Màster en Tecnologia i Gestió de la Indústria Química. XV Edició (Madrid)

5 Persones han demanat informació
1046 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Màster en Tecnologia i Gestió de la Indústria Química. XV Edició (Madrid)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
1363 hores
Consulteu el preu

Descripció

La Indústria Química demanda professionals amb coneixements que no siguin de la pròpia química perquè puguin desenvolupar la seva professió d'una manera eficaç i eficient.

El programa proporciona els coneixements necessaris en matèria de:

    Gestió Mediambiental.
    Seguretat en el Treball. Prevenció de Riscos Laborals.
    Gestió de Qualitat. Sistemes de Qualitat basats en normativa ISO (ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025).
    Bones Pràctiques de Fabricació i Laboratori.
    Gestió de Processos Industrials, Planificació de la Producció i Logística de Distribució.
    Management, Màrqueting, Finances, Control de Gestió, Gestió de RRHH.

Objectius i Orientació

La gran amplitud i complexitat del sector químic, on coexisteixen empreses de diversa índole amb característiques molt dispars, fa que el disseny d'un màster específic per a la Indústria Química present "a priori" notables dificultats.

No obstant això, el gran desenvolupament del sector en els últims anys, marcat per un entorn altament competitiu i una globalització dels mercats, ha anat configurant un perfil per als professionals de la Indústria Química amb característiques cada vegada més comuns per a tots els subsectors de la mateixa. L'empresa química actual, independentment del subsector en què operi, demanda professionals els coneixements no es circumscriguin exclusivament als aspectes tècnics de la seva activitat, els quals són majoritàriament objecte dels plans d'estudi universitaris.

Cal comptar amb tècnics que coneguin amb un cert grau de profunditat els diferents entorns de l'empresa i tinguin una visió global de la mateixa, però que alhora posseeixin coneixements específics i pràctics sobre determinades àrees emergents fonamentals per a la perfecta integració de l'empresa amb tota la recent normativa internacional, (seguretat, medi ambient, qualitat) i les últimes tecnologies (com és el cas de les tecnologies de la informació).

La creixent pressió per al compliment d'aquesta normativa i la forta tendència a descentralitzar les responsabilitats i les preses de decisió dins de l'estructura d'organització de les empreses, configuren el perfil del nou professional de la Indústria Química: un bon tècnic que tingui al seu vegada amb la formació adequada per actuar com un autèntic gestor de l'activitat.

Atès que els plans d'estudis universitaris no contemplen de forma exhaustiva aquest tipus d'ensenyament, el Màster en Tecnologia i Gestió de la Indústria Química té com a finalitat la formació de professionals amb uns coneixements amplis en els diferents entorns de l'empresa però alhora amb coneixements específics i pràctics en les àrees anteriorment esmentades.

La metodologia utilitzada en la impartició del curs, sempre orientada a garantir el contacte directe de l'alumne amb els professionals i les empreses del sector, es tradueix en un autèntic flux d'experiència i coneixements pràctics d'aplicació directa i immediata en l'exercici del lloc de treball , la qual cosa facilita de forma substancial la integració de l'alumne en el món laboral.

Seguint la filosofia de CESIF en tots els seus programes, el Màster en Tecnologia i Gestió de la Indústria Química persegueix el doble objectiu de, per una banda, mantenir el màxim grau de qualitat, rigor i actualització tant en continguts com en desenvolupament metodològic i, per altra, aconseguir una ràpida incorporació laboral i desenvolupament professional dels nostres alumnes aconseguint posicions de rellevància en les diferents empreses del sector.

DOCUMENTACIÓ
Els alumnes rebran tot el material escrit-apunts, documentació i casos pràctics-necessari per al bon aprofitament del curs.

TREBALLS PRÀCTICS
Cada alumne realitzarà-en equips i amb el seguiment d'un tutor-diferents treballs pràctics sobre les àrees de:

    Gestió Mediambiental.
    Gestió de la Qualitat.
    Prevenció de Riscos Laborals.
    Gestió de Processos.
    GMP.
    Management.


CONFERÈNCIES
Al llarg del Curs s'impartiran diverses Conferències a càrrec de personalitats rellevants en el Sector Químic.

VISITES A EMPRESES
Els alumnes del Màster en Tecnologia i Gestió de la Indústria Química realitzaran, en les dates que en el Calendari Acadèmic s'indiquin, visites de treball a diferents empreses del sector químic.

Aquestes visites de treball obligaran en alguns casos a desplaçaments llargs, que s'hauran de fer pels mitjans que CESIF proporcioni.

Els costos de desplaçament i menjars que s'originin per les esmentades visites de treball, estan inclosos en la matrícula.

TITULACIÓ
Els alumnes que compleixin els requisits mínims d'assistència (75% de les sessions) i aprofitament (resolució i lliurament de tots els Casos Pràctics proposats i realització d'una tesina de fi de Grau) rebran el corresponent diploma del Màster en Tecnologia Gestió de la Indústria Química, reconegut pel Consell General de Col · legis de Químics d'Espanya.

Temari

El programa del Màster en Tecnologia i Gestió de la Indústria Química s'estructura en set blocs més un bloc instrumental per cobrir tots els aspectes necessaris per a la formació integral de l'alumne en el camp de la Indústria Química.

LA INDÚSTRIA QUÍMICA I EL SEU ENTORN REGULATORI
Aquest bloc tracta de posar l'alumne en contacte amb la realitat de la Indústria Química, quins són els sectors que la componen, la importància relativa de cadascun d'ells així com les estratègies seguides en cada cas per jugar un paper rellevant en mercats cada vegada més globalitzats.

Dins del bloc s'aborden també els principals aspectes que configuren el marc legislatiu dins del qual es mouen les diferents empreses de la Indústria. A part d'un primer contacte amb àrees que es tractaran posteriorment amb més profunditat (Medi Ambient, Prevenció, etc.), S'aborden les normatives més noves que afecten al sector com és el cas del reglament REACH.

    
Visió General de la Indústria Química.
    
La Indústria Química i les seves Sectors.
    
Legislació Aplicable a la Indústria Química.
    
Col · legis Professionals.


GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
El deteriorament del medi ambient és un dels problemes amb què més s'identifica a la Indústria Química malgrat els notables esforços per part de les empreses per minimitzar els efectes dels seus residus, abocaments o emissions.

Aquest bloc té dues parts ben diferenciades. D'una banda, com s'aborda el problema de la contaminació industrial des del punt de vista de l'Administració, fent, entre altres, un recorregut pels diferents tractats a nivell mundial signats pel govern espanyol. D'altra banda, com el gestionen les empreses a partir de l'obligatorietat del compliment d'aquests tractats i la limitació dels seus recursos.

L'alumne rep una formació pràctica a través d'aquest mòdul que li permetrà en el futur gestionar el problema des de dins de les empreses.

Al bloc mereix una especial atenció l'estudi detallat de la norma ISO 14001 i la seva implantació a les empreses químiques.

Gestió Mediambiental (Enfocament de l'Administració).
Gestió Mediambiental (Enfocament Empresarial).
ISO 14001.

GESTIÓ DE SEGURETAT
El treballador de la Indústria Química està exposat a riscos específics inherents a la seva activitat que se sumen als de tipus general, comuns amb altres indústries. Igual que en el bloc anterior, la problemàtica s'estudia des d'una doble perspectiva. D'una banda, representants de l'administració exposen amb tot detall la legislació aplicable (Llei de Prevenció de Riscos Laborals). D'altra banda, responsables de prevenció d'empreses químiques traslladen als alumnes l'experiència pràctica de la seva implantació en el dia a dia de l'activitat. Atesa la durada d'aquest mòdul, els alumnes reben la qualificació de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals nivell bàsic.

    
Prevenció de Riscos Laborals (Enfocament de l'Administració).
    
Prevenció de Riscos Laborals (Enfocament Empresarial).
    
Seguretat Industrial.


GESTIÓ DE LA QUALITAT
El bloc s'estructura en tres mòduls, cadascun d'ells amb una orientació concreta, que tracten de cobrir diferents facetes del concepte de la qualitat dins de la Indústria Química. El primer es refereix als sistemes de qualitat basats en la norma ISO 9000, d'implantació en qualsevol tipus d'indústria. El segon als basats en la norma ISO 17025, d'implantació conjunta amb les normes de Bones Pràctiques de Laboratori en tot tipus de laboratoris. I, finalment, les Normes de Correcta Fabricació (GMP) d'obligat compliment en alguns sectors de la Indústria Química tals com el Farmacèutic, el Cosmètic o el de Química Fina.

    
Sistemes de Qualitat basats en ISO 9000.
    
Sistemes de Qualitat en Laboratori (GLP / ISO 17025).
    
Normes de Correcta Fabricació en la Indústria Química (GMP).


GESTIÓ D'OPERACIONS
L'objectiu d'aquest bloc és, més que estudiar des d'un punt de vista teòric determinats processos químics concrets, dotar l'alumne dels coneixements pràctics necessaris per gestionar qualsevol procés al llarg de tota la seva cadena de valor. Comprèn per tant diferents mòduls que van, des de les tècniques que permeten una correcta planificació de la producció, fins als conceptes més avançats relacionats amb la logística de distribució del producte acabat passant pels aspectes concrets de la gestió del procés. Donat el desenvolupament creixent que per a la gestió dels anteriors punts han experimentat els anomenats Sistemes d'Informació, el bloc conté a més un mòdul específic en relació amb aquest tema.

    
Planificació de la Producció.
    
Gestió Processos Industrials.
    
Lean Manufacturing.
    
Logística de Distribució.
    
Sistemes d'Informació.


MANAGEMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL
Tot i la inclinació natural a ocupar posicions tècniques, el professional de la Indústria Química no s'ha de limitar a conèixer l'empresa i el negoci en què es troba immers d'una forma parcial, sinó que ha de tenir una clara consciència de les estratègies per les que aposta la mateixa, la posició que ocupa en el mercat i com pot col · laborar perquè aquesta aconsegueixi les rendibilitats esperades.

Això comporta la necessitat d'una formació específica en determinades matèries que no formen part de les carreres de Química o Enginyeria Química com ara Anàlisi Estratègica, Màrqueting de Productes Industrials o Finances. Al llarg d'aquest bloc l'alumne aprèn a parlar el mateix llenguatge que utilitzen els professionals d'altres àrees de l'empresa i es capacita per poder ocupar posicions amb una major càrrega de gestió en el futur.

    
Empresa i Anàlisi Estratègica.
    
Conceptes Financers.
    
Control de Gestió.
    
Màrqueting de la Indústria Química.


DESENVOLUPAMENT DE PERSONES I DE NEGOCI
Quan els alumnes que han realitzat aquest Màster s'incorporen a la Indústria Química no triguen ocupar posicions dins de les empreses amb la responsabilitat de tenir un equip de treballadors al seu càrrec. El desenvolupament d'aquest bloc proporciona a l'alumne habilitats específiques en el maneig de persones a través de les tècniques inherents a la gestió de Recursos Humans.

D'altra banda, el programa es completa amb una sèrie de mòduls que l'ajudaran en el procés de recerca i promoció d'ocupació i en la millora del seu perfil personal i professional. Al llarg del Màster s'impartiran sessions monogràfiques amb els següents continguts:

    
Gestió de Recursos Humans.
    
Lideratge, Motivació, Treball en Equip i Direcció de Reunions.
    
Desenvolupament d'Habilitats de Comunicació i Negociació.
    
Màrqueting Personal. Assessorament per a la Carrera Professional Personal.

Destinataris

El Màster en Tecnologia i Gestió de la Indústria Química està dirigit a llicenciats en química i enginyers químics, així com a aquells alumnes que hagin cursat l'últim any dels anteriors estudis i es troben pendents d'aprovar alguna assignatura de la carrera.

El Màster està dirigit als professionals del sector que, no essent titulats en cap de les anteriors disciplines, acreditin suficient experiència i coneixements en el camp de la Indústria Química.

El caràcter multidisciplinari del conjunt d'alumnes que el cursen, dóna al Màster un evident valor afegit al abordar les diferents matèries que el componen des dels diferents punts de vista inherents a cada tipus d'estudis realitzats. Això suposa en la pràctica un notable enriquiment personal per als assistents.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Lloc on s'imparteix el curs

Madrid
Màster en Tecnologia i Gestió de la Indústria Química. XV Edició (Madrid)
CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Campus i seus: CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
CESIF, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica,
C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 3ª 08034 Barcelona
Sol·licita informació
X