Màster Universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Analitza i explora els grans reptes del món contemporani
  • Pioners a utilitzar la filosofia per analitzar reptes socials contemporanis
  • Interpreta des de diferents àmbits els problemes del món actual
  • Fomentem la interdisciplinarietat dels nostres alumnes
El màster en línia de Filosofia per als Reptes Contemporanis de la UOC proporciona les eines conceptuals i metodològiques pròpies del pensament crític i filosòfic, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió dels reptes socials, ambientals i polítics del món actual.
El màster de Filosofia forma professionals capaços d'explorar i fer front als grans reptes del món contemporani: els desenvolupaments tecnocientífics (robòtica, digitalització, intel·ligència artificial ...), els reptes ambientalesy ecològics (canvi climàtic, escassetat de recursos ... ) o els sociopolítics (la legitimitat dels sistemes i institucions polítiques, els feminismes, les migracions ...) des d'una aproximació aplicada. L'estudi de la filosofia s'ha convertit en un element enriquidor en els àmbits polític, social, jurídic i tecnocientífic, que afavoreix una mirada transdisciplinar i, alhora, més holística dels problemes del nostre món.
Aquest màster es recolza en una concepció de la filosofia aplicada com a pràctica que desplaça els límits del que és visible i pensable en cada moment històric i en cada context social, i capacita l'estudiant per situar qüestions particulars com problemes comuns.
D'aquesta manera, l'estudiant disposarà de les eines conceptuals i tècniques, pròpies del pensament filosòfic crític, per poder aprofundir en l'anàlisi i l'exploració dels reptes socials, ambientals i polítics del nostre món.
El professional format a la UOC serà capaç de reflexionar sobre el desajust actual entre el real i el possible, entre els fets i els valors, entre el que sabem i el que no sabem realitzant construccions de nous conceptes que obrin la possibilitat d'abordar problemes comuns des d'angles diferents.
Competències:
Competències bàsiques
• Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
• Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
• Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
Competències generals
• Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de la filosofia.
• Realitzar judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) sobre la base de criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), i (c) de manera autocorrectiva i autocrítica.
• Actuar de manera honesta i ètica en el treball acadèmic i professional d'acord amb els codis deontològics vigents.
Competències transversals
• Presentar els resultats d'investigació mitjançant textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents.
competències específiques
• Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, que poden ajudar-nos a comprendre els reptes globals de l'actualitat.
• Qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i aproximacions que ens ofereix la filosofia.
• Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals, i aplicar-los a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
• Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves corrents ideològiques, morals, polítiques, econòmiques, científiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.
• Comprendre i posar en diàleg tradicions filosòfiques no-occidentals amb el pensament filosòfic occidental actual i amb l'anàlisi dels reptes globals d'avui dia.
• Reconèixer i explicitar els supòsits ontològics i epistemològics implícits en els discursos i les pràctiques relatives als reptes contemporanis.
• Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers (interdisciplinarietat).
Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
• Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú
• Titulacions obtingudes en la resta de països
Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú:
Si has cursat un títol universitari oficial a Colòmbia, Equador o Perú pots enviar la documentació d'accés en format digital. Tots els documents hauran de ser en format PDF.
Així, doncs, un cop feta la sol·licitud d'accés a l'estudi que es vol fer, podràs enviar la documentació seguint la ruta del Campus Virtual:
Tràmits / Requisits i documentació d'accés / Per cursar un grau o màster universitari / Documentació per accedir a un màster universitari / He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o en altres països de fora de la Unió Europea
Titulacions obtingudes a Colòmbia (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula de ciutadania.
En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència ).
• Fotocòpia del diploma universitari que acrediti la teva titulació de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• postil·la electrònica del diploma de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària. Si no has fet el tràmit de postil·la del diploma, pots sol·licitar en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia. Recorda que perquè la Cancelleria doni la postil·la, has d'haver legalizadopreviamente el document original en les instal·lacions del Ministeri d'Educació de Colòmbia.
Per a les postil·les expedides abans del 30 de gener de 2001, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i, posteriorment, enviar-la en físic a l'Oficina de Colòmbia, o sol·licitar la postil·la electrònica en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia .
• Constància del Sistema Nacional d'Informació de l'Educació Superior, que acrediti una formació universitària d'un nivell acadèmic de pregrau i amb una durada mínima de sis semestres acadèmics, que pots obtenir en aquesta web amb el codi SNIES del programa cursat.
• Certificat acadèmic personal (història acadèmica amb notes, rècord acadèmic ...) escanejat de la teva titulació de pregrau.
Titulacions obtingudes a Equador (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula d'identitat.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• Fotocòpia de la postil·la del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant l'Oficina de Serviciosmás propera del Ministeri de Relacions Exteriors i Mobilitat Humana del Govern equatorià.
• Constància del registre del títol de tercer nivell en la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT).
Titulacions obtingudes a Perú (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu DNI.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional, degudament signat pel funcionari a càrrec de la Direcció de Documentació i Informació Universitària i Registre de Graus i Títols de la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU). Com el tràmit és per a Espanya, les constàncies expedides per la SUNEDU han de ser annexades amb segell d'unió al document original atorgat per les universitats nacionals.
• Fotocòpia de la postil·la del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant el Ministeri de Relacions Exteriors del Govern peruà.
Constància d'inscripció del diploma de grau acadèmic o títol professional en el Registre Nacional de Graus i Títols del Perú per mitjà de la SUNEDU.
Titulacions obtingudes en la resta de països (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del document d'identitat o del passaport del país d'origen.
• Estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
• Estar legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
o Si el títol s'ha obtingut en un país membre del Conveni de l'Haia (com Mèxic) ha d'incloure la postil·la de l'Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de l'Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la.
o Si el títol s'ha obtingut en un país que no és membre del Conveni de l'Haia cal legalitzar el títol per via diplomàtica. Per fer-ho has de presentar el títol en tres organismes perquè acrediten la validesa del document per mitjà dels seus segells respectius:
? a) Ministeri d'Educació del país emissor del títol;
? b) el Ministeri d'Afers Exteriors del país que va expedir el títol i;
? c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
• Fotocòpia compulsada del certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada permet accedir a estudis superiors de màster o doctorat.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, caldrà presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en el web del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que estan compresos en l'àrea i camp específic de formació del que s'hagi declarat l'equivalència, amb exclusió dels efectes professionals respecte als títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte al que s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
• Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol del meu títol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels posseïdors de títols espanyols que habilitin per a tal exercici.
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
Requisits del curs:
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents de:
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions
• graus de l'àmbit de Multimèdia
També es poden acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació.
Es recomana un nivell de competència d'anglès equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de TIC.
Per cursar el màster és recomanable haver realitzat algun dels estudis:
graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica; graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions; graus de l'àmbit de Multimèdia.
Per titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiant haurà de realitzar fins a un màxim de 18 ECTS de complements de formació.

Temari

Per obtenir la titulació de Màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.
Crèdits obligatoris 39
Crèdits optatius 15
Crèdits de pràctiques externes 0
Crèdits de treball final de màster (6-12) 6
Crèdits de complements de formació 0
Crèdits totals 60
Assignatures:
Assignatures obligatòries
• El problema de la diferència
• El problema de la realitat
• El problema del social
• El problema del sentit
• Reptes tecnocientífics
• Reptes ambientals
• Reptes sociopolítics
• Disseny del treball final
• Treball final de màster

Assignatures optatives
• Seminari: Robòtica i enginyeria genètica
• Seminari: Tecnologies de la informació i internet
• Seminari: Canvi climàtic i antropocè
• Seminari: Consum energètic i sostenibilitat
• Seminari: Distribució i justícia
• Seminari: El subjecte polític i l'emancipació
• Treball final de màster

Competències per a les quals et prepara el curs

L'objectiu formatiu del màster de Filosofia per als Reptes Contemporanis no és produir un tipus específic de professional sinó complementar la formació i / o l'experiència d'origen, desenvolupant competències que puguin ajudar els estudiants en la seva promoció o en l'obertura de nous itineraris professionals i intel·lectuals.

Destinataris

El perfil dels estudiants a qui va dirigit aquest màster són professionals i persones procedents de diferents àmbits disciplinaris que, en les seves pràctiques diàries, s'enfronten a alguns dels reptes globals contemporanis o als seus múltiples derivacions locals.
Aquest màster s'adreça a totes les persones graduades que volen adquirir les competències necessàries per utilitzar el pensament filosòfic com a eina privilegiada per abordar alguns dels reptes socials contemporanis, qüestionant els plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les formulacions estàndard d'aquests problemes, i així ampliar els coneixements, sabers i competències que hagin adquirit en la seva formació anterior.

Requisits

No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat, se'ls podrà suggerir que cursin fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius.
Perfil d'ingrés recomanat:
El màster de Filosofia per als Reptes Contemporanis no s'orienta específica ni exclusivament a estudiants de la carrera de Filosofia. Tampoc s'orienta només a persones que vulguin complementar la seva formació filosòfica prèvia amb una titulació més especialitzada. Per la seva naturalesa transdisciplinar s'adreça a professionals i persones procedents de diferents àmbits i que, en les seves pràctiques diàries, s'enfronten a alguns dels reptes globals contemporanis o als seus múltiples derivacions locals.
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

El màster en línia de Filosofia per als Reptes Contemporanis té per objectiu, com el seu nom indica, proporcionar les eines conceptuals i tècniques del pensament filosòfic crític, per poder aprofundir en l'anàlisi i la comprensió dels reptes socials, ambientals i polítics del nostre món.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Persones amb un alt grau de coneixement dels temes i corrents de la filosofia contemporània i amb capacitat per a relacionar-i / o aplicar-les als reptes més importants de la nostra època. Persones ensinistrades en la interdisciplinarietat, amb capacitat per interactuar i dialogar amb disciplines i sabers diferents als de la seva formació inicial o als de la seva pràctica professional. Persones amb capacitat per qüestionar els punts de vista imperants respecte als reptes de la societat contemporània, així com per replantejar des de perspectives innovadores i originals. Persones capaços de reflexionar, i no només de reaccionar, davant de les disjuntives i els problemes del món contemporani. Persones amb capacitat per a relacionar les qüestions més urgents i immediates de la realitat contemporània, amb temàtiques més fonamentals sobre la naturalesa humana, la vida social o la relació amb el medi ambient i la natura.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajudes i finançament disponibles).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.
Màster Universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X