Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitario de Salut Digital (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

Aquest programa dona resposta a les necessitats actuals del sector de la salut, fent ús de la tecnologia com a fil conductor per a la millora en eficàcia i eficiència de les intervencions adreçades tant a la promoció i l'educació de la salut a la població sana, com al diagnòstic o monitoratge de pacients crònics i aguts.

El màster universitari online de Salut Digital (ehealth) que presentem està adreçat a tots els professionals de la salut que desenvolupen tant tasques assistencials com no assistencials. Sobretot es fa èmfasi en els aspectes següents:

 • La necessitat de formació dels professionals de la salut en les habilitats digitals i el disseny, així com la implementació de les intervencions en salut en què la tecnologia, cada vegada més, és un element clau.

 • La demanda professional detectada al mercat laboral del sector de la salut online.

 • El canvi de paradigma en el món de la salut provocat per l'apoderament dels ciutadans en l'autocura de la seva pròpia salut.

 • La societat actual cada vegada té més necessitat d'una qualitat de vida millor i més gran, totalment vinculada a un desenvolupament adequat del sector sanitari i tecnològic. La constant evolució de les tecnologies de la informació, juntament amb les ràpides transformacions socials i culturals, configura una complexitat creixent en l'àmbit de la salut.


Això exigeix professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals, gran capacitat d'adaptació al canvi i de gestió d'organitzacions i entorns cada vegada més complexos i propers al pacient i al ciutadà.

Amb aquest programa formatiu de Salut Digital (eHealth) pretenem donar resposta a les necessitats actuals del sector de la salut , tenint en compte tots aquests factors, així com la rapidesa de la implementació i les possibilitats que ens ofereix la tecnologia.

Des d'un punt de vista molt més obert, són molts els organismes que demanen formació d'habilitats digitals a professionals de la salut, així com un canvi de paradigma en la relació entre la ciutadania i el sistema sanitari.

És en el marc d'aquest context que els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC ofereixen aquesta titulació de màster oficial de Salut Digital (ehealth), de caràcter professionalitzador, que capacita els professionals per a l'ús adequat, la provisió i la gestió de les TIC en els serveis i sistemes de salut basats en l'evidència.

Competències:

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

 • Que les estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els seus coneixements i raons últimes que els sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.


Competències generals


 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert de salut en línia.

 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora.

 • Aplicar les tècniques d'investigació, recerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la salut en línia.

 • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre emparant-se en el disseny, l'avaluació o la implementació de qualsevol projecte de salut en línia.

 • Prendre decisions basades en l'evidència per a escollir la millor alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic i responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió.


Competències transversals


 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.

 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat a la pràctica professional.

 • Liderar i dirigir equips de treball o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 • Competències específiques

 • Detectar necessitats a l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions de salut en línia que permetin optimitzar la promoció i la gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.

 • Dominar el llenguatge empleat per equips multidisciplinars per a poder actuar com a interlocutor i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin fer una anàlisi de dades i que la interpretació dels resultats d'aquesta ajudi a generar solucions i emprendre accions.

 • Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari que aporten més valor i siguin les més adequades per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.

 • Reconèixer les claus de l'estructura, la gestió, l'organització i la presa de decisions del sistema sanitari en tots els nivells: micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.

 • Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que s'han de tenir en compte a l'hora de prestar qualsevol servei de salut en línia.

 • Planificar, concebre, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de la salut en línia, liderant-ne la posada en marxa i la millora contínua, així com valorant-ne l'impacte clínic, econòmic i social.

 • Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting digital per a la promoció i la millora de la salut.

 • Utilitzar adequadament les eines de programari estadístic necessàries per a abordar els diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits ECTS:
Crèdits obligatoris 42
Crèdits optatius 2
Crèdits del treball final de màster 12
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • Eines de salut digital 6
 • Apoderament i salut participativa en un món digital 6
 • Ètica, legislació i reputació digital 6
 • Ciència de dades aplicades a la salut 6
 • Disseny i gestió de projectes en salut en línia 4
 • Lideratge, comunicació i màrqueting digital 4
 • Metodologia de la investigació en salut en línia 4
 • Trabajo de fi de màster 6
Assignatures optatives - Crèdits:
 • Gestió del canvi en les organitzacions de salut 4
 • Avaluació de l'impacte de les intervencions en salut en línia 4
 • Processos assistencials i eines d'ajuda a la presa de decisions en salut 4
 • Disseny i cocreació de solucions digitals en salut 4
 • Avaluació de les solucions en salut en línia 4
 • Innovació i models de negoci en salut en línia 4
 • Pràcticum 4
Veure més

Requisits

Per a cursar aquest màster universitari és necessari tenir una titulació de grau o de llicenciatura de l'àrea de les ciències de la salut. A continuació en mencionem algunes:

 • Graduats/llicenciats en Medicina

 • Graduats/llicenciats en Infermeria

 • Graduats/llicenciats en Psicologia

 • Graduats/llicenciats en Farmàcia

 • Graduats/llicenciats en Fisioteràpia

 • Graduats/llicenciats en Nutrició Humana i Dietètica

 • Graduats/llicenciats en Logopèdia


Així mateix, podran cursar aquest màster els graduats en altres titulacions de l'àrea de les ciències. Prèviament, però, aquests hauran de cursar un dues assignatures com a complement formatiu: Salut pública i Organització del sistema sanitari.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: 17 d'octubre 2018.

Objetius

L'objectiu general que ens proposem és formar professionals de la salut per tal que adquireixin les competències necessàries que els permetin detectar, dissenyar, implementar i avaluar possibles solucions tecnològiques que afavoreixin l'apoderament de les persones, la salut participativa i la transformació digital del món de la salut.

Titulació obtinguda

Titulació oficial:
El Màster universitari de Salut Digital de la UOC ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Perspectives laboralsEls postgraus sobre salut online avançada estan treballant o bé treballaran tant en el sector públic com el privat de l'ecosistema de salut, en tasques assistencials, àrees relacionades amb la gestió i la salut pública, en el sector de la indústria farmacèutica o biotecnològica i en centres d'investigacions o organitzacions de suport a la investigació.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

 

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitario de Salut Digital (UOC)

Màster Universitario de Salut Digital (UOC)