveis que utilitzin organismes o components biològics, des de les tècniques d'enginyeria genètica a l'ús de bioreactors i desenvolupament de bioprocessos o a les aplicacions en salut.

c) Adquirir coneixement dels fonaments en la gestió de l'empresa, del coneixement i de la qualitat, que el capaciten per al treball en equips interdisciplinaris amb responsabilitat professional en l'exercici de la professió.

Titulació obtinguda

Graduat/da en Biotecnologia per la Universitat Ramon Llull

Pràctiques

En el pla d'estudis del Grau en Biotecnologia està previst que tots els estudiants realitzin pràctiques externes equivalents a 6 ECTS. Aquestes pràctiques es canalitzen a través del Servei de Carreres

Promocions

IQS dedica un fons limitat per concedir ajudes econòmiques i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen en les titulacions de Grau.

Lloc on s'imparteix el curs

IQS Via Augusta, 390, 08017 Barcelona

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 14:30h, 3 hores de classes i 3 hores de laboratori diàries.
Grau en Biotecnologia
IQS Institut Químic de Sarrià
Campus i seus: IQS Institut Químic de Sarrià
IQS Institut Químic de Sarrià
Via Augusta, 390 08017 Barcelona
Sol·licita informació
X