Màster Universitari en Gestió Sanitària

6 Persones han demanat informació
1136 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.460 €
Sol·licita informació
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Màster Universitari en Gestió Sanitària
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 5.460 €

Descripció

Partint de la premissa que la situació econòmica, política i social actual, cada vegada més complexa i globalitzada, planteja una problemàtica la resolució necessita de profunds coneixements tècnics i pràctics, el coneixement de sistemes de gestió professionals, que permetin rendibilitzar la utilització de recursos cada vegada més escassos resulta notori i es plasma en els tres aspectes que s'enuncien en l'epígraf.
Atenent succintament a l'evolució que en els tres principals plans (acadèmic, científic i professional) ha registrat la gestió sanitària com a conseqüència de la gran quantitat de processos diferents, encara que connexionats entre si, tendents a examinar i analitzar una realitat canviant per poder donar explicacions sobre la mateixa, arribarem a la conclusió que tot això s'ha produït com a resposta a necessitats molt concretes derivades d'especialitzacions de la tasca científica i professional dels gestors sanitaris. Com a exemples més significatius es poden destacar l'economia laboral, l'economia de la salut, l'economia de l'educació, l'economia dels transports, etc.
El Màster Universitari en Gestió Sanitària és un títol oficial el pla d'estudis està publicat al BOE número 75 de 28 de març del 2012.
Aquest programa formatiu ha estat dissenyat perquè l'estudiant domini tots els coneixements necessaris que el capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit una tasca de gestió, assessorament i avaluació d'aquest tipus d'institucions pròpies del sector sanitari, tant en l'àmbit global de la institució, com en qualsevol de les seves àrees funcionals: departament o servei clínic, gestió economicofinancera, direcció estratègica, recursos humans, qualitat, logística, etc., facilitant al seu torn la seva integració en un mercat laboral únic europeu.
A través de l'estudi de les unitats didàctiques i la realització de les activitats d'avaluació i aprenentatge, el futur professional adquireix les eines necessàries per fer la seva feina aplicant els seus coneixements. Això permet desenvolupar competències essencials en la vida professional com el treball en equip, l'anàlisi de problemes, recerca i comunicació de solucions, negociació i presa de decisions.

Temari

El títol de Màster Universitari en Gestió Sanitària comprèn 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
Distribució del Pla d'Estudis en crèdits - ECTS:
obligatòries 48
Pràctiques externes 6
Treball fi de Màster 6
TOTAL 60

Complements formatius:
El Màster conté una formació específica complementària i obligatòria en primera matrícula per a aquells alumnes que no siguin titulats universitaris en: Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Economia o bé a la branca Ciències de la Salut, amb formació específica en l'àmbit de l'economia i l'empresa. La finalitat d'aquests complements formatius és que aquests alumnes aconsegueixin una preparació prèvia i òptima que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes en el Màster.

Distribució del pla d'estudis per al Màster en 12 mesos:
Primer semestre:
• Informàtica Aplicada a la Gestió Sanitària
• Organització de Sistemes Sanitaris i Reformes Sanitàries
• Planificació i Gestió Estratègica de les Organitzacions Sanitàries
• Gestió Pressupostària i Anàlisi Financera
• Gestió de Costos en l'Àmbit Sanitari
• Direcció de RRHH al Sector Sanitari
• Habilitats i Competències Directives en el Sector Sanitari
Segon semestre:
• Gestió Clínic-Financera i Gestió Hospitalària
• Gestió per Processos Sanitaris
• Sistemes d'Informació i Avaluació en l'Àmbit Sanitari
• Gestió de la Qualitat en el Sector Sanitari i Bioètica
• Logística i Compres al Sector de la Salut
• Pràctiques Externes (**)
• Treball Fi de Màster (***)

(**) Per aprovar l'assignatura de Pràctiques Externes serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 40% dels crèdits del màster.
(***) Per aprovar l'assignatura de Treball fi de màster serà necessari que l'alumne hagi superat almenys el 40% dels crèdits del màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per aplicar les TIC a l'àmbit de la Gestió i Direcció d'organitzacions en entorns sanitaris. Capacitat per a desenvolupar habilitats d'anàlisi, tractament, interpretació, elaboració i estructuració de la informació digital en l'entorn sanitari. Capacitat per al maneig d'eines i metodologies de treball col·laboratiu en el sector de la salut. Capacitat per buscar informació rellevant del sector de la salut, a través de les principals webs nacionals i internacionals. Capacitat per desenvolupar un pensament estratègic de les organitzacions sanitàries, d'acord amb els escenaris definits pel Sistema Sanitari Nacional i altres entorns internacionals. Capacitat per comprendre i gestionar els aspectes econòmic-financers en les organitzacions i processos sanitaris i el seu impacte en les decisions de priorització de serveis sanitaris. Capacitat per desenvolupar una adequada gestió per processos en tot l'àmbit sanitari.

Destinataris

El Màster Universitari en Gestió Sanitària està dirigit preferentment a llicenciats, graduats o diplomats en:
• Ciències Empresarials.
• Administració i Direcció d'Empreses.
• Economia.
• Titulats en Ciències de la Salut, amb formació específica en l'àmbit de l'economia i l'empresa.
No obstant això, aquells alumnes que no siguin llicenciats o graduats en aquestes titulacions, podran cursar una sèrie de complements de formació denominats "Complements Específics a la Gestió Sanitària" per establir les bases de la gestió financera. Per a aquests alumnes, aquests complements formatius són de caràcter obligatori, i es podran realitzar amb anterioritat a l'inici del Màster o de manera simultània al mateix (veure taula de complements formatius en pestanya "Pla d'estudis").
Es tracta de desenvolupar en els estudiants, les titulacions universitàries siguin de la Branca de les ciències de la salut o de les Ciències Socials i Jurídiques (excepte els que tinguin formació en l'àmbit de l'economia o de l'empresa), els coneixements fonamentals de la gestió empresarial que els permetin posteriorment comprendre, adquirir i desenvolupar els coneixements especialitzats de la gestió Sanitària, amb base a una preparació prèvia i òptima que permeti assolir totes i cadascuna de les competències establertes en el Màster.

Requisits

• Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial (*) espanyol o un altre expedit per una institució d'Educació Superior de l'Espai Europeu que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster .
• Podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
• L'accés per aquesta via no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
(*) Pot haver màsters amb vies d'accés especifiques, consultar pàgina web de cada màster.
Els estudiants estrangers, podran sol·licitar l'admissió sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. El sistema d'avaluació de l'aprenentatge de la UDIMA contempla la realització i, si escau, superació de diferents tipus d'activitats. En totes les assignatures es realitza un seguiment acadèmic de l'estudiant a través de la qualificació d'activitats didàctiques basades en les característiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral.

Durada

Inici: 21 febrer 2022.

Objectius

Que els estudiants comprenguin i aprofundeixin en el coneixement de:
Els principals mètodes, eines i tècniques que faciliten l'aprenentatge i el treball en situacions on-line, dels professionals de l'entorn de la salut al segle XXI.
L'Organització del Sistema Sanitari Nacional, els seus objectius, normativa reguladora i la gestió de centres i serveis sanitaris, unit al coneixement dels principals aspectes de la Gestió Estratègica de les Organitzacions Sanitàries, tant en els seus aspectes "macro" (planificació), com " meso "(gerencial) i com a" micro "(gestió clínica), tant en el sector públic, com privat.
Els diferents models, tècniques, mètodes i eines d'anàlisi financera i cost-benefici específics de la gestió clínica i hospitalària.
Els diferents models, mètodes, eines i indicadors que permeten establir el case-mix hospitalari per a realitzar una adequada gestió analítica i establir els models d'avaluació de Centres i Serveis Sanitaris i, en particular dels Centres Assistencials en Atenció Primària i Atenció Especialitzada.
Aquelles disciplines de gestió, que no sent específicament pròpies del sector sanitari, tenen a les seves metodologies, tècniques, eines i / o normativa aplicable, una doble dimensió: la pròpia del Sector de la Salut i la comuna amb altres sistemes de Direcció i Gestió organitzacional en altres àmbits.
Els valors i comportaments personals que han de caracteritzar el com fer dels professionals de l'entorn de la salut al segle XXI.

Pràctiques

Per a aquest títol existeixen pràctiques curriculars, és a dir amb càrrec a crèdits, les seves característiques vénen recollides en el pla d'estudis.

Perspectives laborals

Coordinació d'equips i planificació de serveis. Gestió pressupostària. Organització logística i de compres. Avaluacions de qualitat. Gestió i direcció de qualsevol tipus d'institució sanitària i sociosanitària. Planificar i gestionar centre i serveis sanitaris. Direcció i elaboració de projectes de desenvolupament sanitari.

Preu

Preu 5.460 €
Preu a consultar.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.
Màster Universitari en Gestió Sanitària
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Sol·licita informació
X