Grau de Filosofia

1076 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau de Filosofia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Informació general

Centre docent

Facultat de Filosofia i Lletres


Presentació


El grau de Filosofia pretén formar en el pensament racional crític, que és el tipus de pensament que caracteritza a la filosofia per excel·lència, i que només aquesta disciplina pot aportar d'una manera global.
Per això, el pla d'estudis incorpora les competències relacionades amb la formació íntegra de l'estudiant amb altres com la capacitat de lectura comprensiva dels textos filosòfics, l'anàlisi crítica de les idees, el descobriment dels pressupostos tàcits de tot discurs, la construcció d'arguments convincents i l'argumentació clara i persuasiva.

El grau de Filosofia ofereix un coneixement profund de la nostra rica cultura filosòfica, i prepara a l'estudiant per transmetre aquests coneixements a les següents generacions i per aplicar el coneixement filosòfic als problemes de l'actual societat del coneixement.

El grau inclou dos itineraris de formació especialitzada: Filosofia Fonamental i Filosofia Aplicada. Aquest plantejament suposa una innovació respecte als actuals estudis universitaris de Filosofia.


Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català i castellà.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Preu vigent per crèdit

13,40 euros

Competències

Competències generals


Identificar i comprendre els coneixements propis de la Filosofia, és a dir, les idees i corrents de pensament de la història de la Filosofia, la manera de raonar i argumentar, així com els mètodes d'anàlisis de la Filosofia des de l'antiguitat fins a l'actualitat.
Aplicar els coneixements adquirits de manera professional, posseint un bagatge històric i conceptual a força de lectures que li permetin pronunciar-se respecte a alguns problemes importants dins de la Filosofia.
Integrar els coneixements adquirits en el context sociocultural propi: reunir i interpretar les dades rellevants de la filosofia per emetre judicis que incloguin una reflexió ètica sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.
Contrastar i documentar les pròpies idees en relació al bagatge filosòfic conegut, així com transmetre-les de manera rigorosa tant a un públic especialitzat com no especialitzat, oralment o per escrit.
Demostrar que posseeix les habilitats necessàries per dur a terme estudis avançats amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals


Comunicar de manera oral o escrita, amb correcció, precisió i claredat els coneixements adquirits.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, ja sigui en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies o revistes especialitzades) com en informació distribuída a la xarxa.
Organitzar el temps i els recursos per al propi treball: dissenyar plans amb establiment de prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
Analitzar i sintetitzar la informació.

Competències específiques


Situar, en el seu context, les idees i arguments filosòfics més representatius d'una època, descobrint el seu rerefons històric. Relacionar els conceptes i coneixements entre les diferents àrees de la filosofia, l'ètica, la política, el dret, l'art i la ciència.
Identificar i descriure els elements filosòfics rellevants dels grans períodes i autors de la història de la filosofia, en qualsevol de les seves disciplines.
Considerar críticament els pensaments filosòfics continguts en qualsevol text, revelant els seus supòsits i implicacions.
Dissenyar i seleccionar projectes relacionats amb la filosofia, i ser capaç d'avaluar la seva rellevància en la cultura del món actual.
Valorar les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques, econòmiques i tecnològiques que actuen al món contemporani i en els conflictes socials actuals.
Apreciar la diversitat d'opinions, de pràctiques i de maneres d'entendre la filosofia. Així mateix, ser capaç de considerar les idees i les maneres de pensar que siguin poc familiars.
Contribuir als debats sobre temes filosòfics, realitzant aportacions formulades amb correcció lèxica, precisió conceptual i coherència argumentativa.
Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia, ja sigui històricament o conceptual.

Sortides professionals

Sortides professionals


Aquests titulats s'orienten preferentment cap a la docència i la investigació, però també cap a la gestió cultural – tant en la difusió periodística com al món editorial – i cap a l'assessorament de persones i grups.
Els principals sectors d'ocupació són els relacionats amb la gestió cultural que depenen de les administracions públiques, les fundacions o empreses de serveis culturals, tant en el servei directament relacionat amb la formació (cursos, biblioteques, arxius, edició de llibres, publicació de revistes i butlletins, divulgació científica i del pensament), així com tasques més relacionades amb l'oci, l'educació no formal, anàlisi de la cultura, periodisme cultural i amb serveis de relacions humanes.
També és molt valorada la capacitat de raonament lògic.
Destinataris

Perfil d'ingrés


El perfil de l'estudiant del grau de Filosofia és el d'una persona amb les característiques següents:

Capacitat de comprensió dels textos, idees i arguments propis de la filosofia.
Capacitat de raonament i d'abstracció.
Interessos humanístics.
Esperit crític.
Capacitat de reflexió.
Facilitat verbal.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Grau de Filosofia
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X