Grau de Traducció i Interpretació

1094 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Grau de Traducció i Interpretació
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Traducció i Interpretació


Presentació


La professió de traductor i intèrpret s'exerceix en molts àmbits de la vida social i requereix l'aplicació de diverses modalitats de traducció i interpretació en diferents combinacions lingüístiques així com en dos sentits: traducció directa i inversa. Aquest grau cobreix aquestes exigències.

Les modalitats fonamentals de la traducció i la interpretació són: la traducció escrita, audiovisual, localització, traducció a vista, interpretació bilateral i la interpretació consecutiva tant en àmbits tradicionals i consolidats (traducció especialitzada i editorial) com en àmbits més nous al nostre país (traducció i interpretació en hospitals, centres educatius, jutjats, etc.).

L'objectiu del grau de traducció i interpretació és proporcionar aquesta formació en les modalitats i àmbits fonamentals de la traducció i la interpretació; i en aquest sentit, es proposen quatre itineraris formatius: traducció especialitzada (textos jurídics, financers, tècnics i científics), traducció editorial, interpretació i traducció social i institucional.


Modalitat

Presencial.
Període lectiu

Anual
Idioma


Castellà, català, anglès, francès, alemany, portuguès, italià, rus, àrab, xinès, japonès i, eventualment, coreà, polonès, indi i grec modern.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.
Pràctiques professionals

Assignatura optativa de pràctiques externes.
Preu vigent per crèdit

13,75 euros

Competències

Competències generals


Demostrar que tenen coneixements en les modalitats fonamentals de traducció i interpretació (traducció escrita, traducció audiovisual, localització, traducció a la vista, interpretació bilateral i interpretació consecutiva) en àmbits tradicionals i consolidats de la pràctica professional (traducció especialitzada i editorial) i en àmbits més nous al nostre país com la mediació social (traducció i interpretació en institucions com a hospitals, centres educatius, jutjats, etc.).
Aplicar, de manera professional, coneixements en els camps de la traducció de textos especialitzats i del sector editorial, la interpretació (traducció a la vista, interpretació bilateral i consecutiva), i la traducció i interpretació social i institucional, i demostrar les competències necessàries per a la resolució de problemes dins d'aquestes àrees.
Reunir i interpretar dades rellevants relatives a les diverses modalitats i àmbits de la traducció i la interpretació per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre les situacions de contacte lingüístic i cultural, el paper del traductor i de l'intèrpret en la societat, i les seves responsabilitats socials i ètiques.
Transmetre informació, idees, problemes i solucions relatius a les diverses modalitats i àmbits de la traducció i la interpretació tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
Aplicar les seves competències per emprendre, amb un alt grau d'autonomia, estudis posteriors per a l'especialització professional en algun dels camps de la traducció especialitzada.

Competències transversals


Treballar en equip.
Dissenyar i gestionar projectes.
Raonar críticament.
Treballar en un context multicultural.
Aprendre de manera estratègica, autònoma i contínua.
Treballar de manera ètica.

Competències específiques


Comprensió i elaboració de textos escrits i orals en llengua A.
Comprensió i elaboració de textos escrits i orals en un idioma estranger per poder-los traduir i interpretar.
Aplicar coneixements culturals, temàtics i literaris per poder traduir i interpretar.
Dominar els aspectes relacionats amb l'evolució històrica, els fonaments teòrics i els lingüístics en la traducció i la interpretació.
Demostrar que es coneixen els condicionaments, agents i institucions que intervenen en la traducció i la interpretació.
Utilitzar els recursos tecnològics, de documentació i terminològics per poder interpretar i traduir.
Dominar els principis metodològics i els aspectes professionals que regeixen la traducció i la interpretació.
Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats, de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals...), de traducció a la vista, d'interpretació bilateral o d'interpretació consecutiva.
Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional relacionat amb la traducció o la interpretació.

Sortides professionals


Els principals sectors d'ocupació són:

Traducció tècnica i jurídic-administrativa en empreses comercials, bufets d'advocats i organismes internacionals.
Interpretació en organismes nacionals i internacionals (ONU, UNESCO) o en empreses amb relacions internacionals.
Ensenyament, tant en centres públics com a privats.
Interpretació en congressos, exposicions i agències turístiques.
Traducció literària o correcció lingüística en empreses editorials.
Doblatge i subtitulació en els mitjans audiovisuals i multimèdia.
Mediació lingüística i cultural en institucions públiques o privades.

Destinataris

Perfil d'ingrés


Els estudiants han de tenir, en l'idioma B que desitgin cursar (anglès, francès o alemany), un nivell mínim corresponent al nivell B1 (per a francès i alemany) i B2 (per a anglès), del Marc comú europeu de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació.

Criteris, condicions o proves d'accés especials:

Els estudiants que triïn francès o alemany com a idioma B hauran d'acreditar els seus coneixements mitjançant certificació expedida per un organisme competent o, en defecte d'això, presentar-se a una tutoria de professors de la FTI per determinar aquests coneixements.
Els estudiants que triïn anglès com a idioma B faran una prova d'accés realitzada en la FTI per determinar si tenen el nivell adequat.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau de Traducció i Interpretació
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X