Màster en Canvi Climàtic

Màster
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Objectiu general:
• Formar professionals multidisciplinaris en canvi climàtic capaços d'elaborar projectes i dissenyar estratègies per al desenvolupament sostenible en comunitats vulnerables.

Objectius particulars:
• Entendre l'enfocament del desenvolupament sostenible en les seves dimensions natural, política, territorial i socioeconòmica.
• Conèixer els convenis i tractats existents entre estats que estableixen les polítiques de gestió orientades a la sostenibilitat, destacant la preocupació per aquests temes, en particular del canvi climàtic, en les polítiques internacionals.
• Comprendre la magnitud i la importància de les transformacions que a nivell global afecten el funcionament del planeta com a conseqüència de les activitats antròpiques producte del desenvolupament.
• Analitzar el panorama actual i els processos de transformació a Europa, Amèrica Llatina i el Carib des del punt de vista del desenvolupament sostenible.
• Descriure els contaminants atmosfèrics derivats de l'ocupació de combustibles fòssils, en particular, les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH).
• Identificar el marc regulador en matèria atmosfèrica que li és d'aplicació a l'empresa.
• Conèixer les mesures de control preventives i de final de línia dels processos industrials.

Enviament de la documentació
El material del Màster en Canvi Climàtic es remet periòdicament de manera progressiva. D'aquesta manera, l'alumne podrà anar rebent la documentació actualitzada als últims esdeveniments sorgits en aquest camp.

Sistema d'avaluació
Cadascuna de les assignatures que componen el programa s'avalua mitjançant la realització d'un test, ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual.
La nota final del Màster en Canvi Climàtic consistirà en la mitjana de les diferents avaluacions tipus test realitzades per assignatura (virtual o tradicional) o bé la nota de l'examen de recuperació corresponent si fos el cas.
És requisit imprescindible per al'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna d'aquestes parts per separat.

Temari

Part: Marc Teòric i Conceptual
1. Introducció al desenvolupament sostenible
2. Tractament d'efluents gasosos
3. Gestió de residus
4. El cicle de l'aigua
5. Recursos naturals
6. Contaminació de sòls
7. Gestió ambiental a l'empresa
8. Avaluació de l'impacte ambiental
9. Anàlisi de cicle de vida del producte i petjada de carboni
10. Gestió del risc i educació ambiental
Part: Canvi Climàtic
1. Acords, negociacions i instruments sobre canvi climàtic
2. Vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic
3. Mitigació del canvi climàtic
4. Ciència i política del canvi climàtic
5. 3a Part: Metodologia de la Investigació Científica i Projecte Final de Màster o Tesi de Grau
6. Finalment, l'estudi de la Metodologia d'Investigació Científica i l'elaboració del Projecte Final de Màster, constitueixen una aplicació pràctica de les nocions apreses per l'estudiant en les etapes anteriors.
3r part: Metodologia d'Investigació Científica
L'assignatura de Metodologia de la Investigació Científica (5 crèdits) presenta les etapes del procés d'investigació i les seves tècniques, amb el propòsit que l'estudiant tingui un acostament amb el mètode científic i li faciliti generar aportacions dins del seu camp de treball.
Projecte Final de Màster
Finalment, l'última part està destinada a la realització del Projecte Final de Màster (15 crèdits). Es tracta d'un treball d'investigació sobre algun dels temes d'interès per a l'alumne, relacionats amb l'àmbit de l'escalfament global. La seva naturalesa pot ser teòrica i / o pràctica d'acord a les directrius establertes per a la seva realització.

Destinataris

Està dirigit a titulats universitaris de grau mitjà o superior que, per les seves característiques personals o per la seva experiència, poden desitjar una formació de qualitat en aquest àmbit.

Metodologia

Modalitat: A Distància i amb campus virtual.

Titulació obtinguda

Programa titulat per diverses universitats de la xarxa de FUNIBER com la Universitat Europea de l'Atlàntic, Universitat Científica del Sud (UCSUR) i per la Universitat Internacional Iberoamericana.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del programa Màster en Canvi Climàtic són les següents: ? Diagnòstic, planificació i elaboració d'estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic ? Projectista de disseny i dimensionat d'instal·lacions energèticament eficients, gestió i manteniment ? Serveis de consultoria ? Tècnics d'oficina de canvi climàtic ? Gestió ambiental ? Docència

Promocions

Possibilitat de sol·licitar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Tots els alumnes matriculats (tradicional o virtual) reben el material per a l'aprenentatge en format paper, així com un nom i una clau d'accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera, els alumnes el seguiment sigui tradicional, si bé no podran realitzar els exàmens per mitjà del Campus Virtual, tenen la possibilitat de gaudir dels fòrums ambientals, documents d'interès, accés a treballs i casos pràctics, contactes amb altres estudiants , etc.
Màster en Canvi Climàtic
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X