Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Cures crítiques i intensives

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

Aquest màster persegueix establir les bases del coneixement de les cures crítiques i intensives intrahospitalàries i ensenyar a l'alumne els coneixements, habilitats i aptituds bàsiques per a l'exercici d'una tasca assistencial qualificada, professional que proporcionarà cures a persones amb problemes de salut en situació crítica, d'alt risc o en fase terminal, agilitant la presa de decisions mitjançant una metodologia fonamentada en els avenços produïts en el camp de les cures de la salut, l'ètica i l'evidència científica aconseguida a través d'una activitat investigadora directament relacionada amb la pràctica assistencial.La realització d'aquest màster proporciona les següents competències professionals:

 • Desenvolupar la seva activitat professional dins de totes les Unitats de Cures amb els malalts aguts en situació crítica, compreses en l'àrea d'atenció al malalt crític (intensius generals, cardíaca, coronàries, postoperatòries, semicrítics).

 • Desenvolupar l'activitat professional en situació crítica en totes les unitats d'hospitalització.

 • Capacitat per reconèixer el rol professional en una unitat de cures intensives: responsabilitats i funcions de la professió sanitària.

 • Capacitat per respondre a les necessitats d'atenció dels infants, realitzant plans de cures adequades, segons el coneixement científic actualitzat.

 • Liderar consultes hospitalàries i domiciliàries que ofereixen cures integrals als malalts crònics amb tractament específic (ventilació mecànica, educació en hàbits saludables, manipulació i cura de la ferida, gestió del dolor i la medicació, adaptació a la llar en l'alta).

 • Capacitat de treballar en un context professional complex, mantenint el respecte i la privacitat del personal atès a través de la confidencialitat i el secret professional, considerant la legislació vigent i el codi deontològic professional.

 • Capacitat de donar suport i confort a la família d'una persona hospitalitzada que viu una situació de crisi emocional, a través d'una proposta d'atenció individualitzada.

 • Formar part dels equips d'atenció al malalt agut crític, amb fallada multiorgànica per patologia mèdica o quirúrgica.

 • Capacitat de gestionar plans de cures amb els nivells de qualitat i seguretat establerts i la utilització òptima dels recursos existents.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Suport vital bàsic i avançat
 • Suport vital bàsic en adults.
 • Control de la via aèria. Ventilació i oxigenació.
 • Suport circulatori.
 • Arítmies cardíaques.
 • Algorismes d'actuació en SVA.
 • Tractament elèctric de les arítmies.
 • Vies d'administració de fàrmacs.
 • Farmacologia en el suport vital.
 • Situacions especials en R.C.P.
 • Cures postreanimación.
 • Síndrome coronària aguda i fibrinòlisi.
 • Suport vital bàsic en pediatria.
 • Paper del zelador en SVB / SVA.
 • Qüestions metge legals relacionades amb el suport vital.
 • Equipament en urgències.
Mòdul II: Ventilació mecànica
 • Anatomia i fisiologia de l'aparell respiratori.
 • Ressenya històrica de la ventilació mecànica.
 • Maneig de la via aèria.
 • Oxigenació i ventilació.
 • Farmacologia bàsica en anestesiologia i reanimació.
 • Tipus de generadors, ventiladors, respiradors.
 • Maneres de ventilació mecànica.
 • Monitorització en ventilació mecànica.
 • Oximetria. Capnografia i capnometría.
 • Complicacions en ventilació mecànica.
 • Weaning.
 • Cures d'infermeria en el pacient amb ventilació
 • Mecànica.
 • Apunts de ventilació mecànica no invasiva.
 • Ventilació mecànica en pediatria.
 • Transport sanitari en pacients sotmesos a ventilació
 • Mecànica.
 • Qüestionari d'avaluació.
Mòdul III: Manual pràctic d'analgèsia i sedació
 • Definició d'anestèsia: àmbit d'actuació.
 • Valoració del pacient. Evaluació
 • Monitorització.
 • Electrocardiografia bàsica.
 • Fàrmacs d'ús freqüent en anestesiologia.
 • Avaluació i maneig de la via aèria.
 • Reanimació cardiopulmonar en l'adult.
 • Reanimació cardiopulmonar en pediatria.
 • Tipus d'anestèsia.
 • Maneig del dolor.
 • Tractament del dolor. Vies d'administració.
 • Sedoanalgèsia. Anestèsia ambulatòria.
 • Anestèsia per especialitats quirúrgiques.
 • Maneig de la urgència cardiològica. Síndrome coronària aguda.
 • Anestèsia en pacient cardiòpata.
 • Maneig de les urgències respiratòries I.
 • Maneig de les urgències respiratòries II.
 • Problemes anestèsics intraoperatòries.
 • Maneig del pacient politraumatitzat
 • Analgèsia i sedació en el pacient politraumatitzat en el medi extrahospitalari.
 • Maneig del pacient cremat.
 • Unitat de reanimació postoperatòria.
 • Fisiopatologia del transport sanitari.
 • Funcions i responsabilitat mèdic legal.
 • Escales i classificacions pràctiques en anestesiologia i reanimació.
Mòdul IV: Anestesiologia i reanimació
 • Introducció.
 • Evaluació preanestèsica.
 • Pla anestèsic.
 • Tècniques perioperatòries.
 • Seqüència d'intubació orotraqueal.
 • Tècniques.
 • Monitorització.
 • Carro d'intubació difícil.
 • Seqüència d'intubació a través de mascareta Fastrach.
 • Transferència del pacient.
 • Bloquejos nerviosos.
 • Anestèsia espinal.
 • Monitorització en medi extrahospitalari.
 • Via aèria en medicina extrahospitalària.
 • Algorismes de medicina d'urgències en suport vital.
 • Actuació davant amputacions. Primeres mesures.
 • Medicina extrahospitalària.
 • Equipament d'emergències
 • Casos pràctics.
Mòdul V: Tècniques d'infermeria en el pacient crític
 • Via aèria.
 • Ventilació: tècniques més usuals.
 • Oxigenoteràpia.
 • Vies venoses.
 • Canalització arterial.
 • Sondatges.
 • Toracocentesi.
 • Drenatge toràcic.
 • Pericardiocentesi.
 • Mobilització i immobilització.
 • Maneig del material electromèdic.
Mòdul VI: Atenció especialitzada d'infermeria al pacient ingressat a C.I.
 • Introducció a les cures intensives.
 • Ressuscitació cardiopulmonar.
 • Accessos vasculars.
 • Monitorització del pacient crític.
 • Ventilació mecànica en el pacient crític.
 • Sedoanalgèsia i relaxació en U.C.I.
 • Pacient crític cardíac.
 • Pacient politraumatitzat crític.
 • Pacient crític neurològic.
 • Intoxicacions agudes.
 • Xoc. Fallada multiorgànica.
 • Donació d'òrgans i mort cerebral.
 • Pacient crític cremat.
 • Infecció en U.C.I.
 • Alimentació i nutrició en el pacient crític.
 • Anàlisis de laboratori i obtenció de mostres.
 • A la unitat de crítics.
 • Rehabilitació en cures intensives.
 • Auxiliar d'infermeria en la unitat de cures
 • Intensives.
 • Principis legals en les cures intensives.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
454 Test
37 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.
Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS. (Crèdits Europeus baremables).
Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Dotar el personal sanitari dels coneixements, actualitzacions, habilitats i actituds necessàries perquè sigui capaç de distingir l'actuació multidisciplinar en una Unitat de Cures Intensives (U.C.I).

 • Proposar línies d'investigació sòlides que aportin evidències científiques al camp professional Sanitari de Cures Crítiques, així, com sistemes d'informació i difusió.

 • Elaborar guies de pràctiques clíniques, protocols i plans de cures basades en l'evidència disponible, que augmenti l'efectivitat de la pràctica sanitària en aquestes unitats.

 • Augmentar els coneixements basats en el personal sanitari de l'evidència i poder-los utilitzar en prestar una atenció integral en la cura continu de la UCI, i es pot gestionar de forma eficaç els recursos disponibles sobre monitorització i accessos vasculars.

 • Enfortir els valors ètics en l'atenció a pacients críticament malalts i / o família.

 • Dotar el personal sanitari de coneixements, experiència i rapidesa en realitzar les tècniques en un moment donat, segons la circumstància, és de gran importància a l'hora d'abordar un pacient crític, ja que millora l'efectivitat de la tècnica en si i de la millora del pacient.

 • Recomanar al personal sanitari bones pràctiques clíniques, basades en evidència científica per al correcte maneig de les infeccions respiratòries agudes baixes i reduir el seu impacte en la morbimortalitat i qualitat de vida en la infància.Titulació obtinguda

Màster en cures crítiques i intensius acreditat per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia (opcional).

Preu

1.495 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Cures crítiques i intensives

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Cures crítiques i intensives