Màster Universitari en Direcció financera (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Forma't en les noves competències de la direcció financera actual i del futur
  • Dissenyat pensant en la nova figura del director financer
  • Coneixements tècnics i de direcció
  • Materials amb novetats fiscals d'àmbit internacional
El màster de Direcció Financera aporta les eines necessàries en un nou context on les organitzacions i les relacions empresarials són realitats cada vegada més complexes i interrelacionades, cosa que inevitablement porta a modificacions en les atribucions i competències dels que han de manejar-les, controlar-les i comunicar-les.
• El màster de Direcció Financera es centra en les noves competències de la direcció financera. En l'actualitat, la funció financera maneja molt més que xifres. La seva tasca és precisament construir un relat sobre el valor de la companyia coherent amb els nous reptes i actors que de vegades tenen molt més de intangible que d'tangible, molt més del qualitatiu que de quantitatiu i molt més de projecció que d'història.
• Aquesta evolució contínua i imparable ens porta a plantejar nous reptes que han d'assumir els responsables financers de les organitzacions. D'aquests reptes es deriva un replantejament de les seves responsabilitats i, per tant, de les seves competències laborals:
• La transformació de processos i sistemes per integrar i optimitzar el seu acompliment i la seva alineació amb les millors pràctiques del mercat.
• L'imparable avenç tecnològic. Els nous ERP, el desenvolupament de les fintech o les oportunitats que plantegen els processos de digitalització són només algunes de les possibilitats que ofereix la interacció de les finances amb la tecnologia.
• L'auge del big data i l'data analytics i la necessitat de disposar d'un model de gestió global i integrada de la informació també formen part del repte tecnològic.
• La implantació de nous models de reporting que, d'acord amb els canvis que s'estan produint en els marcs regulatoris internacionals, determinen l'obligatorietat informativa de les empreses amb els seus grups d'interès en relació amb l'impacte social, econòmic i mediambiental que tenen els seus activitats empresarials.
• Els avenços en les tècniques de control intern que han de ser considerats per millorar l'autoavaluació i el control del frau.
• Els processos d'internacionalització comporten la gestió financera d'aspectes com l'activitat exterior de l'empresa, el risc financer internacional, l'elaboració d'estats financers consolidats o la planificació financera de la inversió, entre d'altres.
En aquesta nova esfera d'atribucions i responsabilitats emergeixen exigències tant personals com professionals que modifiquen el bagatge de qui ha d'exercir aquesta funció. Aquest nou paper de gran valor estratègic no és altre que el de corresponsabilitzar i participar de manera destacada en el procés de planificació estratègica vigilant que, en tot moment, les polítiques fixades per la direcció siguin òptimes i sostenibles en les seves múltiples dimensions.
Competències:
• Dissenyar i avaluar un sistema de reporting financer que tingui en compte els diferents grups d'interès i que inclogui les variables necessàries per a una òptima presa de decisions.
• Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives, els nivells de risc que l'organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de la responsabilitat social.
• Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.
• Analitzar el funcionament de l'àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora contínua i la del conjunt de l'organització.
• Interactuar i influir en els diferents grups d'interès per tal d'obtenir solucions òptimes per a situacions complexes en l'àmbit de les finances.
• Desenvolupar tasques d'investigació i d'anàlisi de dades en l'àmbit de les finances.
Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació corresponent i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

Temari

Càrrega lectiva
El pla d'estudis del màster universitari de Direcció Financera es compon de 40 crèdits obligatoris, 12 crèdits optatius i es completa amb els 8 crèdits del treball final de màster.

Tipus de matèria Crèdits
obligatòries 40
optatives 12
Treball final de màster 8
total 60

Assignatures obligatòries Crèdits:
• Anàlisi de la informació financera 4
• Sistemes de control de gestió abril
• Predicció i simulació abril
• Gestió del circulant abril
• Mercats financers globals abril
• Finances corporatives 4
• Anàlisi i selecció d'inversions abril
• Productes derivats per a la cobertura de risc 4
• Habilitats per a la direcció abril
• Estratègia competitiva abril

Assignatures optatives Crèdits:
• Finances i big data 4
• Valoració d'empreses 4
• Finances i inversió responsable abril
• English for business 4
• Mètodes d'investigació qualitativa abril
• Mètodes d'investigació quantitativa 4
• Disseny de recerca 4
• Pràctiques 4

Treball final de màster (obligatori) 8

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per integrar la direcció financera en l'orientació estratègica de les organitzacions. És a dir, que el director financer passa de ser un conseller privilegiat de la direcció general a formar part de les polítiques de l'organització. Capacitat d'orientar la gestió de la direcció financera cap a la presa de decisions que permeti aconseguir resultats eficients, amb actitud responsable i des d'una perspectiva interdisciplinària. Capacitat per utilitzar de forma racional i selectiva les noves tecnologies de la informació i comunicació. Capacitat per a desenvolupar activitats de recerca i d'anàlisi de dades en les seves múltiples plataformes en l'àmbit de la direcció financera.

Destinataris

Perfil:
El màster proporciona una especialització per a graduats amb una formació d'origen més generalista interessats en les finances. Les sortides professionals estan vinculades a ocupar llocs de responsabilitat en empreses i organitzacions, a dedicar-se al assessorament per compte propi o per a tercers o bé a dedicar-se al estudi científic de les finances. Permet, també, la formació contínua de professionals en actiu que vulguin progressar professionalment i habilita la possibilitat de continuar amb la carrera investigadora.
Els perfils d'ingrés recomanats per al màster de Direcció Financera són:
• llicenciatura / grau en Ciències Econòmiques i Empresarials,
• llicenciatura / grau en Economia,
• llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empresa,
• grau en Comptabilitat i Finances,
• Enginyeria Industrial amb especialització en Organització.
També es podran acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la comissió de titulació.
Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que pugui haver-hi en cada cas, en funció de la titulació d'origen dels estudiants i de la seva experiència professional, es requerirà als estudiants la realització de crèdits de formació compensatòria de forma prèvia o simultània amb el màster.

Requisits

Coneixements previs
Els estudiants amb altres titulacions que no siguin Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Comptabilitat i Finances, Enginyeria Industrial, Organització d'Empreses o equivalents podran també tenir accés al màster sempre que cursin els complements formatius, preferentment en el primer any acadèmic.
Amb els complements de formació s'assegura proporcionar els coneixements previs necessaris per al correcte enteniment de les assignatures del màster universitari.
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

• L'anàlisi de la informació financera com a element estratègic per a la presa de decisions. Aquest bloc de coneixement contempla les oportunitats que ofereix la gestió estratègica de la informació, incorporant la predicció i la simulació, així com la digitalització de les operacions i el big data.
• La planificació financera i les possibilitats que ofereixen els diferents instruments financers a l'abast de les organitzacions tant per a la consecució d'objectius empresarials com per a la cobertura dels riscos derivats dels mateixos.
• La captació de fons per finançar noves inversions o bé per rendibilitzar els excedents generats. A més dels models d'anàlisi i selecció d'inversions i els diferents mètodes per a la valoració d'empreses, es consideren les alternatives que es deriven dels principis per a la inversió responsable.
• Els reptes de la direcció financera en un context global que requereix tant d'un conjunt d'habilitats interpersonals com d'un coneixement interdisciplinari de l'entorn global on es desenvolupa l'activitat empresarial.
• Els reptes que ofereix la disciplina financera per a perfils investigadors que vulguin generar nou coneixement científic amb la finalitat de ser transferit al conjunt de la societat.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Pràctiques

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

Els diferents perfils professionals associats a la titulació tenen una forta demanda en el mercat de treball, tal com mostren els informes més recents sobre l'ocupabilitat a Espanya i Europa. L'oportunitat del màster és doble: En primer lloc, des d'un punt de vista acadèmic i professional, el màster proporciona una especialització per a graduats amb una formació d'origen més generalista interessats en les finances. En aquest cas, les sortides professionals estan vinculades a: Ocupar llocs de responsabilitat en empreses i organitzacions. Dedicar a l'assessorament per compte propi o per a tercers. Dedicar a l'estudi científic de les finances. En segon lloc, permet la formació contínua de professionals en actiu que vulguin progressar professionalment.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Borsa de treball

Directora dels estudis: María Jesús Martínez Argüelles. Director del programa: Joan Llobet.

Professorat

Director de el programa: Joan Llobet.
Màster Universitari en Direcció financera (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X