Màster Universitario de Salut Digital (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster universitari de Salut Digital (eHealth) és l'únic màster oficial dirigit als professionals de la salut a l'àmbit més innovador i amb més creixement dins del sector
 • Únic Màster oficial sobre salut digital dirigit al sector mèdic
 • En col·laboració amb l'eHealth Center
 • Estem connectats amb altres centres de referència al món
Aquest programa dona resposta a les necessitats actuals del sector de la salut, fent ús de la tecnologia com a fil conductor per a la millora en eficàcia i eficiència de les intervencions adreçades tant a la promoció i l'educació de la salut a la població sana, com al diagnòstic o monitoratge de pacients crònics i aguts.
El màster universitari online de Salut Digital (ehealth) que presentem està adreçat a tots els professionals de la salut que desenvolupen tant tasques assistencials com no assistencials. Sobretot es fa èmfasi en els aspectes següents:
 • La necessitat de formació dels professionals de la salut en les habilitats digitals i el disseny, així com la implementació de les intervencions en salut en què la tecnologia, cada vegada més, és un element clau.
 • La demanda professional detectada al mercat laboral del sector de la salut online.
 • El canvi de paradigma en el món de la salut provocat per l'apoderament dels ciutadans en l'autocura de la seva pròpia salut.
 • La societat actual cada vegada té més necessitat d'una qualitat de vida millor i més gran, totalment vinculada a un desenvolupament adequat del sector sanitari i tecnològic. La constant evolució de les tecnologies de la informació, juntament amb les ràpides transformacions socials i culturals, configura una complexitat creixent en l'àmbit de la salut.
Això exigeix professionals amb coneixements i competències transversals en habilitats digitals, gran capacitat d'adaptació al canvi i de gestió d'organitzacions i entorns cada vegada més complexos i propers al pacient i al ciutadà.
Amb aquest programa formatiu de Salut Digital (eHealth) pretenem donar resposta a les necessitats actuals del sector de la salut , tenint en compte tots aquests factors, així com la rapidesa de la implementació i les possibilitats que ens ofereix la tecnologia.
Des d'un punt de vista molt més obert, són molts els organismes que demanen formació d'habilitats digitals a professionals de la salut, així com un canvi de paradigma en la relació entre la ciutadania i el sistema sanitari.
És en el marc d'aquest context que els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC ofereixen aquesta titulació de màster oficial de Salut Digital (ehealth), de caràcter professionalitzador, que capacita els professionals per a l'ús adequat, la provisió i la gestió de les TIC en els serveis i sistemes de salut basats en l'evidència.
Competències:
Competències bàsiques
 • Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que les estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexiones sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els seus coneixements i raons últimes que els sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
Competències generals
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per a exercir com a expert de salut en línia.
 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de manera imaginativa i innovadora.
 • Aplicar les tècniques d'investigació, recerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la salut en línia.
 • Entendre les normatives vigents, així com els codis ètics rellevants, actuant sempre emparant-se en el disseny, l'avaluació o la implementació de qualsevol projecte de salut en línia.
 • Prendre decisions basades en l'evidència per a escollir la millor alternativa en cada situació, seguint un procés sistemàtic i responsabilitzant-se de les conseqüències de la decisió.
Competències transversals
 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinar.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat a la pràctica professional.
 • Liderar i dirigir equips de treball o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.
 • Competències específiques
 • Detectar necessitats a l'ecosistema de salut susceptibles de ser abordades mitjançant intervencions de salut en línia que permetin optimitzar la promoció i la gestió de la salut tant a nivell individual com poblacional.
 • Dominar el llenguatge empleat per equips multidisciplinars per a poder actuar com a interlocutor i ser capaç de formular preguntes adequades que permetin fer una anàlisi de dades i que la interpretació dels resultats d'aquesta ajudi a generar solucions i emprendre accions.
 • Identificar, avaluar i utilitzar les solucions tecnològiques centrades en l'usuari que aporten més valor i siguin les més adequades per a la prevenció, la promoció i la gestió de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans.
 • Reconèixer les claus de l'estructura, la gestió, l'organització i la presa de decisions del sistema sanitari en tots els nivells: micro, meso i macro, així com els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Identificar i justificar els mecanismes de seguretat, la interoperabilitat, els estàndards de comunicació i la legislació de protecció de la informació que s'han de tenir en compte a l'hora de prestar qualsevol servei de salut en línia.
 • Planificar, concebre, desenvolupar i dirigir projectes en l'àmbit de la salut en línia, liderant-ne la posada en marxa i la millora contínua, així com valorant-ne l'impacte clínic, econòmic i social.
 • Impulsar l'ús adequat de les eines de comunicació i màrqueting digital per a la promoció i la millora de la salut.
 • Utilitzar adequadament les eines de programari estadístic necessàries per a abordar els diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits ECTS:
Crèdits obligatoris 42
Crèdits optatius 2
Crèdits del treball final de màster 12
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • Eines de salut digital 6
 • Apoderament i salut participativa en un món digital 6
 • Ètica, legislació i reputació digital 6
 • Ciència de dades aplicades a la salut 6
 • Disseny i gestió de projectes en salut en línia 4
 • Lideratge, comunicació i màrqueting digital 4
 • Metodologia de la investigació en salut en línia 4
 • Trabajo de fi de màster 6
Assignatures optatives - Crèdits:
 • Gestió del canvi en les organitzacions de salut 4
 • Avaluació de l'impacte de les intervencions en salut en línia 4
 • Processos assistencials i eines d'ajuda a la presa de decisions en salut 4
 • Disseny i cocreació de solucions digitals en salut 4
 • Avaluació de les solucions en salut en línia 4
 • Innovació i models de negoci en salut en línia 4
 • Pràcticum 4
Complements de formació:
En el cas de les titulacions que no siguin específicament de l'àmbit de ciències de la salut, per a cursar el màster es requerirà haver superat un complement de formació, en concret l'assignatura Introducció a la salut pública i organització del sistema sanitari, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Quedaran exempts d'aquesta formació els graduats que disposin d'una formació de màster universitari de Salut Pública o similar.
Gràcies a aquest complement de formació aconseguiran anivellar els coneixements necessaris en organització del sistema sanitari. S'espera com a resultat d'aprenentatge que l'estudiant sigui capaç de dur a terme les següents accions:
• Explicar les diferències i els objectius de la salut pública, la promoció i l'educació de la salut.
• Distingir les diferents àrees d'intervenció d'educació per a la salut.
• Utilitzar el sistema d'informació sanitària epidemiològica i demogràfica.
• Identificar els determinants de la salut.
• Aplicar estratègies per determinar l'estat de salut d'una població.
• Reconèixer l'estructura del sistema sanitari.
• Identificar els principals indicadors epidemiològics.
• Usar els millors dissenys d'estudis segons sigui l'objectiu d'un estudi.

Destinataris

Criteris d'admissió:
Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. En funció de la titulació de la qual provinguin, els estudiants hauran de cursar complements de formació.

Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Requisits

Requisits acadèmics
És obligatori haver superat algun dels estudis següents:
Grau / llicenciatura de Medicina
Grau / diplomatura d'Infermeria
Grau / llicenciatura de Psicologia
Grau / llicenciatura de Farmàcia
Grau / diplomatura de Fisioteràpia
Grau / diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica
Grau / diplomatura de Logopèdia

Podran cursar el màster els graduats en altres titulacions de l'àrea de ciències amb previ requisit de complement de formació de salut pública i organització del sistema sanitari:
Grau / llicenciatura de Biologia
Grau / llicenciatura de Biologia Humana
Grau / llicenciatura de Biotecnologia
Grau / llicenciatura de Bioquímica
Grau / llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau / llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i Esport
Grau / llicenciatura de Bioinformàtica
Grau / llicenciatura de Ciències Biomèdiques
Podran acceptar-se altres titulacions que realitzin la seva activitat professional en el sector de la salut:
Enginyeria, enginyeria tècnica o grau d'Enginyeria Informàtica
Enginyeria, enginyeria tècnica o grau de Tecnologies de la Telecomunicació
Llicenciatura / grau d'Informació i Documentació

Cal tenir un títol universitari oficial.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023.

Objectius

L'objectiu general que ens proposem és formar professionals de la salut per tal que adquireixin les competències necessàries que els permetin detectar, dissenyar, implementar i avaluar possibles solucions tecnològiques que afavoreixin l'apoderament de les persones, la salut participativa i la transformació digital del món de la salut.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: El Màster universitari de Salut Digital de la UOC ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Pràctiques

Realització de 100 hores de pràctiques.

Perspectives laborals

Els postgraus sobre salut online avançada estan treballant o bé treballaran tant en el sector públic com el privat de l'ecosistema de salut, en tasques assistencials, àrees relacionades amb la gestió i la salut pública, en el sector de la indústria farmacèutica o biotecnològica i en centres d'investigacions o organitzacions de suport a la investigació.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Director dels estudis: Dr. Ramon Gomis de Barbarà. Directora del programa: Dra. Carme Carrion i Ribas.
Màster Universitario de Salut Digital (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X