Màster Universitari en Bioètica

Màster oficial
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

Nombre de Crèdits ECTS

60 Crèdits ECTS (incloent els dos cursos acadèmics).

    
1er. Curs: 23 crèdits
    
2n. Curs: 37 crèdits (22 crèdits d'hores lectives i 15 crèdits per l'elaboració del treball de recerca).

Nombre de places

Modalitat presencial: Màxim 20 persones.

Modalitat virtual: Màxim 30 persones.

Actualment aquesta titulació està subjecta a la resolució positiva del procés de verificació.

Amb el suport del Centre Col.laborador OMS de Programes Públics de Cures Pal.liatives / Càtedra ICO / UVIC d'Cures Pal.liatives.

Presentació

La bioètica és una disciplina amb una presència cada vegada més gran en l'àmbit biosanitari i en la societat en general. Els avenços en el camp de la genètica i l'inici de la vida, les prioritats sanitàries, els temes de salut pública, trasplantament d'òrgans, sida, malalties degeneratives i discapacitats, limitació terapèutica o decisions al final de la vida, són alguns dels temes que freqüentment plantegen conflictes ètics i preguntes sense respostes evidents.
Al costat d'aquests grans interrogants se'ns presenten altres relacionats amb el creixent reconeixement dels drets dels pacients que ha portat al canvi en la relació sanitària i major implicació en la presa de decisions, tant del pacient com de la família.
Qüestions com el consentiment informat o l'objecció de consciència adquireixen un clar protagonisme.
Davant d'aquest panorama, el professional de la salut i altres professionals implicats en aquests àmbits, sol · liciten una formació relacionada amb aquests aspectes ètics de la professió.


Objectius

El Màster en Bioètica té com a objectiu impulsar la reflexió i l'anàlisi sobre les qüestions ètiques relacionades amb la vida humana i amb els conflictes de valors que plantegen freqüentment els progressos biomèdics, oferint les eines per a la reflexió, el diàleg, buscant un consens.
Així, a partir d'una metodologia teòrica i pràctica alhora, ofereix als estudiants una visió global de les matèries que els permetin fer una aplicació directa en el seu àmbit de treball.
Atesa la dificultat real de moltes persones, tant per manca de temps com per distància física, per poder seguir els cursos presencials, l'Institut ofereix com a novetat la possibilitat de seguir i aprofitar el Màster on line, a través d'Internet.

Durada

El calendari de sessions lectives (700 hores) s'impartirà en dos cursos acadèmics, d'octubre a juny en dues sessions setmanals i l'últim dissabte al matí de cada mes.
El calendari de la modalitat virtual coincidirà amb el presencial.

El primer curs de caràcter introductori i tracta les qüestions bàsiques d'antropologia, filosofia de la ciència, ètica, drets humans, comunicació, introducció al dret i principis de la bioètica. En aquest curs, es plantegen temes com el patiment humà, les diferents visions de la ciència, les diferents concepcions ètiques i els seus continguts, les relacions entre l'ètica i el dret, les bases de la comunicació i la interrelació personal.

El segon curs es destina més directament a les qüestions de bioètica o ètica aplicada als problemes de la vida. Qüestions relacionades amb la genètica, l'origen de la vida humana, la medicina preventiva, els sistemes sanitaris o el final de la vida, entre d'altres.

Pre-inscripció i admissió

El termini d'inscripció comença el 9 de gener de 2012 i finalitza el 30 de juliol de 2013. Abans del 10 de setembe seran notificades individualment les admissions.

Documentació a aportar per formalitzar la preinscripció i sol · licitar l'admissió:

    
Breu memòria explicativa del seu interès en el Màster.
    
Currículum Vitae.
    
Fotografia carnet digital (jpg).
    
Fotocòpia del DNI o passaport.
    
Còpia compulsada de la seva titulació.

Normativa de trasllat

Atès que el MÀSTER EN BIOÈTICA és un títol que imparteixen poques universitats, i concretament en el territori de Catalunya únicament la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull, amb programes curriculars diferents, no hi ha prevista una dinàmica de possibles trasllats d'expedients acadèmics.


Formalització de la matrícula

Notificada l'admissió a l'alumne, haurà de formalitzar el pagament de la matrícula del curs abans del 15 de setembre de 2013, a la secretaria de l'IBB.


Criteris de selecció

Expedient acadèmic i experiència professional.
Coneixement de la llengua catalana i / o castellana amb nivell mig
Coneixement a nivell d'usuari experimentat de navegació a Internet.
Coneixement a nivell d'usuari de consulta documental i biblioteques.

Pla d'acció tutorial

A tots els alumnes del Màster se'ls ofereix la designació d'un tutor, que serà la persona referent al llarg de tota la formació per tal de fer el seguiment de l'alumne, així com també tenint plena disponibilitat per a la resolució de dubtes, consultes i realitzar l'acompanyament al llarg de les diferents matèries.

Els tutors traslladaran a la Direcció Acadèmica la informació sobre el seguiment de l'alumne, els criteris es tindran en compte en l'avaluació final del seu rendiment acadèmic.


Pràctiques externes

La realització de pràctiques del Màster està previst que es dugui a terme mitjançant la participació dels alumnes en sessions de debat i discussió en Comitès d'Ètica hospitalaris o de centres de recerca. Tanmateix, l'aplicabilitat d'aquestes pràctiques s'ha demostrat difícil-tal com exposa el punt 3 de l'informe de seguiment-, per la dificultat que sovint plantegen els centres per criteris de confidencialitat. Per aquest motiu s'ha establert una activitat pràctica alternativa i / o complementària, com és l'anàlisi i discussió de casos a la mateixa aula, simulant la dinàmica i actuació d'un Comitè d'Ètica real.

Més enllà d'aquestes activitats, i de forma voluntària, els alumnes participen en activitats pràctiques com ara seminaris, conferències, jornades i congressos de bioètica, en què poden tenir una presència més activa amb presentació de comunicacions o pòsters o més passiva com a oients i participar en la discussió de debats.


Programes de mobilitat

En tenir un públic eminentment professionalitzat, atès que majoritàriament els alumnes del màster són professionals de la salut o d'altres àmbits i disciplines afins, no està previst un programa de mobilitat d'estudiants, ja que la seva pròpia activitat no els fa compatible compaginar-ho amb estades a altres universitats o centres.

Lloc

Modalitat presencial:

Les classes presencials del Màster sempre es realitzen a l'aula docent de l'Institut Borja de Bioètica, situada a la 3a planta de l'"Edifici Docent Sant Joan de Déu". L'aula docent disposa d'ordinador, canó de projecció i pissarra.

Puntualment, concretament durant la impartició de les classes del mòdul de Metodologia de la Investigació, s'utilitza també l'aula d'informàtica.

Durant el Màster, els alumnes també tenen a la seva disposició en tot moment la biblioteca de l'Institut Borja de Bioètica, el fons documental i bibliogràfic constitueix la biblioteca especialitzada en bioètica més important d'Espanya i una de les més ben dotades d'Europa. Conté més de 15.000 volums, una hemeroteca que rep més de dues-centes revistes de diversa periodicitat de tot el món i disposa també d'un important fons de gairebé vint mil articles seleccionats de les revistes més importants de bioètica.

Tant les aules com la biblioteca de l'Institut Borja de Bioètica estan ubicades a l'Edifici Docent de Sant Joan de Déu (c /. Santa Rosa, 39-57, Esplugues de Llobregat, Barcelona).

Modalitat virtual:

El màster on line s'imparteix a través del campus virtual de l'IBB.

Per a més informació sobre el funcionament del màster on-lin "consulteu l'apartat Formació on-line.

Els alumnes inscrits al Màster "on line" també podran disposar de la Biblioteca de l'Institut Borja de Bioètica.

Destinataris

El Màster va dirigit a llicenciats i diplomats de les àrees de les ciències de la salut (medicina, infermeria, treball social, psicologia clínica, ...), biologia i biotecnologia, dret, filosofia ...
Sovint tots aquests professionals, així com investigadors, economistes o gestors, es troben davant el repte de prendre decisions que impliquin eleccions ètiques.
Aquests estudis proposen oferir la formació bàsica per a poder identificar i clarificar els principals problemes que planteja la vida humana i l'assistència sanitària des d'una perspectiva ètica. La participació de professors de diferents disciplines com la filosofia, ciències de la salut i dret, proporcionen la necessària orientació teòrica i pràctica.

Perfil de sortida
Els estudiants que acaben amb el títol de MÀSTER EN BIOÈTICA han adquirit habilitats i competències ètiques que els permeten una aplicació directa en el seu camp de treball professional, a través de: capacitat per detectar la presència de conflictes ètics i abordar el seu tractament i resolució, habilitat en la presa de decisions ètiques, competència per dur a terme una tasca d'intercomunicació dins dels equips de treball i lideratge de comitès d'ètica, ja siguin assistencials o de recerca.

Requisits

Requisits d'admissió
Posseir el títol universitari (d'universitat espanyola o estrangera):
Doctor / a o llicenciat / a Diplomat / a o Graduat / a

Durada

Propera edició 2013-2015. Matrícula oberta. Calendari de la X edició 1r curs: octubre de 2013 a juny de 2014. 2n curs: octubre de 2014 a juny de 2015.

Titulació obtinguda

En acabar el Màster, es lliurarà el corresponent títol oficial de Màster Universitari en Bioètica, expedit per la Universitat Ramon Llull.

Preu

Consulteu el preu
Màster presencial: 2.900 euros per curs. Màster on line: 2.700 euros per curs. Aquelles persones que realitzin el pagament íntegre de la matrícula abans del dia 15 de setembre, podran gaudir d'un 5% de descompte.

Horari

Dimarts i dijous de 17 a 21 hi l'últim dissabte de cada mes de 10 a 14 h.
Màster Universitari en Bioètica
Institut Borja de Bioètica
Campus i seus: Institut Borja de Bioètica
Institut Borja de Bioètica
Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona)
Cursos més populars
X