Màster de Química Avançada

Màster oficial
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Ampliar el coneixement i la comprensió dels estudiants de manera que tinguin una base que els permeti desenvolupar i aplicar idees, amb originalitat, en un context tant de recerca com empresarial, en el camp de la química.

El màster s'estructura en 6 especialitats:
- Química inorgànica
- Química analítica
- Química física de materials
- Química teòrica i computacional
- Química orgànica
- Ciència de materials

Temari

Completar la formació dels graduats mitjançant l'aprofundiment en l'estudi d'àrees específiques de la química, ampliar el coneixement i la comprensió dels estudiants de manera que tinguin una base que els permeti desenvolupar i aplicar idees, amb originalitat, en un context d'investigació .
Adquirir competències que capacitin els estudiants per a ser emprats com químics professionals en indústries químiques i en altres indústries relacionades.
Adquirir els coneixements i les competències que permetin l'accés als estudis de doctorat.
Aplicar el coneixement i comprensió i la capacitat de resoldre problemes, en entorns nous i en contextos amplis relacionats amb les ciències químiques.
Capacitar l'estudiant a integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular opinions en base a una informació limitada, però que inclouen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.
Comunicar les seves conclusions, els coneixements i el marc conceptual en què es basen, tant a audiències expertes com no expertes, de manera clara i sense ambigüitats.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge dels estudiants que els permetin continuar els estudis de manera autònoma i responsabilitzar del seu desenvolupament professional.

Competències específiques:
- Autonomia en la pràctica diària del laboratori, familiarització amb les tècniques, els procediments experimentals, les normes d'higiene, seguretat i medi ambient i els mecanismes de gestió de la qualitat.
- Capacitat per saber aplicar els criteris d'avaluació dels riscos d'una substància i saber dissenyar i executar un protocol complet de síntesi, purificació, anàlisi i determinació estructural d'una substància.
- Coneixement dels mètodes de tractament de residus.
- Saber relacionar els coneixements teòrics amb el projecte de recerca, per desenvolupar una tasca professional de qualitat.
- Capacitat de saber buscar, obtenir, organitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades de química.
- Adquisició d'una visió integrada del procés d'R + D + I des del descobriment de nous coneixements bàsics fins al desenvolupament d'aplicacions concretes d'aquest coneixement i la introducció en el mercat de nous productes químics, aplicar les noves tecnologies i els seus avanços a la química i comprendre la diversitat de coneixements vinculats.

Destinataris

Llicenciats en Química o altres llicenciatures on s'imparteixin coneixements de química (p. ex. Bioquímica, Farmàcia, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials, Ciència i Tecnologia del Aliments, Medi Ambient, Ciències del Mar). S'inclou fins a un màxim de 30 crèdits d'anivellament per a llicenciats amb programes diferents als de les actuals ensenyaments de la Facultat de Química.
Els estudiants hauran de tenir coneixements de química inorgànica, química analítica, química física, química orgànica i ciència de materials i una base adequada de matemàtiques, física, bioquímica i enginyeria química. També han de tenir suficient preparació i habilitat en el treball de laboratori.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès

Durada

90 - 120 variable en funció dels estudis previs
Màster de Química Avançada
Facultat de Química (UB)
Campus i seus: Facultat de Química (UB)
Facultat de Química (UB)
Martí i Franquès 1-11 08028 Barcelona
Cursos més populars
X