Màster Universitari de Prevenció de Riscos Laborals (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
Quan els riscos laborals es prevenen, els accidents ja no cal lamentar-los
 • Quinze anys d'experiència docent i més de 1100 titulats
 • Continguts acadèmics orientats al món professional
 • Acompanyament personalitzat: professorat expert en prevenció
La prevenció de riscos laborals i la seguretat en el treball són una necessitat social i una obligació legal que fa que el tècnic en prevenció sigui una professió amb molta demanda. La legislació obliga les empreses a disposar de recursos preventius, propis o aliens, amb personal tècnic acreditat.
El màster universitari de Prevenció de riscos laborals és una titulació oficial que acredita l'estudiant com a tècnic superior en prevenció de riscos laborals (segons l'art. 37 del RD 39/1997), però els continguts acadèmics no es limiten al compliment de la normatives europea i espanyola, sinó que també aborden els riscos emergents als quals s'enfronten les empreses i les organitzacions.
La UOC té una dilatada experiència de quinze anys formant professionals de la prevenció en tres especialitats: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia i psicosociologia aplicada. L'estudiant del màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals es pot titular en una, dues o tres àrees, amb un professorat format per professionals de prestigi i en actiu.
Com a part fonamental de la formació, el màster online de Prevenció de riscos laborals també inclou pràctiques en entorns simulats i reals. Això permetrà al futur professional desenvolupar les capacitats teòriques i pràctiques per a exercir en qualsevol sector professional: des de serveis de prevenció d'empreses i institucions, fins a mútues d'accidents de treball i malalties professionals o consultories especialitzades.
Competències:
Competències específiques
 • Coneixement ampli de la relació entre condicions de treball i salut, com també dels principals problemes de salut relacionats amb el treball.
 • Coneixement de les diferències entre accidents laborals, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.
 • Coneixement dels fonaments de la promoció de la salut en l'entorn laboral i l'estructura del sistema preventiu, com també les activitats dels serveis mèdics.
 • Coneixement del marc legislatiu general en prevenció de riscos laborals i de la normativa específica en matèria de salut laboral, seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia aplicada.
 • Coneixement dels organismes tècnics locals, autonòmics, nacionals i europeus amb competències en seguretat i salut laboral.
 • Capacitat per a avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, com també les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.
 • Capacitat per a planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventives i/o correctores adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendis, les explosions, els accidents, la higiene industrial, l'ergonomia i la psicosociologia.
 • Capacitat per a desplegar les mesures preventives necessàries, incloent-hi les accions de formació i comunicació en matèria preventiva.
Competències transversals
 • Capacitat d'anàlisi de les situacions organitzatives i dels canvis normatius per a poder proposar les accions més adequades en cada moment i evitar la sinistralitat laboral.
 • Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per a poder eliminar-los o minimitzar-los al màxim amb criteri i de manera efectiva.
 • Capacitat d'aprenentatge continuat i d'autocrítica per a mantenir les competències professionals constantment actualitzades.
 • Capacitat per a comunicar en matèria de prevenció, ja sigui de manera oral o escrita, ajustant-se al perfil del destinatari i a l'ús que es donarà a la informació.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Un estudiant del màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals pot cursar un, dos o tres especialitats el que comporta la realització de 20 crèdits addicionals per especialitat fins a completar 100 crèdits.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Obligatòries 40
Especialització 20
Total 60

Assignatures:

Assignatures - Crèdits ECTS
 • Fonaments i àmbit jurídic de la prevenció 8
 • Seguretat en el treball 7
 • Ergonomia 2,5
 • Psicosociologia aplicada 2,5
 • Gestió de la PRL i tècniques afins 8
 • Higiene industrial 7
 • Medicina del treball 2
 • Altres actuacions en PRL 3
Total part comú obligatòria:
 • Especialització escollida (1ª part) 8
 • Especialització escollida (2ª part) 7
 • Projecte d'aplicació pràctica 2,5
 • Pràctiques 2,5
Especialitzacions:
És possible realitzar una, dues, o tres especialitats.
En cadascuna de les especialitats optatives, l'estudiant assolirà un nivell de competències superior, en l'àmbit escollit, al desenvolupat en la matèria corresponent de la part comú.

Especialitat en Seguretat del treball
Assignatures - Crèdits ECTS
 • Especialització en Seguretat del treball 15
 • Especialització en Seguretat del treball 25
 • Projecte en Seguretat del treball 6
Una de les dues modalitats: 
 • Pràctiques de Seguretat en el treball(modalitat A, presencial) 4
 • Pràctiques de Seguretat en el treball(modalitat B, virtual) 4
Especialitat en Higiene industrial
Assignatures - Crèdits ECTS
 • Especialització en Higiene industrial 15
 • Especialització en Higiene industrial 25
 • Projecte en Higiene industrial 6
Una de les dues modalitats: 
 • Pràctiques d'Higiene industrial (modalitat A, presencial) 4
 • Pràctiques d'Higiene industrial(modalitat B, virtual) 4
Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia aplicada
Assignatures - Crèdits ECTS
 • Especialització en Ergonomia / Psicoso. 1 (Ergonomia) 5
 • Especialització en Ergonomia / Psicoso. 2 (Psicosoc. aplicada) 5
 • Projecte en Ergonomia i Psicosociologia aplicada 6
Una de les dues modalitats: 
 • Pràctiques d'Ergonomia i psicosociologia(modalitat A, presencial) 4
 • Pràctiques d'Ergonomia i psicosociologia(modalitat B, virtual) 4
Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, es pot recomanar als estudiants que no provinguin de les titulacions descrites al perfil d'ingrés recomanat que cursin complements formatius. Aquesta recomanació es fa mitjançant una tutorització i avaluació personalitzada de les competències prèvies de cada estudiant durant el període d'incorporació, prèviament a la primera matrícula.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Introducció a l'empresa (6 crèdits ECTS)
 • Introducció al dret (6 crèdits ECTS)
 • Fonaments de matemàtiques (6 crèdits ECTS)
 • Fonaments d'estadística (6 crèdits ECTS)
La realització d'aquests complements formatius no és obligatòria per a accedir al màster universitari.

Destinataris

El màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals s'adreça a qualsevol estudiant o professional amb una titulació universitària que vulgui assolir els coneixements i les pràctiques necessàries per a desenvolupar funcions de nivell superior en prevenció de riscos laborals.
Llicenciats, diplomats, graduats, arquitectes i enginyers tècnics o superiors, i persones que tinguin un títol oficial, poden cursar una, dues o tres especialitats del màster universitari de Prevenció de riscos laborals: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia i psicosociologia aplicada.
Aquest màster dóna accés al doctorat, tant a la UOC com en altres universitats.

Poden accedir a estudis oficials de màster:
Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES que faculti en el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments oficials de màster.

1.1 Els estudiants que tinguin un títol oficial universitari de diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic poden accedir a estudis oficials de màster. Segons els coneixements i les competències que es deriven dels ensenyaments cursats en els plans d'estudis d'origen i els previstos en els plans d'estudis de màster impartits per la UOC, la Universitat pot exigir als estudiants una formació addicional.

1.2. Els estudiants que tinguin un títol oficial universitari de llicenciat, enginyer o arquitecte poden accedir a estudis oficials de màster sense necessitat de cap requisit addicional.
Els estudiants titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'EEES que hagin obtingut l'homologació del seu títol d'ensenyament superior estranger al títol espanyol que habiliti per a accedir a ensenyaments oficials de màster.
Els estudiants titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, si acrediten un nivell de formació equivalent als títols espanyols corresponents de grau i que faculten en el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments de postgrau.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Perfils d'ingrés recomanats
Per a cursar el màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
Titulacions universitàries de les branques de ciències, ciències socials, ciències de la salut o enginyeria i arquitectura
Altres titulats universitaris amb experiència professional en l'activitat de la prevenció

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't!

Objectius

 • Formar professionals polivalents amb una visió integral de la prevenció de riscos laborals que els permeti adaptar-se a diferents situacions i entorns de treball.
 • Adquirir coneixements avançats de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i salut laboral, i desenvolupar la capacitat per a seguir les actualitzacions i els canvis en la normativa.
 • Dotar l'estudiant dels coneixements per a avaluar i detectar els riscos inherents al treball en cada organització.
 • Planificar les mesures d'acció correctores necessàries per a eliminar o minimitzar al màxim els riscos identificats.
 • Adquirir i consolidar la capacitat per a transmetre i difondre els plans d'acció dissenyats de manera clara i precisa.
 • Analitzar els resultats de les accions correctores per a introduir més canvis i millores quan sigui necessari.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Prevenció de riscos laborals de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Responsable i professional dels serveis de prevenció d'empreses, organitzacions i institucions públiques o privades. Tècnic de mútues d'accidents de treball i malalties professionals. Professional de consultories especialitzades en sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball. Tècnic cap de prevenció de seguretat, higiene i/o ergonomia. Responsable de seguretat i salut en empreses públiques o privades. Tècnic d'administracions laborals i sanitàries. Tècnic de serveis de prevenció mancomunats. Formador en matèria de prevenció, salut laboral, higiene industrial i ergonomia.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible)

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció del programa: Dra. Eva Rimbau Gilabert.
Màster Universitari de Prevenció de Riscos Laborals (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X