Màster Universitari de Traducció i Tecnologies (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
Converteix-te en un professional de la traducció, adquireix habilitats tecnològiques i amplia el teu horitzó professional
  • Adaptat a les noves demandes del mercat de la traducció
  • Docents amb experiència reconeguda
  • Pràctiques presencials o virtuals
El màster universitari en línia de Traducció i Tecnologies proporciona els coneixements i les eines necessàries tant conceptuals com tecnològiques implicades en la traducció especialitzada.
El màster de Traducció i Tecnologies forma professionals amb excel·lents coneixements de les eines tecnològiques que ajuden a la feina del traductor. També proporciona un ampli coneixement dels processos i recursos implicats en la traducció especialitzada.
La professió de traductor presenta oportunitats reals de treball donada la situació econòmica actual del nostre entorn més proper. Les exportacions suposen un volum important de les traduccions, ja sigui per la necessitat de traduir manuals, instruccions o especificacions tècniques, com per la necessitat de traduir documents i correspondència comercial.
El traductor es beneficia també de l'marcat caràcter global del mercat de la traducció, la qual cosa fa possible oferir serveis relacionats a nivell mundial. El màster que proposem prepara els alumnes per treballar en aquest mercat global.
A més, amb l'alt contingut tecnològic que proporciona aquest màster online, els nostres alumnes adquireixen una alta qualificació tecnològica i de gestió de la informació que exigeix avui l'exercici de la professió.
Aquest màster de Traducció i Tecnologies presenta la doble vessant professionalitzador i de recerca. Els alumnes que segueixin l'itinerari de recerca podran accedir a estudis de doctorat.
Competències:
• Els estudiants que cursin aquest màster universitari hauran de assolir les següents competències:
• Obtenir els requisits, objectius i propòsits del client o destinatari de la traducció i complir les instruccions, els terminis de lliurament i compromisos, tant de forma individual com formant part d'un equip.
• Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades en aquests problemes i justificar les pròpies solucions de traducció.
• Identificar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques així com les convencions gràfiques i tipogràfiques de la llengua A i de la llengua B i aplicar solucions apropiades de traducció.
• Identificar la funció i el significat de les variacions de la llengua (social, geogràfica, històrica, estilística) i obtenir solucions apropiades de traducció.
• Analitzar la macroestructura d'un document i la seva coherència global, així com extreure i resumir la seva informació essencial.
• Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció.
• Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia.
• Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.
• Aplicar les tècniques i metodologies pròpies de la investigació científica en l'àrea de la traducció i tecnologia.
• Dominar les destreses vinculades a l'elaboració, presentació i defensa pública d'un projecte de traducció o un projecte d'investigació en l'àrea de la traducció.
• Desenvolupar habilitats interpersonals per al treball en entorns professionals tant presencials com virtuals.
Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació corresponent i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

Temari

Per obtenir aquesta titulació de màster universitari de Traducció i Tecnologies, l'estudiant ha de superar els 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
obligatòries 20
optatives 25
pràctiques maig
Treball final de màster 10
total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries Crèdits:
• Problemes recurrents de la traducció maig
• Comunicació acadèmica i especialitzada maig
• Introducció a la traducció especialitzada maig
• Traducció i tecnologies maig
• Pràctiques maig
• Treball final de màster 10
Assignatures optatives Crèdits:
• Gestió de projectes de traducció maig
• Traducció tècnica maig
• Eines professionals de traducció assistida maig
• Localització de programari 5
• Traducció audiovisual 5
• Introducció al desenvolupament d'aplicacions web 5
• Metodologia i disseny de la recerca 5
• Recerca en tecnologies de la traducció maig
• Recerca en lingüística, comunicació i traducció maig

Destinataris

El màster de Traducció i Tecnologies està dirigit a professionals de la traducció en actiu, a llicenciats o graduats en traducció, filologies, lingüística i àrees relacionades, i també a tècnics i professionals d'àrees amb necessitats de difusió multilingüe (enginyers, advocats, economistes, metges, etc.) amb sòlids coneixements de llengües.
El perfil de formació del títol proposat és doble, professionalitzador i de recerca.
Com perfil professionalitzador, pretenem formar traductors amb una formació tècnica i un domini de les eines tecnològiques molt profund. A més del perfil de traductor tècnic en si, formem també altres perfils relacionats amb la traducció, com a gestor de projectes, localitzador i traductor audiovisual.
El perfil d'investigació formarà investigadors capaços de participar en projectes d'investigació relacionats amb la traducció especialitzada, amb dos focus principals, la tecnologia i la lingüística. Els estudiants que finalitzin el màster amb orientació en investigació podran començar els seus estudis de doctorat en l'àrea de la traducció especialitzada o afí.

Requisits

Coneixements previs
Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Es requereix un nivell de competència en llengua catalana o espanyola equivalent al C2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües, en funció de l'idioma en què es cursi el màster.
Es recomana un nivell de competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Per cursar aquest màster universitari, és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• grau en Traducció i Interpretació (i antiga llicenciatura),
• grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (i antiga llicenciatura).

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't!

Objectius

• Formar persones expertes en l'àmbit de la traduccióncon un ampli coneixement tècnic i domini d'eines tecnològiques capaços d'aportar solucions amb la reflexió, l'anàlisi, la identificació i definició dels elements significatius propis d'un gènere textual especialitzat d'acord amb les seves característiques i terminologia. Un professional capaç de produir continguts especialitzats.
• Dotar l'estudiant dels coneixements necessaris per dur a terme una gestió de grans projectes de traducció aplicant les estratègies de cerca més útils segons la valoració de la seva fiabilitat i identificant els problemes i les dificultats habituals en la traducció especialitzada, sent capaç d'aplicar les estratègies de resolució més adequades per a la seva resolució.
• Preparar un professional coneixedor de les tecnologies i dominador de les eines i els processos relacionats amb la traducció assistida, així com a coneixedor del funcionament de sistemes de traducció automàtica.
• Formar persones investigadores en el camp de la traducció que puguin emprendre posteriorment estudis de doctorat.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Pràctiques

5 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores de pràctiques i 25 hores de docència per completar les PAC i la memòria de pràctiques.

Perspectives laborals

El màster universitari de Traducció i Tecnologies aposta per la formació de dos perfils, un professionalitzador, tant per a professionals de la traducció en actiu com per a professionals d'altres àmbits que vulguin orientar la seva trajectòria professional cap a l'àmbit de la traducció, i un segon perfil de investigació. El perfil professionalitzador pretén formar traductors amb una formació tècnica i amb un domini profund de les eines tecnològiques. Es fomenta aquest perfil professional amb l'assoliment de diverses competències que preparen l'estudiant per sortides professionals com a traductor autònom o en àmbits més especialitzats. El perfil de recerca està centrat en formar investigadors capaços de participar en projectes d'investigació relacionats amb la traducció especialitzada amb dos focus diferents, la tecnologia i la lingüística, donant la possibilitat de començar uns estudis de doctorat en l'àrea de la traducció.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Direcció acadèmica: Antonio Oliver González.
Màster Universitari de Traducció i Tecnologies (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X