Màster en Assessorament Financer i Gestió Patrimonial

1085 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Assessorament Financer i Gestió Patrimonial
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
Preu 6.500 €

Descripció

Durant els últims anys un dels sectors econòmics que ha patit una major transformació ha estat el financer en general, i en particular els mercats financers. Els factors principals que han induït aquest canvi són la liberalització, desregulació i internacionalització dels mercats financers d'una banda, i el fort desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació per un altre.
Això ha donat lloc a un profund canvi en el model de gestió bancària, un espectacular creixement de les inversions financeres i un augment dels productes financers que es poden comercialitzar.
El Màster en Banca, Mercats Financers i Gestió Patrimonial té com a objectiu formar professionals de l'assessoria i gestió d'inversions financeres que coneguin les últimes tendències en mercats financers, sàpiguen on és millor invertir en cada moment i puguin assessorar als seus clients sobre els diferents productes financers en funció de les seves necessitats.

Temari

Mòdul de Banca i Mercats Financers
 • L'entorn macroeconòmic.
 • Principals indicadors econòmics.
 • Cicles econòmics i cicles financers.
 • Indicadors anticipats i indicadors retardats.
 • Indicadors econòmics a Espanya i la Unió Europea.
 • Indicadors econòmics als EUA
 • Indicadors econòmics en altres països.
 • Gestió de l'oficina bancària.
 • Els estats financers de les entitats financeres.
 • La planificació estratègica a l'oficina bancària.
 • Clients, mercats i productes.
 • Pla d'acció comercial.
 • Noves tecnologies: banca en línia i banca mòbil.
 • Màrqueting financer.
 • Eines i objectius del màrqueting financer.
 • Màrqueting de la banca al detall.
 • Màrqueting de la banca d'empresa.
 • Màrqueting de la banca privada.
 • Màrqueting online.
 • Tècniques de venda.
 • Assessorament i planificació financera.
 • El client i l'assessoria financera.
 • Establiment de la relació client-planificador.
 • Determinació d'expectatives.
 • Tipologia de l'inversor.
 • Banca personal, banca de productes, Banca Privada.
 • Serveis: Corredoria, Assessorament financer, Gestió discrecional, Family Office, Financial Planning.
 • Tècniques quantitatives.
 • Càlcul financer.
 • Càlcul estadístic.
 • Productes financers. Renda fixa i renda variable
 • Actius de renda fixa. Renda fixa privada.
 • Actius de renda fixa. Deute públic.
 • Valoració dels actius de renda fixa.
 • Actius de renda variable.
 • Valoració d'accions: Anàlisi tècnica.
 • Valoració d'accions: Anàlisi fonamental.
 • Instruments i mercats financers.
 • Sistema financer nacional i internacional.
 • Mercats monetaris.
 • Mercats de capitals.
 • Mercat de divises.
 • Mercats d'instruments derivats.
Mòdul de Gestió Patrimonial
 • Fons i societats d'inversió immobiliària.
 • Fons d'inversió mobiliària.
 • Fons d'inversió immobiliària.
 • Fons d'inversió lliure.
 • Altres tipus de fons d'inversió.
 • SIM, SICAV i SIMCAV.
 • Anàlisi i selecció de fons d'inversió.
 • Gestió alternativa i Hedge Funds.
 • Productes banca-assegurances: Plans de pensions, Rendes vitalícies, Unit Linked, etc.
 • Estils de gestió.
 • Productes financers derivats.
 • Contractes de futurs.
 • Tipologia de contractes de futurs.
 • Funcionament dels mercats de futurs.
 • Estratègies d'inversió en els mercats de futurs.
 • Futurs no financers.
 • Futurs sobre borsa.
 • Futurs sobre tipus d'interès.
 • Futurs sobre divises.
 • Les opcions: concepte i modalitats.
 • Valoració de les opcions.
 • Estratègies simples d'inversió amb opcions.
 • Estratègies complexes d'inversió amb opcions.
 • Productes financers derivats.
 • Operacions de permuta financera: Swaps.
 • Forward Rate Agreement: FRAS
 • Altres productes derivats. Caps, Floors, Collars.
 • Assegurances i estratègies de jubilació.
 • tècnica asseguradora
 • cobertures personals
 • Assegurança de vida
 • Assegurança d'accidents
 • Assegurances de Malaltia
 • Plans d'assegurances per a empreses
 • Planificació de cobertures personals
 • Assegurances de danys i contra el patrimoni
 • Plans i Fons de Pensions.
 • Planificació de la jubilació.
 • Opcions de reemborsament i rescat.
 • Definició d'estratègies de jubilació
 • Planificació immobiliària.
 • La inversió immobiliària.
 • Productes hipotecaris i mètodes d'amortització.
 • Planificació fiscal.
 • Marc tributari.
 • Fiscalitat de les operacions financeres.
 • Planificació fiscal.
 • Gestió de carteres.
 • Objectius i limitacions de la gestió de carteres.
 • Etapes en la gestió de carteres.
 • El binomi rendibilitat - risc.
 • El model de Markowitz.
 • El model de Sharoe.
 • El model d'arbitratge.
 • Altres models.
 • La mesura de la performance de les carteres.
 • Legislació, normativa i ètica.
 • Normativa i compliment.
 • Directives europees.
 • Altres directives internacionals.

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa. 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: novembre 2018.

Objectius

Proporcionar als participants una sòlida formació en mercats i productes financers, tant des del punt de vista nacional com internacional Conèixer totes les possibilitats d'inversió que estan a l'abast dels inversors. Aprofundir en la gestió eficient d'una oficina bancària i patrimonial. A més, les noves tecnologies jugaran un paper essencial en el procés de formació dels nostres participants amb el mòdul de banca en línia i banca mòbil on podran posar en pràctica les últimes tendències del mercat que ha experimentat un important auge durant l'última dècada. També es comptarà amb un programari de simulador de borsa present dins el mòdul d'Instruments i Mercats financers que després es complementarà amb els mesuraments de rendibilitat i risc en el mòdul de Gestió de Carteres.

Titulació obtinguda

Certificacions de l'EFPA (European Financial Planning Association) Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Assessorament Financer i Gestió Patrimonial
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X