Grau d'Humanitats (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau d'Humanitats online de la UOC proporciona un coneixement extens i profund de la cultura humanística, que capacita els graduats per a la intervenció crítica en l'entorn cultural i social, per a respondre de manera professional a la gestió cultural i a la potenciació del món del saber en àmbits acadèmics o socials.
D'una banda, el pla d'estudis ofereix una formació interdisciplinària i transversal que aprofundeix en àmbits com la història, l'art, l'antropologia, la filosofia, la cultura clàssica, les ciències socials i polítiques, i la gestió cultural. De l'altra, proporciona una àmplia base científica, metodològica, tecnològica, documental i de gestió i tractament de la informació.
El grau d'Humanitats presta atenció especial a les manifestacions més recents de l'art i la cultura, però també als canvis que comporten les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el sector cultural, camp en el qual la UOC, com a universitat en línia, és pionera i referent mundial. El model d'aprenentatge cooperatiu en xarxa de la UOC capacita l'estudiant per a afrontar els reptes del segle XXI.
Proporciona una bona formació humanística general i polivalent com a base per a accedir a ocupacions de l'àmbit cultural i per a adaptar-se progressivament als nous perfils professionals, amb la formació al llarg de la vida. El mercat cultural és l'àrea econòmica que actualment més creix i més ocupació genera, i la UOC ofereix un itinerari específic sobre gestió cultural que facilita l'accés a estudis de postgrau en aquest camp, amb diverses orientacions.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a elaborar i defensar arguments i també resoldre problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Capacitat per a reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat per a continuar la formació i emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Capacitat de treball en equip i en xarxa en un entorn virtual.
 • Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.
Competències específiques
 • Capacitat per al pensament crític i autocrític.
 • Capacitat per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa (també en un entorn virtual).
 • Capacitat per a reconèixer la tradició cultural pròpia en tota la seva complexitat.
 • Capacitat per a reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 • Capacitat per a llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Capacitat per comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia.
 • Capacitat per a qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors que exerceixen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.
 • Capacitat per a comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.
 • Capacitat per a identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Capacitat per a analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 • Capacitat per a identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
 • Capacitat per a analitzar els textos acadèmics i de l'àmbit professional propi: sintetitzar informació procedent de fonts orals i escrites, reconstruir fets i arguments, i exposar idees.
 • Capacitat per a intervenir críticament en la relació entre cultura i societat des del coneixement del potencial transformador de la cultura i de les produccions culturals.
 • Capacitat per a oferir noves perspectives en la resolució de problemes i reptes en l'àmbit professional.
 • Capacitat per a identificar i explotar una oportunitat amb l'objectiu de fer un projecte viable i sostenible per ell mateix en el si d'una organització existent.
 • Capacitat per a comprendre i assumir els drets fonamentals, els valors democràtics, la cultura de la pau i els principis d'igualtat entre homes i dones, d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Capacitat de domini avançat d'un idioma modern (B2 del marc comú europeu), amb orientació acadèmica i professional.
Competències pròpies de la UOC
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives 42
Pràctiques externes i treball fi de grau 18
Total 240

Primer semestre:
• Història I 6 ECTS.
• Història de l'art I 6 ECTS.
• Llengua, cultura i societat 6 ECTS.
• Competències en TIC a les ciències humanes i socials 6 ECTS.
• Idioma modern I: anglès / francès 6 ECTS.

Segon semestre:
• Pensament filosòfic i científic clàssic 6 ECTS.
• Coneixement i mètode 6 ECTS.
• Idioma modern II: anglès / francès 6 ECTS.
• El món clàssic I 6 ECTS.
• Geografia humana 6 ECTS.

Tercer semestre:
• Introducció a la literatura europea 6 ECTS.
• Llengua llatina 6 ECTS.
• Antropologia social i cultural 6 ECTS.
• Història II 6 ECTS.
• Història de l'art II 6 ECTS.

Quart semestre:
• Història III 6 ECTS.
• Introducció a la literatura anglesa / francesa 6 ECTS.
• Pensament filosòfic i científic modern 6 ECTS.
• Psicologia 6 ECTS.
• Sociologia 6 ECTS.

Cinquè semestre:
• Estètica i teoria de l'art 6 ECTS.
• Ètica i filosofia política 6 ECTS.
• Història IV 6 ECTS.
• Teoria de la cultura 6 ECTS.
• Teoria i sistemes polítics 6 ECTS.

Sisè semestre:
• Seminari A 3 ECTS.
• Seminari B1 3 ECTS.
• Matèries obligatòries d'itinerari 24 ECTS.
• Seminari de preparació per al TFG 6 ECTS.

Setè semestre:
• Treball final de grau 12 ECTS.
• Matèries optatives de itinerario18 ECTS.

Vuitè semestre:
• Matèries d'optativitat lliure 24 ECTS.

 

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Metodologia

El grau d'Humanitats de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, però que pot ajustar-se a les preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: setembre

Objectius

 • Obtenir un coneixement avançat i multidisciplinari de la cultura humanística en tots els vessants: història, literatura, historia de l'art, filosofia, tècniques d'expressió oral i escrita, ciències socials, gestió cultural, etc.
 • Adquirir una comprensió global i interdisciplinària de la realitat social, la cultura i el patrimoni.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de cerca, selecció i recollida d'informació i dades rellevants.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
 • Obtenir una visó transversal de la cultura que capaciti l'estudiant per a establir relacions entre el coneixement i l'expressió artística de diferents èpoques i cultures.
 • Adquirir la capacitat d'emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus social, científic o ètic.
 • Adquirir la capacitat per a definir i liderar projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments i implementar polítiques culturals i institucionals.
 • Obtenir i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Titulació obtinguda

El grau d' Humanitats de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Les sortides professionals relacionades amb el perfil de Formació Humanística s'orienten fonamentalment a llocs de responsabilitat en els quals convingui disposar d'una comprensió global i crítica de la societat, tant en l'Administració pública com en l'àmbit privat, i en institucions docents públiques o privades, com també en altres entorns professionals en els quals sigui important una formació humanística complementària per al desenvolupament del treball que es duu a terme. Aquest itinerari també facilita l'adquisició de les competències necessàries per a treballar en camps determinats de la docència (història, belles arts, disseny...) i la iniciació a la recerca en àmbits d'actualitat amb una mirada interdisciplinària, com també per a treballar en sectors professionals a l'entorn de la producció de continguts ¿o el treball amb continguts¿ en camps com el periodisme, la indústria cultural, el turisme i altres professions i llocs de responsabilitat de les organitzacions.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

Director dels Estudis: Joan Fuster Sobrepere. Directora de Programa: Agnès Vayreda Duran.
Grau d'Humanitats (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X