Descripció

Els estudis d'Enginyeria d'Edificació condueixen a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral tant en la construcció i rehabilitació d'edificis com en paisatge, urbanisme i edificació sostenible, entre d'altres. Proporciona, per tant, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.És recomanable que en els estudis previs s'hagin escollit les matèries de matemàtiques, física i dibuix tècnic. És interessant que l'estudiant se senti còmode en aquestes matèries.

El coneixement d'idiomes (francès i anglès), encara que no són matèries de la carrera, facilitarà el desenvolupament professional per a la relació internacional i la recerca d'informació.Competències

Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per al'exercici de la professió:Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal.lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu d'allò construït mitjançant l'establiment i la gestió dels plans de control de materials, els sistemes i l'execució d'obra, i elaborar els corresponents registres per a la seva incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra, i elaborar les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisi de patologia i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.

Elaborar els projectes tècnics i portar la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seva habilitació legal.

Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisis, avaluacions, certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en edificis.

Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus provisionals i p o i de la construcció.

Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.

Gestionar el procés immobiliari en conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.
Veure més

Temari del curs

primer curs
Fonaments de matemàtiques (B): 12,00 crèdits
Fonaments de física (B): 12,00 crèdits
Expressió gràfica arquitectònica (B): 12,00 crèdits
Química i geologia (B): 12,00 crèdits
Tècniques i tecnologia de l'edificació 1 (OB): 12,00 crèdits
segon curs
Dret i empresa (B): 12,00 crèdits
Expressió gràfica (OB): 12,00 crèdits
Tècniques i tecnologia de l'edificació 1 (OB): 12,00 crèdits
Tècniques i tecnologia de l'edificació 2 (OB): 12,00 crèdits
Estructures i instal · lacions (OB): 12,00 crèdits
tercer curs
Tècniques i tecnologia de l'edificació 1 (OB): 12,00 crèdits
Estructures i instal · lacions (OB): 15,00 crèdits
Gestió del procés (OB): 18,00 crèdits
Gestió urbanística i economia aplicades (OB): 15,00 crèdits
quart curs
Tècniques i tecnologia de l'edificació 2 (OB): 8,00 crèdits
Gestió del procés (OB): 3,00 crèdits
Gestió urbanística i economia aplicades (OB): 3,00 crèdits
Projectes tècnics (OB): 9,00 crèdits
Optatius (OP): 20,00 crèdits
Projecte fi de grau (TFG): 12,00 crèdits
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Enginyeria de l'Edificació

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Enginyeria de l'Edificació