Màster d'Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model Child Life

1088 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat de Barcelona
Màster d'Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model Child Life
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster de Child Life, model d'atenció centrat en el nen, l'adolescent i la família, pretén formar professionals de l'àmbit assistencial clínic i psicosocial en pediatria perquè siguin capaços de desenvolupar aquest model d'atenció.
El màster està organitzat pel campus docent de Sant Joan de Déu, conjuntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu, i té titulació de la Universitat de Barcelona. El campus docent té més de vint anys d'experiència en l'organització de cursos de postgrau i màsters, tant propis com de la Universitat de Barcelona.
Els programes Child Life s'han convertit en estàndard en la majoria dels grans centres pediàtrics d'Amèrica del Nord, i fins i tot en algunes unitats d'hospitalització pediàtrica dins dels hospitals generals per fer front a les situacions que produeixen patiment i ansietat a causa de la malaltia i els cures de salut. L'especialista en Child Life se centra en les fortaleses i el sentit de benestar dels nens, així com en la promoció del seu desenvolupament òptim, i pretén reduir al mínim els efectes adversos després de l'experiència en els entorns potencialment estressants (especialment l'hospitalització , però també en altres casos).
Aquesta titulació té un doble vessant: professionalitzador i de recerca. Quant a la vessant professionalitzadora, es justifica per la necessitat de professionals sanitaris i de l'àmbit psicosocial en pediatria, sobretot en el marc hospitalari, en el model d'atenció centrat en el nen, l'adolescent i la família. Paral·lelament, el màster també té la finalitat de formar professionals amb competències per investigar en el context de la malaltia i l'atenció pediàtrica.
Actualment, a Espanya no hi ha cap programa de formació universitària de grau, postgrau o màster en aquesta línia. No obstant això, als Estats Units hi ha una llarga tradició acadèmica que s'imparteix a diverses universitats i institucions d'educació superior. És evident que, amb el pas del temps, la necessitat de regulació acadèmica arribarà també als hospitals europeus i, concretament, als hospitals espanyols.

Temari

El curs està dissenyat en format de màster presencial amb un total de 60 crèdits ECTS. Té una durada d'un curs acadèmic i està estructurat de la següent manera:
• Matèries obligatòries: 5
• Matèries optatives: 4, de les quals cal cursar 2
• Pràctiques externes obligatòries
• Treball final de màster
continguts:
Tipologies de malalts pediàtrics:
• El malalt pediàtric quirúrgic. Procés d'hospitalització.
• El malalt pediàtric crònic.
• El malalt pediàtric agut crític.
• El malalt pediàtric general: tècniques i procediments més habituals durant l'hospitalització.
• Terminologia mèdica i assistencial.

Complements formatius:
Ja que algunes de les titulacions no tenen formació específica en aspectes fonamentals de l'àmbit assistencial, cal garantir l'anivellament en continguts comuns necessaris per a un desenvolupament òptim dels estudis.

S'ofereix com a complement formatiu una assignatura de 6 crèdits que es cursa de forma intensiva abans del començament del màster, durant el mes de setembre. Està dissenyada exclusivament per als estudiants del màster.
Assignatura: Infància i Patologies (6 crèdits).

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per a integrar coneixements sobre el context actual de l'hospitalització pediàtrica, desenvolupant el Child Life com a model d'atenció centrat en nens, adolescents i famílies. Capacitat per reconèixer i valorar les diferents situacions d'estrès que presenten els nens, els adolescents i les seves famílies durant el procés d'hospitalització, o de realització de proves i tècniques metge-sanitàries, i al llarg de les diferents etapes del procés evolutiu. Capacitat per fer una anàlisi dels models de cures tradicionals que permetin dissenyar noves intervencions terapèutiques per millorar la pràctica professional. Capacitat per identificar i aplicar els mètodes i procediments d'investigació en ciències de la salut, adequats al model d'atenció Child Life. Capacitat per aplicar tècniques de gestió, direcció i avaluació d'equips d'atenció a infants, adolescents i famílies, interdisciplinaris o multiprofessionals.

Destinataris

Perfil d'accés:
El màster està dirigit a titulats amb formació universitària:

1. Professionals de l'àmbit sanitari (infermeria, psicologia, fisioteràpia, medicina, logopèdia, etc.) que vulguin desenvolupar el model d'atenció Child Life en la seva pràctica diària.

2. Professionals d'altres àmbits (educació, treball social, educació social, pedagogia, etc.) que vulguin aplicar o adaptar el model Child Life.

Tot i que es tracta d'un perfil d'accés ampli, considerem que molts d'aquests graduats (o similars) poden tenir molt d'interès en l'àmbit assistencial pediàtric, tant per al seu estudi com per treballar com a professionals. En aquest sentit, entenem que amb els complements formatius dissenyats poden accedir sense dificultat a la titulació i adquirir les competències i els resultats d'aprenentatge proposats.

La Comissió de Màster també pot considerar (en funció de la disponibilitat de places) l'acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb altres estudis de graduat o llicenciat que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en aquest àmbit.

Pel que fa a les competències lingüístiques, l'estudiant ha de dominar el castellà o el català.

Requisits

Requisits generals:
Títol universitari oficial espanyol.
Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia per part de la Universitat de Barcelona que els estudis cursats corresponen a una formació equivalent a la dels títols universitaris oficials espanyols.
Requisits específics:
Titulacions d'accés directe que no requereixen cursar complements formatius:

Diplomats i graduats en Infermeria
Llicenciats i graduats en Psicologia
Diplomats i graduats en Fisioteràpia
Llicenciats en Medicina i Cirurgia
Titulacions afins que requereixen cursar complements formatius:
Llicenciats i graduats en Pedagogia
Diplomats i graduats en Educació Infantil i Primària
Diplomats i graduats en Logopèdia
Diplomats i graduats en Treball Social
Diplomats i graduats en Educació Social

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Les metodologies docents que s'utilitzaran durant el desenvolupament del màster són les següents: Treball presencial: Classes magistrals, conferències, seminari, treball en grup, exercicis pràctics, simulació clínica, pràctiques. Treball tutelat: Estudi de casos, estudis d'aplicació, elaboració de projectes. Treball autònom: Recerca d'informació, treball escrit.

Idiomes en els quals s'imparteix

Idioma de docència: català i castellà.

Objectius

• Assolir una formació adequada com a professionals que intervenen en el procés d'atenció al pacient pediàtric per ser competents en l'àmbit de les cures centrats en la família i en el model d'atenció Child Life, i ser capaços de dissenyar i gestionar plans de cures que fomentin la participació del malalt i les seves famílies.
• Assolir una formació adequada com a professionals competents per dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes d'investigació sobre l'experiència de la malaltia pediàtrica i els resultats en l'aplicació del model Child Life.
• Assolir una formació adequada com a professionals competents per liderar i coordinar equips interdisciplinaris que apliquin el model d'atenció centrat en la família i el Child Life.
• Analitzar i interpretar de manera crítica la pràctica assistencial i les necessitats canviants de la societat, així com els recursos disponibles, per ser capaços de proposar canvis teòrics i metodològics de la pràctica assistencial.
• Conèixer les bases teòriques i metodològiques, així com els instruments de treball necessaris, per implementar plans de cures basats en el model de l'Child Life.
• Actuar de manera ètica i legal, complint amb el codi deontològic, tant en l'aprenentatge clínic al llarg de la formació com en el desenvolupament professional.

Titulació obtinguda

Màster en Atenció Emocional al Nen Hospitalitzat, segons el Model Child Life.

Pràctiques

Les pràctiques clíniques es realitzaran a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues, únic hospital pediàtric d'Espanya on es desenvolupa el model Child Life.

Perspectives laborals

Les sortides laborals se situen d'entrada als hospitals infantils i els serveis de pediatria dels hospitals generals, com a figures a dedicació completa en aquesta disciplina o com a formació complementària d'infermeres o psicòlegs. També s'adreça a altres professionals que treballen en l'àmbit assistencial que puguin aplicar els coneixements en la pràctica habitual del seu treball. En un futur, es poden obrir perspectives laborals en l'àmbit de l'atenció primària. També es generaran possibilitats en l'àmbit educatiu com a docents en currículums del sector de la salut. La incorporació de la disciplina Child Life en l'atenció pediàtrica als hospitals serà cada vegada més important. Si bé és cert que en l'actualitat és encara una figura amb poca presència, la seva incorporació a la pràctica habitual serà progressiva com ho van ser en el seu moment els dietistes, logopedes, els terapeutes diversos i altres disciplines que avui dia són habituals.

Promocions

Beques i ajudes disponibles.

Professorat

Gemma Claret Teruel. Ana Isabel Curcoy Barcenilla. Eva Domènech Elizalda. Yolanda Fernández. Anna Forés Miravalles. Sabel Gabaldón Fraile. Amèlia Guilera Roche. Bárbaro Hurtado Pardos.
Màster d'Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model Child Life
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Sol·licita informació
X