MasterD Oposiciones

Pedagogia Terapèutica (Oposició Primària)

MasterD Oposiciones

Oposicions
On-line | Semi-presencial

Descripció

Accedeix a la millor formació per aprovar les oposicions d'educació especial o pedagogia terapèutica. En MasterD et preparem per superar el 100% de les proves: el desenvolupament d'un tema, la resolució de casos pràctics i la defensa oral del pla de suport i la unitat d'intervenció.

Vols saber què ens diferencia de la resta?

• Els nostres professors altament qualificats.

Una atenció personalitzada.

• Els nostres horaris flexibles.

T'oferim pràctiques de la prova oral a través d'enregistraments de vídeos completament personalitzades.

Organitzem en els nostres centres simulacres d'examen similars als oficials.

Les nostres correccions individualitzades del pla de suport.

Podràs realitzar tallers i activitats al teu centre més proper.

Rebràs una planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.Tot això, sumat als nostres 18 anys d'experiència ens avalen com a formadors. Vols més informació?

Veure més

Requisits

Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats, al que en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret , siguin menors de vint anys o majors d'aquesta edat dependents. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat del castellà.

Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.

No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.

No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.

Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre / a o el títol de Grau corresponent.

Veure més

Metodologia

Preparem el 100% proves: Supera TOTS els proves amb Master.D.

Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs.

Programació Didàctica: Correcció personalitzada del teu professor.

Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo.

Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador.

Preparació de l'anglès: Completament gratis a matricular-te.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Pedagogia Terapèutica (Oposició Primària)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Pedagogia Terapèutica (Oposició Primària)