Curs de Mecànica de l'automòbil

Curs
Presencial
120 hores
Consulteu el preu

Descripció

El món de la mecànica pot resultar apassionant, però com tots els camps lligats a l'evolució industrial i al desenvolupament, és una especialitat en la qual sempre cal reciclar-se professionalment atès que les tecnologies aplicades al món del motor estan en constant canvi i evolució. Els nostres centres compten amb professionals en el sector per impartir aquesta formació.

Temari

Motors (80h):
1. Organització del vehicle. Bastidor i carrosseria:
Disposicions mecàniques del vehicle actual.
2. Motors de combustió interna. Cicles de funcionament:
Components bàsics del motor.
3. Característiques dels motors de combustió interna:
Potència del motor, parell motor, corbes característiques.
4. Components del motor. Òrgans del moviment alternatiu:
Bloc motor, culata, pistó, segments, cigonyal, equilibrat de motor.
5. Components del motor. Òrgans de la distribució:
Sistema de la distribució, disposició de les vàlvules, distribució variable, col·lectors.
6. Sistema de lubrificació del motor:
Finalitat, classificació, sistemes, intercooler d'oli, sistema de ventilació del càrter.
7. Sistema de refrigeració del motor:
Refrigeració del motor per aigua i elements que el formen. Refrigeració del motor per aire i elements que el formen. Mescles de anticongelants.
Mecanitzat bàsic (10h):
1. El lloc de treball:
Condicions del lloc de treball, màquines, eines, equipament bàsic, la seguretat en el lloc de treball. Elements de protecció personal.
2. Característiques dels materials metàl·lics:
Estructura dels metalls, propietats dels metalls, metalls i aliatges, conformació de metalls.
3. Assaigs i tractaments de materials:
Assaigs de materials i tractaments dels materials.
4. La metrologia en el mecanitzat:
Metrologia, sistema mètric decimal, sistema anglès.
5. Instruments de mesura: Metro, regle graduat, peu de rei, micròmetre, comparadors, alexómetro, galgues de rosca, goniòmetre. Símbols utilitzats en la indicació dels estats superficials, classes de superfícies i qualitats, toleràncies de mesura.
6. Operacions bàsiques de mecanitzat a mà:
Cisellat, mandrinatge, classificació de les rosques, característiques de les rosques, sistemes de rosca, identificació i mesurament de rosques.
7. Afilat d'eines:
Moles abrasives, esmeriladores elèctriques, afilat de broques, cisells, puntes de traçar granetes i tornavisos.
8. Sistemes d'unions desmuntables:
Unions cargolades, reblades, articulades, altres elements de subjecció.
9. Sistemes d'unions fixes I:
Unions enganxades, adhesives epoxis, adhesives acríliques, cianoacrílicas.
10. Sistemes d'unions fixes II:
Unions soldades: soldadura tova, oxiacetilènica, elèctrica per resistència i per arc amb protecció de gas. Soldadura TIG, soldadura MIG / MAG. Soldadura per arc amb elèctrode revestit. El oxitall, tall per plasma, operacions de rectificat i mecanitzat de motors.
11. Operacions de mecanitzat més freqüents en els elements del vehicle:
Rectificació de cilindres, planificat de bloc, rectificat de bancada, rectificació de bieles i cigonyal, operacions a la culata. Rectificat de discos, tambors de fre i neteja de motors.
Sistemes de càrrega i arrencada (30h):
1. Circuits elèctrics. Magnituds fonamentals: Equip elèctric, cossos conductors i aïllants, corrent elèctric, circuit elèctric, Llei d'Ohm, treball, potència elèctrica.
2. Efectes del corrent elèctric:
Caiguda de tensió, calor despresa al pas de corrent, producció d'electricitat, camp elèctric, electromagnetisme.
3. Components elèctrics i electrònics:
Fusibles, limitadors d'intensitat, resistències i reòstats, resistències dependents, condensadors, relés, díodes, transistors, circuits integrats, aparells de mesura.
4. Disposició de la instal·lació elèctrica:
Cablejats elèctrics, central de connexions, caixa de fusibles, conductors elèctrics, interpretació d'esquemes.
5. Acumuladors per a l'automòbil:
Bateria, electròlisi, càrrega i descàrrega, característiques i el seu manteniment.
6. Circuits d'arrencada. Motor d'arrencada:
Circuit d'arrencada, principi de funcionament, components i característiques del motor d'arrencada.
7. Circuit de càrrega de l'alternador: Circuit de càrrega, funcionament, components i característiques de l'alternador. Necessitat de la regulació, reguladors de contacte, ajuda electrònica.
 Verificació i reparació dels components del motor:
Desmuntatge i neteja del motor.
Verificació del bloc motor.
Verificació dels cilindres.
Verificació de la culata.
Verificació de les vàlvules.
Verificació de l'arbre de lleves.
Regulació del joc de taqués.
Posada a punt de la distribució.
Muntatge dels elements que formen el motor.
Traçat i representacions gràfiques:
El traçat, instruments del traçat, tècnica del traçat.
Construccions geomètriques fonamentals.
Acotacions, sistemes de representació.
Croquis.
Talls i seccions.
Operacions bàsiques del mecanitzat a mà:
Pràctiques de serrada.
Pràctiques de llimat.
Tècniques de llimada, diferents classes de llimat.
Control de superfícies.
Pràctiques de trepat.
Pràctiques de roscat.
Cures i seguretat en el treball.
Operacions bàsiques d'unions fixes:
Pràctiques de reblat.
Pràctiques de soldadura tova.
Pràctiques de soldadura elèctrica.
Pràctiques de metrologia:
Metrologia, sistema mètric decimal, sistema anglès.
Metro, regle graduat, peu de rei, micròmetre, comparadors, alexómetro, galgues de rosca, goniòmetre.
Símbols utilitzats en la indicació dels estats superficials, classes de superfícies i qualitats, toleràncies de mesura.

 

Destinataris

Aquest curs va dirigit a persones que vulguin iniciar-se en el món de l'automoció o actualitzar i ampliar els seus coneixements.

Requisits

No cal cap requisit per a accedir a aquest curs i poder obtenir la titulació final.

Durada

Aproximadament entre 6 i 7 mesos.

Objectius

L'objectiu del curs és transmetre els coneixements teòrics i pràctics necessaris per entendre el funcionament dels vehicles.
 

Titulació obtinguda

Diploma o certificat.

Pràctiques

A més de les classes pràctiques impartides en els nostres tallers, el centre ofereix 100 hores pràctiques en tallers de reparació de vehicles amb els quals mantenim convenis de col · laboració.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs, tutories i coordinació de pràctiques en centres aliens.

Avantatges del curs

Quota a l'abast de qualsevol economia

Borsa de treball

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.
Curs de Mecànica de l'automòbil
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X