Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El màster universitari d'Innovació i Transformació Digital permet liderar els processos de canvi basats en coneixement que generen valor
  • Lidera la innovació i la transformació digital a la teva empresa
  • Especialitza't en com digitalitzar la teva empresa
  • Formem professionals compromesos amb la transformació de la vostra empresa
En el màster universitari d'Innovació i Transformació Digital entenem que la societat, en permanent transformació, evoluciona i les organitzacions s'han d'adaptar amb noves formes d'organització basades en la gestió per processos, la digitalització de les empreses i la gestió de la innovació. La innovació i la transformació digital constitueixen factors decisius i requisits bàsics per garantir la competitivitat de qualsevol empresa i organització.
En el màster universitari d'Innovació i Transformació Digital es forma sabent que el context i l'entorn actual de globalització, de competitivitat i d'ús intensiu de les tecnologies han comportat un canvi en els models empresarials tradicionals i en el perfil i comportament dels clients.
Per tant, perquè les empreses i organitzacions puguin adaptar-se al nou context que canvia a gran velocitat, amb el consegüent increment de complexitat i incertesa, es requereix comptar amb professionals i directius preparats per afrontar tots aquests canvis a partir del desenvolupament de noves competències professionals i l'ús de noves eines i models.
La gestió de la innovació i la transformació digital es converteixen en avantatges competitius per al professional i, per tant, per a les empreses i organitzacions en què desenvolupa la seva activitat.
El màster d'Innovació i Transformació Digital té com a principal objectiu la formació avançada dels professionals d'aquest àmbit des d'una perspectiva interdisciplinària que faciliti la seva adaptació als diferents entorns de treball.
Competències:
• Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
• Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions ¿i els coneixements i les raons últimes que les sustentan¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
• Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris.
• Capacitat per prendre decisions que permetin consolidar i millorar la competitivitat de les empreses i organitzacions.
Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació corresponent i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol

Temari

Càrrega lectiva
Tipus de matèria Crèdits
Obligatorias4 0
Optatives 12
Treball final de màster 8
Total 60

Assignatures obligatòries Crèdits:
• Entorn global de negocis 4
• Estratègia competitiva abril
• Direcció de la innovació 4
• Gestió i implantació de la innovació 4
• Gestió de la creativitat abril
• Transformació digital de l'empresa 4
• Business Intelligence i big data 4
• Tecnologies per a la transformació digital 4
• Direcció de projectes 4
• Habilitats per a la direcció abril

Assignatures optatives Crèdits:
• Protecció i transferència de la innovació 4
• Finançament de la innovació 4
• Digitalització dels recursos humans abril
• Estratègies i tendències de màrqueting digital 4
• Metodologies àgils de gestió de projectes 4
• English for business 4
• Entrepreneurship 4
• Organització i implementació de la RSC 4
• Mètodes d'investigació qualitativa abril
• Mètodes d'investigació quantitativa 4
• Pràctiques agost
Treball final de màster (obligatori) 8

Competències per a les quals et prepara el curs

El màster universitari d'Innovació i Transformació Digital permet adquirir les habilitats directives necessàries per liderar i participar en projectes d'innovació a partir d'un lideratge cooperatiu que possibiliti una gestió eficient d'aspectes com el canvi, el talent, el coneixement i la creativitat.

Destinataris

Integrant tots els perfils de formació, es conclou que el màster d'Innovació i Transferència Digital va dirigit a:
• Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions.
• Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions.
• Professionals interessats en la gestió de projectes.
• Responsables de les diverses àrees funcionals que arriben a la cadena de valor d'una empresa o organització.
• Responsables d'innovació i de qualitat.
• Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions.
• Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu.
• Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses.
• Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació.
• Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions.

Requisits

Requisits acadèmics
Perfil d'ingrés recomanat
Per a cursar aquest màster universitari és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• estudis superiors universitaris relacionats amb l'àrea d'Economia i Empresa,
• estudis superiors universitaris en Enginyeria.
No obstant això, el màster universitari va dirigit a tots aquells graduats i titulats universitaris que, independentment del seu títol, tinguin experiència en el desenvolupament de la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció i la gestió d'empreses o que estiguin interessats a exercir responsabilitats directives i millorar el seu acompliment professional.
Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres branques de coneixement diferents als perfils d'ingrés recomanats podran ser admesos al màster prèvia valoració per part de la comissió d'admissió, i se'ls podria fer cursar un màxim de 10 crèdits ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en dues assignatures:
• Introducció a l'empresa (4 ECTS)
• Fonaments d'estadística (6 ECTS).

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 13 de març 2023. Propera convocatòria: A consultar. Últims dies!

Objectius

• Planificar un projecte de desenvolupament estratègic d'una empresa o organització.
• Obtenir una visió clara dels efectes de la digitalització en l'adaptació dels negocis a la nova realitat de la societat i l'economia.
• Comprendre el caràcter estratègic de la innovació i la tecnologia i desenvolupar la capacitat per a usar-les com a instruments de direcció i gestió eficaces.
• Avançar-se als canvis que estan transformant els processos i la cadena de valor de les organitzacions.
• Aplicar els elements clau per a la gestió de la creativitat.
• Desenvolupar habilitats directives (business skills) per a la innovació.
• Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació.
• Gestionar un projecte aplicant els principis del project management.
• Liderar i donar suport efectiu a la transformació digital de l'empresa.
• Conèixer i aplicar les eines i tecnologies clau per a la transformació de les organitzacions.
• Identificar i analitzar les dades i la informació de l'organització per prendre decisions crítiques per al negoci.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Pràctiques

8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

El màster va dirigit a professionals de tot tipus d'organitzacions que desenvolupin la seva activitat en els diferents baules de la cadena de valor, proporciona capacitats per planificar l'estratègia, compartir valors i generar cultura d'innovació, estar en disposició d'adaptar-se a les tendències clau de una societat en permanent transformació i afrontar els reptes actuals de la gestió de la qualitat, la innovació i la transformació digital de l'empresa: Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions. Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació de les seves empreses. Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions. Professionals interessats en la gestió de projectes. Professionals que apliquin l'emprenedoria i la innovació oberta a la seva organització. Responsables de les diverses àrees funcionals que arriben a la cadena de valor d'una empresa o organització ...

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Direcció del programa: Mihaela Enache Zegheru.
Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X