Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster de Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research permetrà als estudiants adquirir una visió de la Química des de la indústria i el sector de la recerca, amb un profund coneixement en els camps dels Materials Avançats i les Biociències. Els estudiants es formaran també durant sis mesos en un laboratori industrial o de recerca.

Temari

Especialitat en Investigació Química Avançada
 • Denominació de la lliçó
 • Indústria i Investigació Química: Aspectes Especialitzats Teòric-Pràctics
 • Pràctiques Professionals
 • Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Investigació
 • Treball de Fi de Màster
 • Química Avançada
 • De Molècules Petites a Nanomaterials
 • Química Biomolecular
Especialitat en Química a la Indústria
 • Indústria i Investigació Química: Aspectes Especialitzats Teòric-Pràctics
 • Pràctiques Professionals
 • Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Investigació
 • Treball de Fi de Màster
 • Química a la Indústria

Competències per a les quals et prepara el curs

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Requisits

 • Estar en possessió de títol de llicenciat o graduat en els àmbits de Ciències o Biociències, preferentment en Química, Ciència de Materials, Nanociències, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Biomedicina, o Bioquímica.
 • Tenir coneixements d'anglès nivell intermedi.

Idiomes en els quals s'imparteix

Anglés

Titulació obtinguda

Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química

Perspectives laborals

Empreses de el sector químic i químic-farmacèutic. Carrera investigadora en un centre d'investigació. Carrera acadèmica.

Professorat

Alcala Bernardez, Manel Alibes Arques, Ramon Bayon Rueda, Joan Carles Bayon Rueda, Juan Pablo Boada Romero, Roberto
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X