Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
Un màster per formar professionals de l'anàlisi econòmica
  • Formació multidisciplinària i transversal
  • Acompanyament personalitzat de professors experts
  • Orientació professional i investigadora
L'elevada i creixent complexitat d'un món cada vegada més globalitzat i interrelacionat requereix que la major part dels professionals tinguin coneixements d'economia, independentment de la seva procedència acadèmica.
El màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Económicode la UOC proporciona una formació avançada sobre la realitat socioeconòmica i el domini dels instruments i eines per analitzar-la, i està dissenyat tant per a titulats i professionals que provinguin de l'àmbit de l'empresa com per als que ho facin de les ciències socials o les enginyeries.
Aquest programa té un perfil professionalitzador i el seu cos docent està integrat per professorat universitari i economistes.
competències:
competències transversals
• Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.
• Capacitat per aplicar els coneixements teóricosadquiridos.
• Capacitat per treballar en un context internacional.
• Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
• Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
• Capacitat per emprendre en l'àmbit professional.
• Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
competències específiques
• Capacitat per entendre el funcionament de l'economia en un entorn complex i en contínua transformació.
• Capacitat per a la recerca de dades i informació rellevant, així com per identificar i interpretar els paràmetres i indicadors clau, gràfics i taules.
• Capacitat per a l'elaboració de mapes conceptuals i la redacció d'informes que contribueixin a millorar els processos de presa de decisions d'organitzacions tant públiques com privades.
• Capacitat per identificar i comprendre els actors principals en les relacions econòmiques i el seu entramat institucional.
• Capacitat per valorar críticament situacions econòmiques concretes, identificar-ne els elements claus i establint diagnòstics sobre la seva evolució.
• Capacitat per comunicar i transmetre informació econòmica a un públic no especialitzat.
Competències pròpies de la UOC
• Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
• Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
• Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú
• Titulacions obtingudes en la resta de països
Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú:
Si has cursat un títol universitari oficial a Colòmbia, Equador o Perú pots enviar la documentació d'accés en format digital. Tots els documents hauran de ser en format PDF.
Així, doncs, un cop feta la sol·licitud d'accés a l'estudi que es vol fer, podràs enviar la documentació seguint la ruta del Campus Virtual:
Tràmits / Requisits i documentació d'accés / Per cursar un grau o màster universitari / Documentació per accedir a un màster universitari / He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o en altres països de fora de la Unió Europea
Titulacions obtingudes a Colòmbia (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula de ciutadania.
En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència ).
• Fotocòpia del diploma universitari que acrediti la teva titulació de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• postil·la electrònica del diploma de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària. Si no has fet el tràmit de postil·la del diploma, pots sol·licitar en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia. Recorda que perquè la Cancelleria doni la postil·la, has d'haver legalizadopreviamente el document original en les instal·lacions del Ministeri d'Educació de Colòmbia.
Per a les postil·les expedides abans del 30 de gener de 2001, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i, posteriorment, enviar-la en físic a l'Oficina de Colòmbia, o sol·licitar la postil·la electrònica en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia .
• Constància del Sistema Nacional d'Informació de l'Educació Superior, que acrediti una formació universitària d'un nivell acadèmic de pregrau i amb una durada mínima de sis semestres acadèmics, que pots obtenir en aquesta web amb el codi SNIES del programa cursat.
• Certificat acadèmic personal (història acadèmica amb notes, rècord acadèmic ...) escanejat de la teva titulació de pregrau.
Titulacions obtingudes a Equador (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula d'identitat.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• Fotocòpia de la postil·la del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant l'Oficina de Serviciosmás propera del Ministeri de Relacions Exteriors i Mobilitat Humana del Govern equatorià.
• Constància del registre del títol de tercer nivell en la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT).
Titulacions obtingudes a Perú (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu DNI.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional, degudament signat pel funcionari a càrrec de la Direcció de Documentació i Informació Universitària i Registre de Graus i Títols de la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU). Com el tràmit és per a Espanya, les constàncies expedides per la SUNEDU han de ser annexades amb segell d'unió al document original atorgat per les universitats nacionals.
• Fotocòpia de la postil·la del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant el Ministeri de Relacions Exteriors del Govern peruà.
Constància d'inscripció del diploma de grau acadèmic o títol professional en el Registre Nacional de Graus i Títols del Perú per mitjà de la SUNEDU.
Titulacions obtingudes en la resta de països (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del document d'identitat o del passaport del país d'origen.
• Estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
• Estar legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
o Si el títol s'ha obtingut en un país membre del Conveni de l'Haia (com Mèxic) ha d'incloure la postil·la de l'Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de l'Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la.
o Si el títol s'ha obtingut en un país que no és membre del Conveni de l'Haia cal legalitzar el títol per via diplomàtica. Per fer-ho has de presentar el títol en tres organismes perquè acrediten la validesa del document per mitjà dels seus segells respectius:
? a) Ministeri d'Educació del país emissor del títol;
? b) el Ministeri d'Afers Exteriors del país que va expedir el títol i;
? c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
• Fotocòpia compulsada del certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada permet accedir a estudis superiors de màster o doctorat.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, caldrà presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en el web del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que estan compresos en l'àrea i camp específic de formació del que s'hagi declarat l'equivalència, amb exclusió dels efectes professionals respecte als títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte al que s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
• Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol del meu títol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels posseïdors de títols espanyols que habilitin per a tal exercici.
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
Requisits del curs:
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents de:
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions
• graus de l'àmbit de Multimèdia
També es poden acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació.
Es recomana un nivell de competència d'anglès equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de TIC.
Per cursar el màster és recomanable haver realitzat algun dels estudis:
graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica; graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions; graus de l'àmbit de Multimèdia.
Per titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiant haurà de realitzar fins a un màxim de 18 ECTS de complements de formació.

Temari

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 36
Optatives 15
Pràctiques 3
Treball final del màster 6
Total 60

Assignatures
Assignatures obligatòries
• Tècniques d'anàlisi econòmica
• Seguiment conjuntural de l'economia
• Comportament i regulació dels mercats
• Model productiu i política econòmica
• Elements i actors de la globalització
• Economia del coneixement

Assignatures optatives
Temes actuals d'economia internacional
• Economia i desenvolupament territorial
• Factors de competitivitat empresarial
• Tècniques per a l'elaboració d'estudis de mercat
• Internacionalització i pimes
• Mercats de treball i globalització
• Economia de la Unió Europea
• Regions en l'economia global

Assignatures pràctiques
• Projecte d'Aplicació Professional
Treball final de Màster.

Destinataris

El màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC es dirigeix ??a:
• Titulats de les branques d'Empresa (ADE, Turisme, Màrqueting, etc.) i de les enginyeries que necessiten ampliar els seus coneixements d'economia.
• Titulats de l'àmbit de les ciències socials que necessitin ampliar els seus coneixements d'economia: politòlegs, sociòlegs, periodistes, geògrafs, historiadors, etc.
• Altres titulats superiors que, per interès professional o personal, requereixin o desitgin ampliar i aprofundir l'estudi de l'economia: professors de secundària, batxillerat o formació professional, diplomàtics, professionals de la gestió pública, etc.
Els perfils acadèmics als quals preferentment va dirigit el MUAEE són:
• Titulats de les branques d'Empresa (ADE, Turisme, Màrqueting, ...) i de les enginyeries que, en l'exercici de la seva professió, necessitin ampliar els seus coneixements d'Economia, especialment quan desenvolupin les seves activitats en empreses internacionalitzades, en procés de estar-ho o vocació de ser-ho.
• Titulats de l'àmbit de les Ciències Socials que, en l'exercici de la seva professió, necessitin ampliar els seus coneixements d'Economia: politòlegs, sociòlegs, periodistes, geògrafs, historiadors, ...
• Altres titulats superiors que, per interès professional o personal, requereixin o desitgin ampliar i aprofundir en l'estudi de l'Economia: professors de secundària, batxillerat o formació professional, diplomàtics, professionals de la gestió pública...

Requisits

Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari. No obstant això, als estudiants que no tinguin el perfil d'ingrés recomanat se'ls pot recomanar cursar complements de formació.

Perfils d'ingrés recomanats:
Per cursar el màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
Grau o llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses
• Graus de la UOC que obtinguin les mencions d'Anàlisi econòmica o Empresa i mercats globals
• Grau o llicenciatura d'Economia i que, per la seva orientació professional, desitgin especialitzar-se en l'anàlisi d'una realitat econòmica en permanent canvi
• Diplomatura de Ciències Empresarials

Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera equivalent a l'A2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't!

Objectius

• Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: internacional, nacional, local, polític, social, etc.
• Conèixer l'entorn socioeconòmic en què es mouen i desenvolupen actualment els diferents actors (institucions, empreses, consumidors, treballadors, etc.).
• Proporcionar a l'estudiant la capacitat d'elaborar informes econòmics que contribueixin als processos de presa de decisions d'organitzacions tant públiques com privades.
• Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar i transmetre la informació econòmica.
• Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals

Titulació obtinguda

El Màster universitari deAnálisis de l'Entorn Econòmic condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Pràctiques

3 crèdits ECTS, que equivalen a 75 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals del màster universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC són: Professionals d'empreses internacionalitzades, en procés d'estar-ho o amb vocació de ser-ho. Professionals d'òrgans de l'administració pública vinculats al desenvolupament econòmic territorial. Professionals d'institucions públiques i privades vinculades al desenvolupament empresarial. Analistes de serveis d'estudis i de think tanks (consultores, organismes públics, bancs i institucions financeres, sindicats, centres d'opinió, etc.). Periodistes i professionals de mitjans de comunicació. Professors o docents d'estudis de secundària, batxillerat i cicles formatius.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajudes i finançament disponibles).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Director de Programa: Albert Puig Gómez. Directora dels estudis: Maria Jesús Martínez Argüelles.
Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
X