Grau de Microbiologia

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Biociencias


Presentació


La Microbiologia és la ciència que estudia i utilitza els organismes de dimensions tan petites que, a simple vista, ens resulten invisibles. La diversitat biològica dels organismes és molt més gran que la de la resta dels éssers vius que habiten al nostre planeta. Tenint en compte aquesta diversitat, els microorganismes han estat usats des de temps històrics com a productors i transformadors de substàncies d'interès i, especialment, per produir aliments.

Actualment, en l'era de l'ADN recombinant, els microorganismes aporten les eines bàsiques per al desenvolupament d'estratègies de manipulació genètica i per als estudis de genòmica, proteòmica, transcriptómica, metabolómica i interactómica. A més, també s'usen com a fàbriques cel·lulars per a la producció de productes, per a la millora de processos biotecnològics o com a eines de bioremedio. Les seves aplicacions tenen un ampli abast, estenent-se no només a les ciències mediambientals i a la tecnologia alimentària, sinó també al desenvolupament de la nanotecnologia, les medicines innovadores i altres branques emergents de les ciències biològiques, amb un impacte especialment fort en els estudis sobre l'origen de la vida i en exobiología.

El conjunt d'aplicacions derivades de la Microbiologia reflecteix la demanda actual de la societat de persones amb una formació sòlida en el camp de les ciències microbiològiques que puguin enfrontar-se i superar els nous reptes que actualment es plantegen en molts àmbits.


Formació complementària

La Facultat organitzarà cursos propedéuticos si ho considera necessari.
Règim d'estudi

Temps complet.
Modalitat

Presencial.
Horaris/Torns

Torn de matí i tarda.
Període lectiu

Semestral.
Idioma

Català, castellà i anglès.
Tipus d'avaluació


La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals


Cada curs té programades assignatures de pràctiques, en les quals l'estudiant desenvolupa l'habilitat de treballar en el laboratori i aprèn a integrar els resultats experimentals.
L'assignatura optativa Prácticum, de 12 crèdits, ofereix a l'estudiant la possibilitat de fer una estada en una empresa o en un centre docent.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Séneca).
Programa propi de la UAB amb universitats de tothom.
Preu vigent per crèdit

19,45 euros

Competències generals


Demostrar que coneixen, de manera integrada, el conjunt dels éssers vius i que posseeixen un profund coneixement bàsic i aplicat dels microorganismes i de les bases conceptuals, metodologies i tècniques instrumentals que s'apliquen al seu estudi.
Aplicar els coneixements adquirits en diferents sectors industrials, ambientals i tecnològics, en hospitals i laboratoris d'anàlisis, en centres d'investigació i desenvolupament i en ens de les administracions públiques, així com en qualsevol activitat que requereixi un bon coneixement dels microorganismes i les seves aplicacions.
Elaborar i executar treballs de recerca en l'àmbit de les biociencias, en particular de la microbiologia, i analitzar i interpretar els resultats obtinguts.
Transmetre idees, coneixements i resultats sobre les ciències de la vida i, en particular, sobre els diferents àmbits de la microbiologia, ja sigui oralment o per escrit, i tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per prosseguir la seva formació en diferents especialitats científiques i tecnològiques del camp de les biociencias i afins.


Competències transversals


Instrumentals

Utilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de Microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.
Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
Identificar i resoldre problemes.
Dissenyar experiments i interpretar els resultats.
Saber comunicar oralment i per escrit.


Interpersonals

Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització i planificació i de presa de decisions.
Saber treballar individualment, en grup, en equips de caràcter multidisciplinari i en un context internacional.
Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació a l'entorn social.
Compromís ètic.


Sistémicas

Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
Adaptar-se a noves situacions.
Desenvolupar la creativitat i la iniciativa.
Mostrar esperit emprenedor i exercir lideratge.
Conèixer i aplicar les normes de seguretat i qualitat en Microbiologia.
Sensibilització cap a temes mediambientals, sanitaris i socials.


Sortides professionals


Un microbiólogo/loga és un/a científic/al fet que estudia la biologia dels microorganismes, les seves interaccions amb l'espècie humana, amb altres éssers vius i amb el medi ambient, així com les aplicacions dels microorganismes.
La microbiologia abasta diferents àmbits des de la fisiologia microbiana, fins a la microbiologia ambiental, o la virologia i la microbiologia clínica.

Les tasques que estan capacitats per fer els professionals de la microbiologia són extraordinàriament variades, a continuació es detallen algunes per sectors:

Salut Humana: Aïllar i identificar microbis patògens en aigües, aliments, etc.
Sector Mediambiental: Analitzar la diversitat microbiana de qualsevol ambient natural, analitzar la contaminació ambiental i la qualitat de les aigües, etc.
Sector Agroalimentari: Estudiar el paper beneficiós dels microorganismes que intervenen en l'elaboració d'aliments. Participació en l'elaboració de nous productes alimentaris i d'aliments funcionals, etc.
Sector Industrial: Modificar i millorar genèticament els microorganismes d'interès industrial, controlar les fermentacions industrials, etc.
Sector de l'ensenyament.
Investigació bàsica, etc.

Destinataris

Perfil d'ingrés


L'estudiant que vulguin cursar aquests estudis ha de tenir una bona formació cientificotècnica, en l'àmbit de ciències de la vida o de la salut.

El grau es dirigeix a estudiants interessats a conèixer els microorganismes, estudiar la seva biologia i a descobrir quins són les seves relacions amb els altres organismes i com afecten a les nostres vides i al nostre planeta.

També es dirigeix a estudiants amb un interès professional en l'àmbit de la investigació bàsica o al món de la indústria agroalimentària, farmacèutica, mediambiental, de diagnòstic i en el sanitari (humà, animal i vegetal), tant en el seu vessant de producció i anàlisi com d'investigació i desenvolupament relacionats amb la microbiologia.


Grau de Microbiologia
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X