Pedagogia Terapèutica (Oposició Primària)

1047 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Pedagogia Terapèutica (Oposició Primària)
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Accedeix a la millor formació per aprovar les oposicions d'educació especial o pedagogia terapèutica. En MasterD et preparem per superar el 100% de les proves: el desenvolupament d'un tema, la resolució de casos pràctics i la defensa oral del pla de suport i la unitat d'intervenció.
Vols saber què ens diferencia de la resta?
• Els nostres professors altament qualificats.
Una atenció personalitzada.
• Els nostres horaris flexibles.
T'oferim pràctiques de la prova oral a través d'enregistraments de vídeos completament personalitzades.
Organitzem en els nostres centres simulacres d'examen similars als oficials.
Les nostres correccions individualitzades del pla de suport.
Podràs realitzar tallers i activitats al teu centre més proper.
Rebràs una planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.

Tot això, sumat als nostres 18 anys d'experiència ens avalen com a formadors. Vols més informació?

Requisits

Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats, al que en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret , siguin menors de vint anys o majors d'aquesta edat dependents. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat del castellà.
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.
No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre / a o el títol de Grau corresponent.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Preparem el 100% proves: Supera TOTS els proves amb Master.D. Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Programació Didàctica: Correcció personalitzada del teu professor. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo. Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador. Preparació de l'anglès: Completament gratis a matricular-te.
Pedagogia Terapèutica (Oposició Primària)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X